Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Babol University of Medical Sciences

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابلVolume 21, Number 0 (2019-4)


Evaluation of the capability of carbon dioxide greenhouse gas absorption using nano bio-activated carbon of Crataegus sanguinea core
ارزیابی توانایی جذب سطحی گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن با استفاده از نانوبیوکربن فعال شده از هسته ولیک جنگلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Prevalence pattern of risk factors in patients underwent Coronary artery bypass grafting in Babol
بررسی ریسک فاکتورهای بیماری عروق کرونر قلب در بیماران تحت عمل جراحی بای‌پس عروق کرونر در شهرستان بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Leech infestation: a rare cause of prepubertal vaginal bleeding and anemia
زالو: علت نادر خونریزی واژینال و آنمی قبل از بلوغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effect of Attachment Behaviors Training on Maternal Competence attainment in Nulliparous Adolescent Women
تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی برکسب صلاحیت مادری زنان نوجوان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Case Report of Esthetic rehabilitation in a child with Early Childhood Caries
گزارش یک مورد بازسازی زیبایی در کودک مبتلا به پوسیدگی زودرس دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Identification and Molecular Characterization of Streptococcus pneumoniae Serotypes From Selected in Tehran Hospitals by Multiplex PCR
شناسایی و تشخیص مولکولی سروتیپ های استرپتوکوکوس پنومونیه جدا شده از بیمارستان های منتخب تهران با روش Multiplex PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Comparison of anthropometric and conisity indexes between two groups with PMS syndrome and healthy students
مقایسه نمایه تن سنجی و کونیسیتی در دانشجویان مبتلا به سندروم پیش از قاعدگی با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The correlation between GSTM1, GSTT1 and GSTP1 polymorphism and clinical criteria of Tehran residence multiple sclerosis patients
بررسی شیوع پلی مورفیسم ژنی GSTM1,GSTT1 و GSTP1 و ارتباط آن با معیارهای کلینیکی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Comparison of Vaginal Cream of Coconut Oil and Clotrimazole on Candidal Infection of Vagina
مقایسه تاثیر کرم مهبلی روغن نارگیل با کلوتریمازول بر عفونت کاندیدیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Malignant peripheral nerve sheath tumor of the breast: A case report
گزارش یک مورد تومور بدخیم غلاف عصبی در پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Effectiveness of Religious-Spiritual Psychotherapy on the Quality of Life of Women with Breast Cancer
اثر بخشی روان درمانی مذهبی- معنوی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigation of the Effect of Silymarin on the Urotensin II and its Receptor Genes Expression in Liver Tissue of Type 2 Diabetic Rats
بررسی اثر سیلی مارین بر بیان ژن های اوروتنسین 2 و گیرنده آن در بافت کبد رت‌های دیابتی تیپ 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 20, Number 12 (2018-12)


A Case Report of Mucopolysaccharidosis Type VI
گزارش یک مورد موکوپلی ساکاریدوزیس نوع شش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses’ Experience of Pain Management in Patients Referred to the Emergency Department
تجربه پرستاران از مدیریت درد بیماران در بخش اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Role of Sphingolipids in Apoptosis Phenomenon
مروری بر نقش اسفنگولیپیدها در پدیده آپوپتوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maternal Exposure to Air Pollution and Fetal Abnormalities
مواجهه مادران با آلودگی هوا و ناهنجاریهای جنینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Genes Responsible for Maple Syrup Urine Disease, Molecular Pathomechanisms and Causative Mutations in Iranian Population
ژن های عامل بیماری ادرار شربت افرا ، پاتو مکانیسم مولکولی بیماری و جهش های جمعیت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The high ratio of thyroiditis as a main cause of thyrotoxicosis in patients referred to the nuclear medicine department of Babol Shahid Beheshti Hospital
بررسی علل تیروتوکسیکوزیس در بیماران مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته‌ای بیمارستان شهید بهشتی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Increased Life Expectancy of Male Patients with Gastric Cancer
تاثیر گروه درمانی شناختی- رفتاری برافزایش مثبت اندیشی و تاب آوری در مردان مبتلا به سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Predictive Role of Preoperative Leukocytosis, Anemia and Thrombocytosis with the Severity of Epithelial Ovarian Tumors
نقش پیشگویی کننده لکوسیتوز، آنمی و ترومبوسیتوز قبل از جراحی با شدت تومورهای اپیتلیالی تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Yoghurt Starter Bacteria and Lactobacillous Bulgaricus on Peripheral Blood Mononuclear Cells Activity of Ulcerative Colitis Patients
مقایسه اثر باکتری‌های استارتر ماست و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس بر فعالیت سلول‌های مونونوکلئار خون محیطی بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Micronuclei Comparison in Lichen Planus and Oral Lichenoid Responses
مقایسه ریزهسته در لیکن پلان و واکنش های لیکنوئیدی دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 11 (2018-11)


A Case Report of Primary Angiitis of the Central Nervous System
گزارش یک مورد آنژئیت اولیه سیستم عصبی مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Aerobic and Resistance Exercise Program on Sleep Quality in the Elderlies with Heart Failure
تأثیر ورزش‌های ایروبیک و مقاومتی بر کیفیت خواب سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Association between Periodontal Disease and Preeclampsia in Pregnant Women
بررسی همراهی بیماری پریودونتال و پره اکلامپسی در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Modified Microbial Desalination Cell performance in Sweetening of Saltwater
بررسی کارایی پیل نمک‌زدایی میکروبی اصلاح‌شده در شیرین سازی آب‌ شور دریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Level of Familiarity and Attitude of the Covered Population Regarding the Criteria and Requirements of Iran's Urban Family Physician Program
سطح آشنایی و نگرش جمعیت تحت پوشش از ضوابط و الزامات برنامه پزشک خانواده شهری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Cuscuta Europaea on Breast Cancer Cells (Mcf7) in Comparison with Kidney Epithelial Cells (Vero cell line)
تاثیر عصاره هیدروالکلی سس اروپایی (Cuscuta europaea) بر سلول های سرطانی پستان (MCF7) درمقایسه با سلول های اپی تلیالی کلیه(Vero)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anticonvulsant effects of hesperetin in animal model of pentylenetetrazole-induced-seizures
اثرات ضدتشنجی هسپرتین در مدل حیوانی تشنج القا شده با پنتیلن تترازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the effect of the aqueous extract of the Elaeagnus angustifolia with ibuprofen on the expression of the iNOS and COX2 genes in the cartilage tissue of rat rheumatoid arthritis model
مقایسه اثر عصاره آبی سنجد با ایبوپروفن بر بیان ژن های iNOSو COX2 در بافت غضروف مدل روماتوئید آرتریتی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

In Vitro Evaluation of the Effects of Tamoxifen on Prostate Cancer Cells
تأثیر تاموکسیفن بر سلول های سرطانی پروستات در محیط آزمایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Second Molar Uprighting with Temporary Anchorage Devices: A Finite Element Study
آپرایتینگ مولر دوم مندیبل با Temporary Anchorage Devices به روش آنالیز المان محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 10 (2018-10)


Abolhassan Ahmad bin Mohammad Tabari Taranji; The famous Iranian Physician
ابوالحسن احمد بن محمد طبری ترنجی؛ حکیم و پزشک نامی ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory Effect of Carvacrol on the Expression of Candida albicans Hyphae-Specific Gene (HWP1)
اثر مهارکنندگی کارواکرول بر بیان ژن اختصاصی ریسه (HWP1) کاندیدا آلبیکانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Chrysin Nanoparticles in Preventing the Growth of Mcf-7 Cancer Cells
اثر نانوذرات کرایزین در جلوگیری از رشد سلول های سرطانی MCF-7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of different bleaching régimes of carbamide peroxide on wear of Z250 composite
مقایسه اثر رژیمهای سفید کننده کاربامید پراکساید بر میزان سایش کامپازیت z250
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Correlation of Tissue Eosinophils with Prognosis in Head and Neck Cutaneous Squamous Cell Carcinomas
رابطه ائوزینوفیل های بافتی با پروگنوز در کارسینوم سلول سنگفرشی پوست سر و گردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition, Antimicrobial and Antioxidant Properties of Essential Oil of Origanum vulgar ssp. Gracile
ترکیبات شیمیایی، خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس گیاه مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgar ssp. gracile) در محیط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Green synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles Using Eucalyptus Mellidora Leaf Extract and Evaluation of its Antimicrobial Effects
سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با استفاده از عصاره برگ گیاه اکالیپتوس ملیودورا و ارزیابی اثرات ضد میکروبی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Effect of Deprivation of Maternal Care on LTP Induction in Neurons of Hippocampal CA1 Region in Morphine-Dependent Rats
بررسی تاثیر محرومیت از تیمار مادری بر القای LTP در نورون‌های ناحیه CA1 هیپوکامپ موش‌های صحرایی وابسته مورفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Sedative Effect and Recovery Time of Dexmedetomidine and Fentanyl during Elective Colonoscopy
مقایسه اثرخواب آوری و مدت ریکاوری دکس مدتومدین و فنتانیل حین کلونوسکوپی الکتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Effect of Polycaprolactone/Gelatin (Pcl/Gt) Nanofiber Scaffold on the Therapeutic Function of Hematopoietic Stem Cells
بررسی تاثیر داربست نانو فیبر پلی کاپرولاکتون- ژلاتین (PCL) بر عملکرد درمانی سلول های بنیادی خونساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 9 (2018-9)


Prevalence of Amblyopia in Iranian Children
شیوع آمبلیوپی در کودکان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aromatherapy with Peppermint Essential Oil on Nausea and Vomiting in the Acute Phase of Chemotherapy in Patients with Breast Cancer
تاثیر رایحه درمانی با اسانس نعناع بر تهوع و استفراغ فاز حاد ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Relationship between Non-Alcoholic Fatty Liver and Corticosteroid Use
بررسی رابطه کبد چرب غیرالکلی با مصرف کورتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Water Training on Sirt1, Pgc-1α and Body Fat Percentage in Obese Men
تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر SIRT1، PGC-1α و درصد چربی در مردان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Short-Term Consumption of Probiotic (Bacillus Coagulans) and Ordinary Cake on Salivary Streptococcus Mutans
مقایسه اثر مصرف کوتاه مدت کیک پروبیوتیک (باسیلوس کواگولانس) با کیک معمولی بر شمارش استرپتوکوک موتانس بزاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Vitamin E on Liver and Kidney Damage Induced by Dianabol in Small Laboratory Mice
اثرات ویتامین E بر آسیب‌های کبدی و کلیوی ناشی از مصرف دیانابول در موش‌های سفید کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Motor Imagery Training with Sensory Feedback on Sensory-Motor Function of the Upper Extremity in Patients with Chronic Stroke
تاثیر تمرینات تصور حرکت با فیدبک حسی بر عملکرد حسی_حرکتی اندام فوقانی بیماران سکته مغزی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association the Study of Between Cpeb1 (Rs230846 C>T) Gene Polymorphism And Azoospermia/ Severe Oligospermia
ارتباط بین چندشکلی ژن CPEB1 (rs230846 C>T) با آزواسپرمی/الیگواسپرمی شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Facilitated Tucking with the Nurse and a Simulated Hand on Physiological Pain Index During Vein Puncture on Premature Infants
مقایسه اثر وضعیت جنینی با دست پرستار و دست شبیه سازی شده بر شاخص های فیزیولوژیک درد در حین رگ گیری در نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Modulatory Effects of Aqueous Extract of the Plant Biebersteinia Multifida on the Gastric Acid Level and Intestinal Cytokines in Ulcerative Colitis Model
اثرات تعدیلی عصاره آبی گیاه قان تپر برمیزان اسید معدی و سایتوکاین های روده ای در مدل کولیت اولسراتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 8 (2018-8)


Symptoms and complications of Herpes Zoster Ophthalmicus in Patients Admitted to Ayatollah Rouhani Hospital in Babol
علائم و درگیری های زونای چشمی در بیماران بستری شده در بیمارستان آیت الله روحانی شهر بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Malocclusion and Oral Habits in Children Aged 3–5 Years Old in Kindergartens of Ramsar, Iran
ارتباط مال اکلوژن با عادات دهانی در کودکان 5-3 ساله مهدکودک های شهر رامسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Dental Implants on Radiotherapy Dose Distribution Using Mont Carlo Approach
بررسی اثر ایمپلنت های دندانی بر توزیع دوز رادیوتراپی به روش مونت کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Short-Term Effects of Kinesio Tape on Joint Position Sense, Sense of Force and Postural Control in Patients with Functional Ankle Instability
اثر کوتاه مدت کینزیوتیپ بر حس وضعیت مفصل، حس نیرو و کنترل پوسچر در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the Effect of Origanum Vulgar Aqueous Extract and Vitamin C on the Control of Cadmium Chloride Damage in Testicular Tissue in Male Rats
مقایسه اثر عصاره آبی مرزنجوش (Origanum vulgar) و ویتامین C در کنترل آسیب کلرید کادمیوم در بافت بیضه موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Rate of Surgical Site Infection and Associated Factors in Patients Undergoing Orthopedic Surgeries in Babol, Northern
میزان عفونت محل عمل و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت اعمال جراحی ارتوپدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Thoracoscopy in the Diagnosis of Pleural Effusion of Unknown Origin
نقش توراکوسکوپی در تشخیص پلورال افیوژن با علت نامشخص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Abdominal Aortic Calcification Index (Aci) between Hemodialysis Patients and Control Group (Non-Diabetic, Non-Hypertensive Traumatic Patients)
مقایسه شاخص کلسیفیکاسیون آئورت شکمی (Abdominal Aortic Calcification Index) (ACI) در بیماران همودیالیزی و افراد بدون بیماری کلیوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Effect of Green Tea on Liver Enzymes and Serum Lipid Profiles in Patients with Beta–Thalassemia Major
بررسی اثر مصرف چای سبز بر سطوح آنزیم های کبدی و پروفایل لیپیدی سرم در مبتلایان به بتاتالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Efficacy of Pediatric Risk of Mortality in Determining the Prognosis of Patients Admitted to the Pediatric Intensive Care Unit of Namazi Hospital in Shiraz
ارزیابی کارایی نمره احتمال خطر مرگ و میر در طب اطفال (Pediatric risk of mortality) در تعیین پیش آگهی بیماران بستری در بخش بیماری های ویژه کودکان بیمارستان نمازی شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 7 (2018-7)


A Case Report of Abnormal Branched Right Coronary Artery from Left Sinus of Valsalva
گزارش یک مورد انشعاب غیرطبیعی شریان کرونری راست از سینوس والسالوای چپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Indices of Mizaj-e-Meda (Temperament of Stomach) identification in Persian Medicine
مروری بر شاخصهای تعیین مزاج معده در طب سنتی ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Preventive/Protective Effect of Testosterone on Haloperidol-Induced Extrapyramidal Disorders in Male Rats
اثر پیشگیری کننده/محافظت کننده تستسترون بر اختلالات اکستراپیرامیدال ناشی از هالوپریدول در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunization Evaluation of Type III Secretion System Recombinant Antigens and Shiga Like Toxin Binding Subunit of E. coli O157:H7
ایمنی زائی آنتی ژنهای نوترکیب سیستم ترشحی نوع 3 و زیر واحد اتصالی سم شبه شیگا از باکتری E.coli O157 H7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Replicon Typing of O2, O6, and O157 Serotypes of Escherichia Coli Using PCR Method Based on Plasmid Incompatibility Groups
پلاسمید رپلیکون تایپینگ سروتیپ هایO2 ، O6 وO157 باکتری اشریشیاکلای با استفاده از روش PCR مبتنی بر تکثیر گروه های ناسازگار (PBRT)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

T375c Mutation of FGFR3 Gene in Bladder Epithelial Cells of Patients with Bladder Cancer
جهش T375C ژن FGFR3 در سلول های اپی تلیال ادراری بیماران مبتلا به سرطان مثانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Mutations of Exon 11-A of BRCA1 Gene in Women with Breast Cancer in the Northwest of Iran
بررسی جهش‌های اگزون A-11 ژن BRCA1 در زنان مبتلاء به سرطان پستان در جمعیت شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Musculoskeletal Pains and the Demographic Factors Related to the Pain Locations in Patients with Chronic Trauma
شیوع درد های عضلانی-اسکلتی و فاکتور های دموگرافیک مرتبط با محل درد در بیماران با ترومای مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The comparison of N-acetylcysteine and Vitamin D on oxidative Liver Toxicity in Sub-Acute Paraquat Poisoning
مقایسه اثر N-استیل سیستئین و ویتامین D بر سمیت اکسیدانی بافت کبد در مسمومیت تحت حاد با پاراکوات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhaled Beclomethasone with or whiteout Montelukast in the Management of Pediatric Persistent Asthma
تاثیر بکلومتازون استنشاقی با و بدون مونته لوکاست خوارکی در کنترل آسم پایدار کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 6 (2018-6)


Recovery of Acute Pulmonary Edema Following Drowning Due to Seizure: Report of Two Cases
گزارش دو مورد بهبودی ادم حاد ریه به دنبال غرق شدگی ناشی از تشنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and Evaluation of Rivax Protein Loading in Chitosan Nanoparticles
تهیه و ارزیابی بارگذاری پروتئین ریواکس در نانوذرات کایتوزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Obstacles and Challenges in the Use of Probiotics
موانع و مشکلات استفاده از پروبیوتیک‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lack of Genetic Association between Interleukin-18 Gene Polymorphism (rs1946518) and Chronic Hepatitis B Infection
عدم همراهی ژنتیکی پلی مورفیسم rs1946518 اینترلوکین 18 و عفونت مزمن هپاتیت B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Soft Tissue Calcification in Panoramic Radiographs in Northern of Iran
شیوع کلسیفیکاسیون های بافت نرم در رادیوگرافی پانورامیک در شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Isolated Tricin from Arial Part of Allium atrovoilaceum Boiss. on Proliferation and Apoptosis in PC3 Cell Line
تاثیر ترکیب تریسین استخراج شده از اندام هوایی گیاه Allium atrovoilaceum Boiss. بر رشد و آپوپتوز در رده سلولی PC3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Intercellular Adhesion (ica) Genes Involved in Biofilm and Slime Formation in Clinical Isolates of Staphylococcus Aureus Harboring mecA Gene
ژن‌های چسبندگی بین‌سلولی (ica) مرتبط با تشکیل بیوفیلم و اسلایم در ایزوله‌های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس حامل ژن mecA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Performance of Flow Cytometric Method in Identification of Platelet Resistance in Patients with Acute Myeloid Leukemia (AML)
ارزیابی عملکرد روش فلوسیتومتری در شناسایی مقاومت پلاکتی در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد(AML)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between the Effects of Green and Black Tea, and Fluoride on Microhardness and Prevention of Demineralization of Deciduous Teeth Enamel
مقایسه چای سبز و سیاه با فلوراید در ریزسختی و پیشگیری از دمینرالیزاسیون مینای دندان های شیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Kangaroo Mother Care on Mental Health of Mothers with Premature Infants
تأثیر مراقبت مادرانه آغوشی‌ بر سلامت روان مادران دارای نوزاد نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 5 (2018-5)


Assessment of AFT and Cox Models in Analysis of Factors Influencing the survival of Women with Breast Cancer in Yazd city
ارزیابی مدلهای زمان شتابیده و کاکس در تحلیل عوامل مؤثر بر بقای زنان مبتلا به سرطان پستان شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Type and Rate of Prophylactic Antibiotic Use in the Orthopedic Patients Underwent Elective Surgeries in Shahid Beheshti Hospital in Babol
آنتی بیوتیک های پروفیلاکتیک و میزان مصرف آن در بیماران جراحی الکتیو ارتوپدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Perceived Stress and Attitude towards Delivery and Choosing Mode of Delivery among Pregnant Women
ارتباط استرس ادراک شده با نگرش به زایمان و انتخاب نوع زایمان در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Atopic Dermatitis and Premenstrual Syndrome in Women Referred to the Skin Clinic of Hamadan
ارتباط درماتیت آتوپیک و سندرم پیش از قاعدگی در زنان مراجعه کننده به کلینیک پوست شهرستان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of Lentiviral Vector of Apoptin and Investigating its Cytotoxic Effect on Reh Acute Lymphoblastic Leukemia Cells
طراحی وکتور لنتی ویروسی بیان کننده ژن آپوپتین و تاثیر سایتوتوکسیک آن در سلول های لوسمی لنفوبلاستیک حاد Reh
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Training Pregnant Women and Their Husbands on Health Promoting Behaviors during Pregnancy and Postpartum Period
تاثیر آموزش به زنان باردار و همسرانشان بر رفتارهای ارتقادهنده سلامت در بارداری و پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Coronary Artery Restenosis in Patients Undergoing Angioplasty
پیش بینی بروز تنگی مجدد عروق کرونری در بیماران تحت آنژیوپلاستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Chronic Diseases and Disability in Daily Activities and Instrumental Activities of Daily Living in the Elderly
ارتباط بین بیماری‌های مزمن و ناتوانی در فعالیت‌های روزانه و فعالیت‌های ابزاری زندگی در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pioglitazone on Antioxidant Capacity and Oxidative Damage after Spinal Cord Injury in Rat
تاثیر پیوگلیتازون بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و آسیب اکسیداتیو بعد از صدمه نخاعی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Camellia Sinensis Ointment on Perineal Wound Healing in Primiparous Women
تأثیر پماد گیاه کامیلیاسینسیس (چای سبز) بر ترمیم زخم پرینه در زنان زایمان اول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 4 (2018-4)


The Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Therapy on Psychological Capital in Cardiovascular Patients in Babol
اثربخشی گروه درمانی پذیرش و تعهد بر سرمایه های روانشناختی در بیماران قلبی و عروقی شهرستان بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kisspeptin: Key Regulator of Hypothalamic–Pituitary–Gonadal Axis
کیس پپتین: تنظیم کننده کلیدی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-غدد جنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Models of Thrombocytopenia in Laboratory Animals and their Application in Identifying the Complications of Chemotherapy Drugs
مدل های تجربی ایجاد ترومبوسیتوپنی درحیوانات آزمایشگاهی و کاربرد آنها در شناسایی عوارض داروهای شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effects of LED and QTH Light Cure Devices on Composite Hardness
بررسی اثرات دستگاه های لایت کیور LEDو QTH بر میزان سختی کامپوزیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Abdominal Obesity and Its Relationship with Blood Factors and Blood Pressure Indices in Candidates for Elective Angiography Referring to Heshmat Hospital in Rasht in 2016
فراوانی چاقی مرکزی و ارتباط آن با شاخصهای خونی و فشارخون در افراد کاندید آنژیوگرافی الکتیو مراجعه کننده به بیمارستان حشمت شهر رشت در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of the Anatomical Variations of Osteomeatal Complex in Cone Beam Computed Tomography Images
تنوعات آناتومیکی کمپلکس استئومئاتال در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between the Plasma Levels of Long Noncoding RNA BDNF-AS in Patients with Alzheimer's disease and Healthy Subjects
مقایسه سطح پلاسمایی RNA طویل غیرکدکننده BDNF-AS در بیماران مبتلا به آلزایمر با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Expression of EGFR And FGFR4 Genes in Patients with Lung Cancer
بیان ژن های EGFR و FGFR4 در مبتلایان به سرطان ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of miR-451 and miR-21 in Plasma with Lymph Node Metastases in Breast Cancer
ارتباطmiR-451 و miR-21 در پلاسما با متاستاز به گره‌های لنفاوی در سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Gestational Diabetes and Polycystic Ovary Syndrome
رابطه دیابت حاملگی با سندرم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2018-3)


The Effect of Educating the Use of Developmental Positions of Premature Infants on the Clinical Performance of Neonatal Intensive Care Unit Nurses
تاثیر آموزش استفاده از وضعیت های تکاملی نوزادان نارس بر عملکرد بالینی پرستاران بخشهای مراقبت ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency of pap and sfa genes among Escherichia coli strains isolated from hospitalized patients of Rouhani hospital in babol, Iran
بررسی فراوانی ژن های sfa و pap در سویه های اشریشیاکلی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان آیت اله روحانی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Echocardiography Results after Severe Mitral Valve Regurgitation Repair Surgery
بررسی نتایج اکوکاردیوگرافی پس از ترمیم جراحی نارسایی شدید دریچه میترال قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect of Royal Jelly on Testicular Tissue and Sperm Parameters in Adult Mice Treated with Nicotine
اثر محافظتی ژل رویال بر روی بافت بیضه و خصوصیات اسپرم در موش های بالغ تحت تیمار با نیکوتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Effects of Lactobacillus Plantarum and Lactobacillus Paracasei Isolated from Honey against Staphylococcus Aureus
خواص ضد ‌میکروبی ایزوله‌های لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس پاراکازئی جدا شده از عسل علیه استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Relationship between the Presence of Chromosomal and Plasmid-Encoded AmpC Genes and Type of Clinical Specimen in Pseudomonas Aeruginosa
بررسی ارتباط میان حضور ژن‌های کروموزومی و پلاسمیدی کد کننده آنزیم AmpC و نوع نمونه بالینی در سودوموناس آئروژینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Serum Zinc Level and Liver Elastrography Using Fibroscan in Non-Alcoholic Fatty Liver Patients
ارتباط بین سطح سرمی روی با نتایج الاستوگرافی بدست آمده از فیبرواسکن در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histological Evaluation of Different Types of Mastocytes in the Skin Flap Using Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells Through Biological Growth Factor
ارزیابی بافت شناسی انواع سلول های ماستوسیت در فلاپ پوستی به کمک سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان از طریق فاکتور رشد بیو لوژیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Uterine Endometrial Neovascularization and Pelvic Pain Intensity
ارتباط نئوواسکولاریزاسیون آندومتریومای تخمدانی با شدت درد لگنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare the Effects of Caffeine on QTc Interval and Blood Pressure During Isometric and Isotonic Contractions in Male Athletes and Non-Athletes
مقایسه اثر کافئین بر فاصله QTc و فشار خون طی انقباضات ایزومتریک و ایزوتونیک در مردان ورزشکار و غیرورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2018-2)


A Comparison of the Effect of Short Abdominal Skin-To-Skin Contact and Kangaroo Skin Contact on Initiation of Successful Breastfeeding
مقایسه تاثیر تماس پوستی کوتاه مدت "شکمی و هم آغوشی (کانگورویی)" بر شروع شیردهی موفق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of recombinant CAMP – Sialidase protein and preparation of chitosan nanoparticles carrying this protein to be used as a candidate for vaccines targeting Propionibacterium acnes
تولید پروتئین نوترکیب سیالیداز-کمپ و تهیه نانوذرات کایتوزان حامل آن به منظور استفاده بعنوان کاندیدای واکسن پروپیونی باکتریوم آکنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multiple Locus Variable Number Tandem Repeat Analysis (MLVA) for Typing Pseudomonas Aeruginosa Isolated from Urine Samples of Different Patients
آنالیز نواحی تکراری چند ناحیه ای (MLVA) به منظور تیپ بندی سویه های سودوموناس آئروژینوزای عامل عفونت ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparision of Aqueous and Hydroalcoholic Extracts of Foeniculum Vulgare and Carum Copticum with Gentamicin on Escherichia Coli Strains: in Vitro Study
مقایسه اثر عصاره آبی و هیدروالکلی رازیانه و زنیان با جنتامایسین بر سویه های اشرشیاکلی: مطالعه آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Iron Oxide Nanoparticles and Magnetic Field on Apoptosis and Bax Gene Expression in Rat Hippocampus after Ischemic Reperfusion
نقش نانوذرات اکسید‌آهن و میدان مغناطیسی بر آپوپتوز و بیان ژن Bax در هیپوکامپ رت متعاقب ایسکمی ریپرفیوژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Diclofenac on Renal Toxicity Disorders Induced by Gentamicin in Rats
بررسی اثر دیکلوفناک بر اختلالات سمیت کلیوی ایجاد شده توسط جنتامایسین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Severity of Nasal Septum Deviation and Pneumatization of Mastoid Cells and Chronic Otitis Media
ارتباط بین شدت انحراف سپتوم بینی با پنوماتیزاسیون ماستوئیدها و اوتیت مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Abnormal Liver Ultrasound Findings in Candidate Patients Undergoing Renal Transplantation from Brain Dead Donors
بررسی یافته‌های غیرطبیعی سونوگرافی کبد در بیماران گیرنده پیوند کلیه از دهنده مرگ مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Advanced Oxidation Process Based on Persulfate (Uv/Na2s2o8/Fe2+) for Phthalic Acid Removal from Aqueous Solutions with Response Surface Methodology
بهینه سازی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته بر پایه پرسولفات (UV/Na2S2O8/Fe2+) برای حذف فتالیک اسید از محلول‌های آبی توسط روش سطح پاسخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Effect of Ondansetron and Propofol on Intrathecal Opioid-Induced itch in Elective Cesarean Section
مقایسه تأثیر اندانسترون با پروپوفول بر روی خارش بعد از مخدر اینتراتکال در سزارین الکتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2018-1)


A Case Report of Asymptomatic Glandular Odontogenic Cyst Mimicking as a Nasopalatine Duct Cyst
گزارش یک مورد کیست ادنتوژنیک گلاندولار بدون علامت با نمای رادیوگرافیگ کیست نازوپالاتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Relative Efficiency of Hospitals Affiliated to Babol and Mazandaran Universities of Medical Sciences before and after Health Development Plan with Data Envelopment Analysis Method
مقایسه کارایی نسبی بیمارستانهای وابسته به علوم پزشکی بابل و مازندران قبل و بعد از طرح تحول سلامت با تکنیک تحلیل پوششی داده ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of educational program based on the health belief model on preventing behaviors exposure to polluted air among pregnant women
تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در پیشگیری از مواجهه با هوای آلوده در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ursodeoxycholic Acid on Pentylenetetrazole Kindling and Kindling Induced Memory Impairment in Rat
بررسی اثر اورسوداکسی کولیک اسید بر روی کیندلینگ شیمیایی و اختلال یادگیری ناشی از آن در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Alcoholic Extract of Humulus Lupulus During Pregnancy and Lactation on Sexual Maturation and Some Reproductive Indices in Male Rats
اثرات عصاره الکلی گل رازک در طی حاملگی و شیردهی بر بلوغ جنسی و برخی شاخصهای تولیدمثلی موشهای سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Association between IL-17 gene rs2275913 Single Nucleotide Polymorphism and Chronic Hepatitis B Infection
ارزیابی ارتباط پلی مورفیسم تک نوکلیوتیدی (rs2275913) در ژن اینترلوکین 17 با عفونت مزمن هپاتیت B در مراجعه کنندگان بیمارستان طالقانی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Obstructive Sleep Apnea (OSA) and Difficult Intubation
ارتباط وقفه های تنفسی خواب و اینتوباسیون دشوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Nutritional program and cognitive-behavioral training in Anxiety, anger & aggression Premenstrual Syndrome
تغذیه و آموزش شناختی رفتاری بر اضطراب و خشم در سندرم پیش از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antibacterial Effect of Low Temperature Stored Amnion on Growth of Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus and Pseudomonas Aeruginosa
اثر ضد باکتری آمنیون کرایوپرزرو شده بر رشد اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Effectiveness of Water, Milk and Natural Lemon Juice in Hepatic Biliary Secretion of 99mtc-Mibi Radiopharmaceutical in Myocardial Perfusion Imaging
اثربخشی آب، شیر و آب لیموی طبیعی درترشح کبدی-صفراوی رادیوداروی99mTc-MIBI دراسکن پرفیوژن قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 0 (2018-3)


Optimization of flavored drinking yoghurt formula containing fig syrup and Bacillus coagulans and evaluation of some physicochemical characteristics and its overall acceptability
بهینه سازی فرمولاسیون ماست نوشیدنی طعم دار حاوی شیره انجیر و باکتری باسیلوس کواگولانس و بررسی برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و پذیرش کلی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on Antimicrobial effect of Natural Preservatives in foods
مروری بر اثر ضد میکروبی نگهدارنده های طبیعی در مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of ultraviolet and infrared radiation in food
کاربرد اشعه های فرا بنفش و فروسرخ در مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of flavored drinking yoghurt formula containing date syrup and Bacillus coagulans and evaluation of some physicochemical characteristics and its overall acceptability
بهینه سازی فرمولاسیون ماست نوشیدنی طعم دار حاوی شیره خرما و باکتری باسیلوس کواگولانس و بررسی برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و پذیرش کلی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microencapsulation in Food Industry
ریزپوشانی در صنایع غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Genetically Modified Crops on Food Security
بررسی نقش محصولات تراریخته بر امنیت غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of vaacum packaging, chitosan edible film and coating on the sensory evaluation of Spangled emperor (Lethrinus nebulosus) raw fillets stored in refrigerato
تاثیر بسته بندی تحت خلاء، فیلم و پوشش خوراکی کیتوزان بر ارزیابی حسی فیله‌های خام ماهی شعری معمولی (Lethrinus nebulosus) نگهداری شده در یخچال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Comparison of Synthetic and Natural Antioxidants Effectiveness
مقایسه کارآیی آنتی اکسیدان های سنتزی و طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of flavored drinking yoghurt formula containing date syrup and Lactobacillus plantarum and evaluation of some physicochemical characteristics and its overall acceptability
بهینه سازی فرمولاسیون ماست نوشیدنی طعم دار حاوی شیره خرما و باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم و بررسی برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و پذیرش کلی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the functional properties of pizza cheese produced in microwave
بررسی خصوصیات عملکردی پنیر پیتزای تولید شده در ماکروویو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of nano-packaging in aquatics
کاربرد بسته بندی نانو در آبزیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimize fat Replacers in food
بهینه سازی جایگزین های چربی در مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Enrichment and Functional Effects on Baking Bread
غنی سازی و اثرات فراسودمند آن در تولید نان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Effects of Electron Beam on Chemical Quality of Ostrich Meat
مطالعه اثر باریکه الکترونی بر کیفیت شیمیایی گوشت شترمرغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of heavy metal in four varieties of soy bean cultivated in Iran
بررسی میزان فلزات سنگین در چهار سویه دانه سویای کشت شده در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of antioxidant activity and phenolic content of ethanolic extract of pomegranate peel, seed and juice
بررسی ظرفیت ‎آنتی‎اکسیدانی و محتوای ‎فنولیک عصاره اتانولی پوست، دانه و آب انار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the effect of probiotics on heavy metals absorption
بررسی اثر پروبیوتیک ها بر جذب فلزات سنگین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dispersive Liquid-Liquid Microextraction
استخراج میکرونی با روش پراکندگی مایع- مایع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health effects of Conjugated Linoleic Acid
اثرات سلامتی بخش اسید لینولئیک کونژوگه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential oils as a natural additive in the edible films and coatings (active packaging system): A Review
مروری برکاربرد اسانس‌های روغنی به‌عنوان افزودنی‌های طبیعی در فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی (سیستم بسته‌بندی فعال)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Edible and Biodegradable Starch Films in Food Packaging: A review
مروری بر کاربرد فیلم‌های خوراکی و زیست‌ تخریب‌پذیر نشاسته‌ای در بسته‌بندی مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 12 (2017-12)


Comparison of the Effect of Artemisia Sieberi Essential Oil and Albendazole Drug on Protoscolices of Hydatid Cyst under in Vitro Conditions
مقایسه اثر روغن ضروری درمنه دشتی (Artemisia sieberi) بر پروتواسکولکس های کیست هیداتیک در شرایط آزمایشگاهی با داروی آلبندازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Referrals of Cancer Patients Referred to Hospitals Affiliated to the Babol University of Medical Sciences according to the International Classification of Diseases
بار مراجعات بیماران سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل براساس طبقه بندی بین المللی بیماریها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between WW and the width of the Anterior Ethmoid Roof Dimensions: CT Scan Study
بررسی ارتباط بین قطر آگزیال کونکای میانی پنوماتیزه و عرض سقف اتموئید قدامی با استفاده از سی تی اسکن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Ziziphora Clinopodioides Lam on Testicular Damage Caused by Diabetes Mellitus in Male Rats
اثر عصاره هیدروالکلی کاکوتی کوهی بر آسیب های بیضه ای ناشی از دیابت شیرین در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 2% Chlorhexidine on the Enamel Microleakage of Composite Restorations Using 5th, 6th, 7th and Universal Generation of Dentine Bonding Agents (In Vitro)
اثر کلرهگزیدین 2% بر ریزنشت مینایی ترمیم‌های کامپوزیتی با استفاده از باندینگهای عاجی نسل 5، 6، 7 و یونیورسال ( در آزمایشگاه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Determination of the Relationship between ccr Alleles and Antibiotic Resistance in Clinical Isolates of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus
شناسایی و تعیین ارتباط آلل های کاست ccr با مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های بالینی استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Mutation in a Part of Exon 15 of APC Gene in Patients with Familial Adenomatous Polyposis in Gilan Province
بررسی جهش در بخشی از اگزون 15 ژن APC در مبتلایان به پولیپوز آدنوماتوز فامیلی در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Space Frequency Modulation of Visual Stimuli on the Visual Acuity of the Optic Cortex
تأثیر مدولاسیون فرکانس‌های فضائی محرکین بینائی بر پاسخ کورتکس بینائی در حالت نزدیک بینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Clinical Characteristics of Patients with Non-Traumatic Subarachnoid Hemorrhage
خصوصیات بالینی بیماران مبتلا به خونریزی غیر تروماتیک تحت عنکبوتیه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of Changes in Liver Function Tests in Extremely Premature Infants Receiving Intravenous Feeding
بررسی تغییرات تست های فعالیت کبدی در نوزادان خیلی نارس تحت تغذیه وریدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 11 (2017-11)


A Study of the Bactericidal Effect of Copper Oxide Nanoparticles on Shigella Sonnei and Salmonella Typhimurium
بررسی اثر باکتری کشی نانوذرات اکسید مس بر شیگلا سونئی و سالمونلا تیفی موریوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Assessment of the Urban Family Physician Program in Iran from the Viewpoint of Managers and Administrators
ارزیابی برنامه پزشک خانواده شهری ایران از دیدگاه مدیران و مجریان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of Biochemical and Hematological Parameters of Blood in Male Rats after Exposure to Nickel and Nickel Chloride Nanoparticles
بررسی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک خون در موش صحرایی نر بعد از مواجهه با نانوذره نیکل و کلرید نیکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect of Zinc against Hepatotoxicity Induced by Arsenic During Gestation and Lactation in Rat Neonate
اثر محافظتی روی (Zn) بر سمیت کبدی ایجاد شده توسط آرسنیک (Ar) در طی دوره جنینی و شیردهی نوزاد موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deregulation of Mexb Gene in Ciprofloxacin Resistant Isolates of Pseudomonas Aeruginosa Treated with Silibinin-Encapsulated in Nanoparticles
تغییر بیان ژن mexB در جدایه‌های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به سیپروفلوکساسین تحت تیمار با سیلیبینین انکپسوله در نانوذرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Postoperative Outcomes of Transhiatal Esophagectomy in Patients with Esophageal Cancer, at Babol University Hospitals, from 2005 to 2015
نتایج و عوارض ازوفاژکتومی ترانس هیاتال در بیماران مبتلا به کانسر مری مراجعه کننده به بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل، 94-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of bla TEM, bla CTX-M and bla SHV in Salmonella Species Isolated from Children with Acute Infectious Diarrhea by Multiplex-PCR and Their Antibiotic Resistance Profile
شناسایی ژن های bla SHV، bla TEM و bla CTX-M در سویه‌های سالمونلای جداشده از کودکان مبتلا به اسهال و تعیین الگوی مقاومتی آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Cotoneaster Manna Drop (Bilineaster) and Massage on Bilirubin in Neonates under Phototherapy
مقایسه تاثیر قطره صناعی شیرخشت (بیلی ناستر) و ماساژ بر میزان بیلی روبین نوزادان تحت درمان فتوتراپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Long Noncoding RNA, Meg3, Expression Level and Its Association with Clinicopathologic Features in Breast Cancer
تغییرات بیانی RNA بلند غیرکدکننده MEG3 و ارتباط آن با خصوصیات کلینیکوپاتولوژیکی در سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Onset of Pre-Activity of Leg Muscles between Athletes with Functional Ankle Instability and Healthy Athletes During Landing from a Jump
مقایسه زمان پیش فعالیت عضلات ساق پا میان ورزشکاران با و بدون بی‌ثباتی عملکردی مچ‌پا در هنگام فرود از پرش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 10 (2017-10)


The Relationship between Tea and Coffee Consumption and Glioma: a systematic review
ارتباط مصرف چای و قهوه با گلیوما: یک مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dietary Adherence in People with Cardiovascular Risk Factors Living in Northern Iran
میزان تبعیت از رژیم غذایی در افراد دارای فاکتورهای خطر قلبی عروقی ساکن شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic susceptibility profile and erythromycin resistance genes in the Staphylococcus epidermidis strains isolated by Multiplex-PCR
تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و شناسایی ژن های مقاومت به اریترومایسین در سویه های استافیلوکوکوس اپیدرمیس با روش Multiplex-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Protective Factors on Induced Toxins in Genital Organs
بررسی تاثیر عوامل محافظت کننده‌ های مختلف بر سموم القایی در اندام‌های جنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Education on Awareness of Practice of Mothers in Care of Premature Infants
اثر آموزش بر بهبود عملکرد مادران در مراقبت از نوزاد نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Changes during Differentiation of Spermatogonial Stem Cells into Oligoprogenitor Cells
تغییرات ژنی طی تمایز سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی به سلول‌های الیگوپروژنیتور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-Cancer Effect of Aprepitant on Nb4 Leukemic Cells
اثر ضدسرطانی اپرپیتانت بر رده سلولی لوسمیک NB4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of McGill Stabilization Exercise on pain and disability, range of motion and dynamic balance indices in patients with chronic nonspecific low back pain
تاثیر تمرینات ثبات دهنده مک گیل بر شدت درد و ناتوانی، دامنه حرکتی و شاخصهای تعادلی دینامیک در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DNA viruses and Langerhans Cell Histiocytosis in Iranian Children
ارتباط ویروسهای DNA دار و لانگرهانس سل هیستیوسیتوزیس در کودکان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Effect of Aspirin and Atorvastatin on the Phenotypes of Liver Cancer Cells in a Cell Culture Model
بررسی تاثیر دو داروی آتورواستاتین و آسپرین بر فنوتیپهای سلولهای سرطانی کبد در مدل کشت سلولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 9 (2017-9)


Contextual Factors Affecting the Social Interactions of Hepatitis B Carriers
عوامل زمینه ای مؤثر بر تعاملات اجتماعی ناقلین هپاتیت B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Quran Therapy on Increased Marital Satisfaction in Married Women
اثربخشی قرآن درمانی برافزایش رضایت زناشویی زنان متاهل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Factors Effective in Morphogenesis of Aspergillus terreus in order to Increase the Production of Lovastatin
فاکتورهای مؤثر در ریخت زایی قارچ آسپرژیلوس ترئوس به منظور افزایش تولید لواستاتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Renoprotective Effects of Sodium Valproate as a Histone Deacetylase Inhibitor on Diabetic Nephropathy
بررسی اثرات رنوپروتکتیو والپروآت‌سدیم بعنوان مهارکننده هیستون دِاستیلاز در نفروپاتی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunogenicity Evaluation of PLGA Nanoparticles Contains Recombinant CfaB Protein from Enterotoxigenic Escherichia Coli
ایمنی زائی نانوذرات PLGAواجد پروتئین نوترکیب CfaB از اشریشیا کولی انتروتوکسیژنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Therapeutic Effects of Metformin, Pioglitazone and Vitamin E in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver
مقایسه اثرات درمانی متفورمین، پیوگلیتازون و ویتامین E در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Spiritual Intelligence and Fear of Childbirth in Low – risk Pregnant Women
بررسی ارتباط هوش معنوی و ترس از زایمان در مادران باردار کم خطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barriers to Use of Non-pharmacological Pain Management Methods in Neonatal Intensive Care Unit
موانع به کارگیری روش های کنترل درد غیردارویی در بخش مراقبت های ویژه نوزدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ear Protector on Heart Rate and Pain Due to Intravenous Sampling in Premature Infants
تاثیرمحافظ گوش بر ضربان قلب و درد ناشی از نمونه‌گیری وریدی در نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Therapeutic Effects and Side Effects of Oral Ibuprofen and Indomethacin on the Closure of Patent Ductus Arteriosus in Premature Infants
مقایسه عوارض و اثرات درمانی ایبوبروفن وایندومتاسین در بسته شدن مجرای شریانی باز در نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 8 (2017-8)


Report of a Case with Simultaneous Ovarian Cyst Torsion and Ectopic Pregnancy in the Right Adnexa after Spontaneous Pregnancy
گزارش یک مورد پیچ خوردگی کیست تخمدان و حاملگی خارج از رحم همزمان در ادنکس راست به دنبال حاملگی خودبخودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Types of Pathological Lesions in Breast Cancer in Babol Over 10 Years (2008 – 2017)
انواع ضایعات پاتولوژی در سرطان های پستان طی 10 سال در شهرستان بابل(96-1387)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of Recombinant Leishmania Tropica Parasites Expressing Two Proteins of Egfp and Luciferase Reporter
تولید انگلهای نوترکیب لیشمانیا تروپیکا بیان کننده دو پروتئین گزارشگرEGFP و لوسیفراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficiency of Compost and Vermicompost Reactors for Stabilizing Organic Waste and Municipal Sewage Sludge
بررسی کارایی راکتور کمپوست و ورمی کمپوست در تثبیت پسماند آلی و لجن فاضلاب شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Creatine and retinoic acid effects on the induction of autophagy and differentiation of adipose tissue-derived stem cells into GABAergic-like neurons
اثرات کریاتین و اسید رتینوئیک بر القای اتوفاژی و تمایز سلول های بنیادین چربی به نورون های شبه گابارژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Achillea Eriophora on Cardiovascular System of Male Rats
اثر عصاره آبی- الکلی بومادران شیرازی بر سیستم قلب و عروق موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Ultrasonic Thickness of Masseter Muscle between Patients with Bruxism and Healthy People
مقایسه ضخامت اولتراسونیک عضله ماستر در افراد مبتلا به دندان قروچه و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological Well-Being of Patients with Breast Cancer and Its Relationship with Emotional Intelligence
بهزیستی روانشناختی مبتلایان به سرطان پستان و رابطه آن با هوش هیجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Reliability of Abdominal Muscles Thickness Using Ultrasonography in Adolescents with Low Back Pain and Healthy Adolescents
مقایسه تکرار پذیری ضخامت عضلات شکم با استفاده از اولتراسونوگرافی در نوجوانان مبتلا به کمر درد و سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between The Breast Cancer History And Prostate Cancer In Relatives With Prostate Cancer
ارتباط سابقه سرطان پستان و پروستات در اقوام با ابتلا به سرطان پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 7 (2017-7)


Investigating the Causes of Heart Failure based on Persian Medicine Point of View
علل نارسایی قلب بر اساس دیدگاه طب سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Dietary Constituents on Regulation of Epigenetic Changes in Cancer
اثر ترکیبات غذایی بر تنظیم تغییرات اپی ژنتیکی در سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Image Quality and Patient Dose in Digital Radiography of the Chest
بهینه‌سازی کیفیت تصویر و دُز بیمار در تصویربرداری قفسه سینه با دستگاه پرتونگاری دیجیتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aqueous Extract of Artemisia absinthium L. on Sex Hormones, Inflammatory Cytokines and Oxidative Stress Indices of Ovarian Tissue in Polycystic Ovary Syndrome Rat Model
اثر عصاره آبی درمنه بر هورمون‌های جنسی، سایتوکین‌های التهابی و شاخص‌های استرس‌اکسیداتیو بافت تخمدان در موش صحرایی مدل سندرم تخمدان پلی‌کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of New Indices of Postural Sway in Patients with Knee Osteoarthritis
نگرشی نوین در ارزیابی شاخص های نوسانات پوسچرال در بیماران مبتلابه استئوآرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction and Optimization of a Dietary Model for Inducing Hyperlipidemia in Rats
معرفی و بهینه سازی یک مدل رژیم غذایی ایجاد کننده هایپرلیپیدمی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Resistance Patterns and Frequency of Extended-Spectrum Beta-Lactamase Genes among Acinetobacter Baumannii
الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و فراوانی ژن‌های تولیدکننده آنزیم‌های بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) در ایزوله‌های اسینتوباکتر بومانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibody Drug Conjugates for Cancer Therapy
درمان سرطان بر پایه داروهای متصل به آنتی‌بادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biosynthesis of Iron Nano-Particles by Bacillus Megaterium and Its Anti-Bacterial Properties
بیوسنتز نانو ذرات آهن توسط باسیلوس مگاتریوم و بررسی فعالیت ضد باکتریایی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalence of Helicobacter pylori infection in adolescents and adults in Babol
شیوع سرمی عفونت هلیکوباکترپیلوری در نوجوانان و بزرگسالان شهرستان بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 6 (2017-6)


A Case Report on a Patient with Tetralogy of Fallot and CNS Tuberculosis
گزارش یک مورد بیمار مبتلا به تترالوژی فالوت و سل مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Construction of Curcumin – Loaded Targeted Iron Oxide Nanoparticles for Cancer Treatment
طراحی و ساخت نانوذرات هدفمند اکسید آهن دارای کورکومین به منظور درمان سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of High Intensity Interval Training on Muscular Biomarkers of Mitochondrial Biogenesis in Male Rats
اثر تمرین ورزشی تناوبی شدید بر بایومارکرهای بایوژنز میتوکندریایی عضلانی در رت‌ های نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Hydroalcoholic Extract of Rosemary and Metronidazole in Treating Infection Caused by Giardia lamblia in Mice under In vivo Conditions
مقایسه تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه رزماری با مترونیدازول در درمان عفونت ناشی از ژیاردیا لامبلیا در شرایط درون تنی در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular assessment and bioinformatic analysis of two common mutations of phenylalanine hydroxylase (PAH) gene by HRM
بررسی مولکولی و آنالیز بیوانفورماتیکی دو جهش شایع ژن فنیل‌آلانین هیدروکسیلاز(PAH) با روش HRM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Expression of Helicobacter Pylori Urei Gene by RT-PCR
مطالعه بیان ژن ureI هلیکوباکترپیلوری به روش RT-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Implementation of Pain Management and Assessment in Neonatal Intensive Care Units of Teaching Hospitals Affiliated to Tehran University of Medical Sciences
میزان اجرای مدیریت و ارزیابی درد در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Family-centered Care Program on Maternal Attachment in Mothers of Premature Infants
تاثیر برنامه مراقبت خانواده محور بر میزان دلبستگی مادران دارای نوزاد نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pathogenesis and Vaccines against Enterotoxigenic Escherichia Coli
بیماری زائی و واکسن ها علیه اشرشیاکلی انتروتوکسیژنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Bone Density in Children 6 to 14 Years Old with Asthma Treated with Fluticasone
ارزیابی تراکم استخوان در کودکان 6 تا 14 ساله مبتلا به آسم تحت درمان با فلوتیکازون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 5 (2017-5)


Effect of Topical Gel Chlorhexidine 0.2% on Non-Surgical Treatment of Chronic Periodontitis
تأثیر ژل موضعی کلرهگزیدین 0/2 درصد بر درمان غیرجراحی پریودنتیت مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Report on the Recovery of a Personality Problem in a Case with Borderline Personality Disorder after Head Trauma
گزارش یک مورد بهبودی مشکل شخصیتی اختلال شخصیت مرزی پس از ضربه سر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Role of OTC [(−)-2-Oxo-4-thiazolidinecarboxylic acid] in Acquisition and Expression of Morphine Dependence in Male NMRI Mice
ارزیابی نقش 2-اکسو 4-تیازولیدین-کربوکسیلیک اسید (OTC) بر کسب و بیان وابستگی به مورفین در موشهای نژاد NMRI نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Restorative Effect of Prosopis Farcta on Fertility Parameters and Antioxidant Status in Diabetic Rats
اثر ترمیمی کهورک (Prosopis farcta) بر پارامترهای باروری و وضعیت آنتی اکسیدانی موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Walnut Leaf Hydro-Alcoholic Extract by Forced Swimming Stress on Serum Levels of Glucose, Insulin and Liver Parameters in Adult Male Rats’ Diabetic
اثر عصاره هیدروالکلی برگ گردو با شنای اجباری بر میزان سرمی قند، انسولین و فاکتورهای کبدی در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Inhibitory and Synergistic Effects of Alcoholic Extract of Stachys Byzantina on Standard Strains under in vitro Conditions
ارزیابی اثرات مهاری و هم‌افزایی عصاره الکلی گیاه سنبله نقره‌ای (Stachys byzantina) روی سویه های استاندارد در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Antioxidant and Antimicrobial Effects of Ethanolic Extract of Fennel (Foeniculum vulgare Mill) Seeds
مطالعه اثرات آنتی‌اکسیدانی و ضدباکتری عصاره اتانولی دانه گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iranian Husbands' Involvement in Prenatal Care, Childbirth and Postpartum: Viewpoints of the Mothers
مشارکت مردان ایرانی در مراقبت‌های دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان: دیدگاه مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Anemia and Falls in the Elderly
همراهی بین کم خونی و زمین خوردن در سالمندان شهر امیرکلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Apoptotic Effect of Phosphatidylinositol 3-Kinase Inhibition on Acute Lymphoblastic Leukemia Cells Using Buparlisib
اثر آپوپتوتیک مهار فسفاتیدیل‌اینوزیتول-3 کیناز با استفاده از بوپارلیسیب در رده سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2017-4)


Frequency of Cancer Mortality in Babol Ayatollah Rouhani Hospital (2010-2014)
فراوانی مرگ و میر ناشی از سرطان در مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله روحانی بابل؛ (1393-1389)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effective Medicinal plants in Cataract Treatment: An Inquiry in Persian Medicine Resources (4-13th century AH)
گیاهان دارویی مؤثر بر درمان آب مروارید: جستاری در منابع طب ایرانی از قرن 4 تا قرن 13 هجری قمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Iron Oxide Nanoparticles for the Removal of Coliform Bacteria from Contaminated Water
اثر نانو ذرات اکسید آهن در حذف باکتری‌های کلیفرم از آب آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of a Hydroalcoholic Extract of Terfezia boudieri on serum level of Estrogene and Progesterone in female Rats
تاثیر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان (Terfezia boudieri) بر روی سطوح سرمی هورمون های استروژن و پروژسترون در موش صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Identification of Quorum Sensing Genes in Clinical Strains of Pseudomonas aeruginosa and Antibiotic Resistance Profile
شناسایی مولکولی ژن های کروم سنسینگ در سویه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Effect of 40% Hydrogen Peroxide on the Color of Different Composites
بررسی اثر هیدروژن پراکساید 40% بر رنگ کامپوزیتهای مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Evaluation of the Mast Cells between Oral and Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
ارزیابی مقایسه ای ماست سل ها بین کارسینوم سلول سنگفرشی دهان و پوست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lack of association between Single Nucleotide Polymorphism (rs1400986) in Interleukin-20 Gene and Chronic Hepatitis B Virus Infection
عدم همبستگی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (rs1400986) در ژن اینترلوکین 20 و عفونت مزمن ویروس هپاتیت B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Depression in Patients with Diabetes in Iran
شیوع افسردگی در بیماران دیابتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Nutrition in Female and Male Fertility
نقش تغذیه در باروری زنان و مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2017-3)


Report a Rare Case of Kawasaki Disease Following the Herpetic Encephalitis Type 1
گزارش مورد نادری از بیماری کاوازاکی به دنبال انسفالیت ویروس هرپس تیپ یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview on the Role of Nutrition and Food Groups in the Prevention of Cardiovascular Diseases
مروری بر نقش تغذیه و گروه های غذایی در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of Tissue Destruction Time in Phrenic Nerve after Death and Counting the Number of Nerve Fibers in C3, C4 and C5 Branches
بررسی زمان تخریب بافتی عصب فرنیک پس از مرگ و شمارش تعداد رشته های عصبی موجود در شاخه های C3، C4 و C5
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Family-Oriented Educational-Supportive Programs on Adequacy of Exclusive Breastfeeding from the Perspective of Mothers
تاثیر برنامه آموزشی حمایتی خانواده محور بر کفایت شیردهی از دیدگاه مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Spiritual Health with Marital Satisfaction
رابطه سلامت معنوی با رضایت زناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Identification of Genes Responsible for Resistance to Aminoglycosides and Methicillin in Clinical Samples of Staphylococcus Aureus
شناسایی مولکولار ژنهای عامل مقاومت به آمینوگلیکوزید ها و متی سیلین در نمونه های بالینی استافیلوکوک اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-reported Health and Health-promoting Behaviors in Women of Reproductive Age
سلامت خودارزیابی و رفتارهای ارتقادهنده سلامت زنان سنین باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Mandibular Canal Position in the Mandibular Body using Cone Beam Computed Tomography
بررسی موقعیت کانال مندیبولر در تنه فک پایین با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Vitamin D Deficiency and Nonspecific Shin Pain in the Elderly; A Case-control Study
ارتباط کمبود ویتامین D با درد غیراختصاصی ساق پا در سالمندان، مطالعه مورد-شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Coping Styles and Quality of Life in Patients with Coronary Heart Disease and Healthy People
بررسی مقایسه ای سبکهای مقابله با استرس و کیفیت زندگی در بین بیماران کرونری قلب و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2017-2)


Hair Loss Following The Topiramate Treatment
ریزش مو به دنبال مصرف توپیرامات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

High Dose Oral Calcium Treatment in Patients with Vitamin D-dependent Rickets Type II
درمان با کلسیم خوراکی دوز بالا در بیماران مبتلا به ریکتز وابسته به ویتامین D نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on composition and antimicrobial effects of Teucrium (Teucrium polium L.) grown in Iran and comparison with the around the world
مروری بر ترکیبات و اثرات ضدمیکروبی گیاه کلپوره (Teuricum polium L.) رویش یافته در ایران در مقایسه با سایر نقاط جهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Death Anxiety and Mental Health Status among Nurses in Hospitals Affiliated to Babol University of Medical Sciences
رابطه اضطراب مرگ با وضعیت سلامت روان در پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Telephone Follow-up Programs after Hospital Discharge on Hope and the Quality of Life in Patients Admitted to the Coronary Care Unit (CCU)
تاثیر پیگیری تلفنی پس از ترخیص بر میزان امیدواری و کیفیت زندگی بیماران بستری در بخش مراقبت‌های قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Evening Primrose Plant on Physical Symptoms of Menopause
بررسی تاثیر گیاه دارویی گل مغربی بر علائم جسمی دوران یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Real-time PCR-based DNA melting method for detection of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium in clinical isolates
ارزیابی روش ذوب DNA مبتنی بر Real-time PCR جهت تشخیص انتروکوک فکالیس و انتروکوک فاسیوم در ایزوله های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Expression of Mutant and Inactive Form of Bordetella Pertussis Toxin from Iranian Native Strain
کلونینگ و بیان فرم جهش یافته و غیرفعال توکسین بوردتلا پرتوسیس سویه بومی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urinary Incontinency in Elderly Women and the Potential Risk Factors: A Cohort Study among the Elderly Women of Amirkola
بی‌اختیاری ادراری در زنان سالمند و عوامل موثر بر آن: مطالعه کوهورت سالمندان امیرکلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Level of Anti-phospholipase A2 Receptor (PLA2R) Antibody in Different Pathological Types of Glomerulonephritis
بررسی سطح آنتی‌بادی ضد گیرنده فسفولیپاز A2 (PLA2R) در انواع مختلف پاتولوژیک گلومرولونفریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2017-1)


In Silico Modeling and Production of New Vaccine Consisting of E7 Antigen Conjugated with Tetanus Toxin
طراحی و تولید واکسن فیوژ شده جدید متشکل از پروتئین E7 و سم کلستریدیوم تتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Frequency of Epstein–Barr Virus in Esophageal Cancer Tissue
مقایسه فراوانی ویروس اپشتین بار در بافتهای سرطان مری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Squamous Cell Carcinomas (SCC) of the Scalp in a Patient with History of Basal Cell Carcinoma (BCC); A Case Report
بازال سل کارسینوما(BCC) گزارش یک مورد اسکواموس سل کارسینوما (SCC) پوست سر در بیمار با سابقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroalcoholic Extracts of Thyme on Movement Disorders, Depression and Pain Caused by the Injection of 6-Hydroxydopamine in Rat Model of Parkinson's
اثرعصاره هیدروالکلی آویشن بر افسردگی، درد و اختلالات حرکتی در مدل پارکینسون ایجادشده ازطریق 6- هیدروکسی دوپامین درموش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Coronary Artery Disease in Patients with Atypical Chest Pain Based on Exercise Test
بررسی بیماری کرونر قلب در بیماران با تست ورزش در افراد با درد قفسه سینه آتی پیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antibacterial Effects of Methanol Extract of Ammi majus on Staphylococcus aureus and Escherichia coli
اثرات ضد باکتریایی عصاره متانولی میوه گیاه گل سفید (Ammi majus) بر استافیلوکوک اورئوس و اشیرشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Effects of Curcumin on Histone Acetyltransferase Activity in the Prevention of Cardiac Hypertrophy
مروری بر تأثیر کورکومین بر فعالیت آنزیم هیستون‌استیل‌ترانسفراز در پیشگیری از هیپرتروفی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative and Qualitative Assessment of Persian Medicine Articles Indexed in Pubmed by the End of 2015
بررسی کمی و کیفی مقالات نمایه شده طب سنتی ایران در پایگاه PubMed تا پایان سال 2015 میلادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Erythromycin and Ginger Extract on the Gastric Residual Volume in Patients Receiving Enteral Nutrition Order in the Intensive Care Unit
مقایسه تاثیر اریترومایسین و عصاره زنجبیل بر میزان حجم باقیمانده معده بیماران دارای دستور گاواژ در بخش مراقبت های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Serum Vitamin D Level and the Outcome of Patients Hospitalized in the Medical Intensive Care Unit
ارتباط سطح سرمی ویتامین دی با سرانجام بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 12 (2016-12)


A Comparison of Serum Magnesium Level in Pregnant Women with and without Gestational Diabetes Mellitus (GDM)
مقایسه سطح منیزیم سرم در زنان باردار با وبدون دیابت دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Copper Chloride (‎CuCl2) on Pain and Inflammatory Paw Edema in Rats
اثر کلرید مس بر درد و ادم التهابی پا در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Antinociceptive and Anti-inflammatory Effects of Hydroalcoholic Extract of Inula Helenium on Male Rats
بررسی اثرات ضد دردی و ضد التهابی عصاره هیدروالکلی گیاه زنجبیل شامی (Inula helenium) در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of enzymatic elimination of endocannabinoids inhibitors on tonic- colonic seizure provoked by PTZ
بررسی اثر مهارکننده های حذف آنزیمی اندوکانابینوئیدها بر تشنج تونیک- کلونیک ناشی از PTZ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Effective Factors for Lovastatin Production by Aspergillus Terreus Atcc 20542 in Liquid Submerged Fermentation
مروری بر عوامل مؤثر در تولید لواستاتین توسط قارچ آسپرژیلوس ترئوس ATCC 20542 در کشت مایع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological Evaluation of Hydroalcoholic Extraction of Capparisspinosa on the Oral Wound Healing in Rats
ارزیابی هیستوپاتولوژیکی عصاره هیدروالکلی‌کبر (Capparis spinosa) برترمیم زخم-دهانی موش‌ سفید زمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Staphylococcus Aureus Enterotoxin Genes Using Multiplex PCR
شناسایی ژن های انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده Multiplex PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ethyl Acetate Extract of Sea Pen Virgularia Gustaviana on Viability of Cancer Cells
بررسی اثر عصاره اتیل استاتی قلم دریایی گونه Virgularia gustaviana بر روی زنده ماندن سلولهای سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Multisensory Stimulation on Weight Gain of Preterm Infants
تاثیر تحریک چندحسی بر وزن‌گیری نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Nd:YAG Laser Posterior Capsulotomy Techniques: Cruciate Versus Circular
مقایسه دو روش صلیبی و حلقوی کپسولوتومی خلفی با لیزر Nd-YAG
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 11 (2016-11)


The Review of Indices of Mizaj-e-Damagh (Temperament of Brain) Identification in Persian Medicine
مروری بر شاخص‌های تعیین مزاج دماغ در پزشکی ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Gene Expression and Activity of NorA Efflux Pump in Clinical Isolates of Ciprofloxacin Resistant Staphylococcus Aureus
فعالیت و بیان ژن پمپ افلاکس norA در ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Induction of an Animal Model of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Using a Formulated High-Fat Diet
القای مدل حیوانی بیماری کبد چرب غیر الکلی با رژیم غذایی فرموله شده با چربی بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the Analgesic and Anti-inflammatory Effects of Curcumin in Mice
اثرات ضد دردی و ضد التهابی کورکومین در موش سفید کوچک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laboratory Evaluation of Fluoride Varnish Effect on Ionomer Glass Color Using a Digital Camera and Spectrophotometer
ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر وارنیش فلوراید بر رنگ گلاس یونومر با استفاده از دوربین دیجیتال و اسپکتروفوتومتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methods of Cryopreserving Sperm in Infertile Men with Oligospermia and Cryptospermia Patterns
روشهای انجماد اسپرم در مردان نابارور با الگوی الیگواسپرمیا و کریپتواسپرمیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Results of Amblyopia Treatment iChildren Under 9 Years Using Full-Time Eye Closing with a Gradual Time Reduction (1370-1392)
بررسی نتایج درمان تنبلی چشم در کودکان زیر 9 سال به روش بستن چشم بطور تمام وقت با کاهش زمان تدریجی (سالهای 1392-1370)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison between Symmetry of Abdominal Muscle Size in Healthy Adolescents and Adolescents with Low Back Pain
مقایسه تقارن ابعاد عضلات شکم در نوجوانان سالم و مبتلا به کمردرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Patient Recovery after Laparoscopic Surgery for Women using Bispectral Index and Standard Clinical Method
مقایسه بهبودی بیماران پس از اعمال جراحی لاپاراسکوپی زنان با استفاده از دو روش شاخص دو طیفی (Bispectral Index) و روش استاندارد بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Colchicine in Improving the Symptoms of Patients with Knee Osteoarthritis
اثر کلشی سین در تعدیل علائم مبتلایان به استئوآرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 10 (2016-10)


A Case of Cecal Perforation Due To Ogilvie's Syndrome after Cesarean Section
گزارش یک مورد پرفوراسیون سکوم ناشی از سندرم Ogilvie به دنبال سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Hereditary Metabolic Diseases in Children Referred to Amirkola Children Hospital (2005-2015)
فراوانی بیماری های متابولیسم ارثی درکودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان امیرکلا 94-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Virulence Factor Production in Clinical Isolates of Stenotrophomonas Maltophilia
فراوانی تولید فاکتور‌های بیماری‌زایی در جدایه‌های کلینیکی استنوتروفوموناس مالتوفیلیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Mupirocin Chromosomal Resistance in Staphylococcus Aureus Strains and Mapping of Alui Enzymatic Digestion
مقاومت کروموزومی به موپیروسین در سویه های استافیلوکوک اورئوس و تهیه نقشه برش آنزیمی AluI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Identification of Virulence Genes (agfA and mgtC) in Salmonella Typhimurium Strains Isolated from Children with Gastroenteritis Using Multiplex PCR Method and Determination of Their Antibiotic Susceptibility Pattern
شناسایی مو لکولی ژن های حدت agfA وmgtC در سویه های سالمونلا تیفی موریوم جدا شده از کودکان مبتلا به گاستروانتریت به روش-pcr Multiplexو تعیین الگوحساسیت آنتی بیوتیکی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Maternal Risk Factors and Neonatal Complications of Premature Rupture of Membranes
فراوانی عوامل خطر مادری و عوارض نوزادی پارگی طول کشیده کیسه آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Serum Copper Level with Cognitive Disorders in Elderly
ارتباط سطح سرمی مس با اختلالات شناختی در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect Co2 Laser on Reducing Pain Associated with Aphthous Stomatitis
اثر استفاده از لیزر Co2 بر کاهش درد ناشی از آفت دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of TVT Bladder Neck Suspension on Quality of Life in Women with Stress Urinary Incontinence
تاثیر جراحی تعلیق گردن مثانه با نوار صناعی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of local steroid injection on prevertebral soft tissue swelling after anterior cervical discectomy and fusion
تاثیر تزریق استروئید موضعی بر تورم بافت نرم پره ورتبرال بدنبال دیسکتومی و فیوژن قدامی سرویکال
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 9 (2016-9)


A Case Report of Mediastinal Thymic Cyst
گزارش یک مورد بیماری کیست تیموس مدیاستینال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Vitamin B12 Deficiency with Symptoms of Depression, Hallucination and Delusion
گزارش یک مورد کمبود ویتامین B12 با علائم افسردگی، توهم و هذیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Neonatal and Infancy Mortality in the Rural Areas of Babol, 2010-14
شیوع مرگ و میر دوران نوزادی و شیرخوارگی در مناطق روستایی شهرستان بابل، (93-1389)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Transfusion Complications in Term and Preterm Neonates with Jaundice
مقایسه عوارض ناشی از تعویض خون در نوزادان ترم و پره ترم مبتلا به زردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Hypoparathyroidism in Patients with Thalassemia Major in Iran
شیوع هیپوپاراتیروئید در بیماران تالاسمی ماژور ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Growth and Chondrogenic Differentiation of Mesenchymal Stem Cells Derived from Human Adipose Tissue on Chitosan Scaffolds
رشد و تمایز کندروژنیک سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی انسانی بر روی داربست کیتوسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Effect of Cooperation and Collective Action on Women's Health
تبیین چگونگی تاثیر همکاری و فعالیت اشتراکی بر سلامت زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Hiatal Hernia and Related Risk Factors to Laparoscopic Cholecystectomy Using the Hasson Technique
بررسی شیوع فتق نافی و ریسک‌فاکتور‌های مرتبط پس از لاپاروسکوپیک کله‌سیستکتومی به روش Hasson
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Color Change Value of Three Types of Composite Resins in Distilled Water during the First 24 Hours after Exposure to Light
مقایسه میزان تغییر رنگ سه نوع رزین کامپوزیت در آب مقطر طی 24 ساعت اول پس از نوردهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Vitagnus on Cyclic Breast Pain in Women of Reproductive Age
تاثیر ویتاگنوس بر شدت درد دوره ای پستان در زنان سنین باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 8 (2016-8)


The Significance of Tongue in Traditional Persian Medicine
اهمیت زبان در طب سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Supplemental Health Insurance on Family Quality of Life
تأثیر بیمه درمان تکمیلی بر کیفیت زندگی خانوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Schistosoma Bovis on Angiogenesis Factor Expression in Macrophage Cells of Rats
تاثیر شیستوزوما بویس (Schistosoma bovis) در بیان فاکتورهای آنژیوژنزیس بر سلول های ماکروفاژ رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aerobic Exercise Program on Premenstrual Syndrome in Women of Hot and Cold Temperaments
تأثیر برنامه ورزشی هوازی برشدت علائم سندرم پیش ازقاعدگی درمزاج گرم وسرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Serum Total Bile Acids and Cholesterol Levels in Breast Cancer Patients with Control Group
مقایسه غلظت اسیدهای صفراوی توتال و کلسترول تام سرم در بیماران مبتلا به سرطان پستان با گروه شاهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Mechanism and Rate of PC12 Cancer Cell Destruction Induced by Lysine-Coated Gold Nanoparticle
مکانیسم و میزان تخریب سلول های سرطانی رده PC12 به وسیله نانو ذره طلا پوشیده شده با لیزین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival Rate and Average Age of the Patients with Breast Cancer in Iran: Systematic Review and Meta-Analysis
میزان بقا و میانگین سنی بیماران درگیر سرطان پستان در ایران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Falls and Its Association with Serum Vitamin D Levels in the Elderly Population of Amirkola City
شیوع سقوط و همراهی آن با سطح سرمی ویتامینD در سالمندان شهر امیرکلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Relaxation on Childbirth and an Increase in Natural Childbirth
تأثیر تن آرامی بر کاهش ترس از زایمان و افزایش زایمان طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Exercise Therapy Based on Sahrmann Approach in Patients with Patella-Femoral Pain Syndrome
اثربخشی تمرین درمانی مبتنی بر رویکرد Sahrmann در بیماران با سندروم درد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 7 (2016-7)


Brain Death in Islamic Jurisprudence
مرگ مغزی از منظر فقهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Hydroalcoholic Extract of Lavandula Officinalis L. on Gentamicin Induced Nephrotoxicity in Rats
اثر محافظتی عصاره آبی الکلی اسطوخودوس بر سمیت کلیوی ناشی از جنتامایسین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Concurrent Administration of Metoclopramide, Bromocriptine and Cumin Essential Oils on Rat Ovary
اثر تجویز همزمان متوکلوپرامید، بروموکریپتین و اسانس زیره بر تخمدان موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Galbanum Essential Oil on Histomorphometric Changes in Placenta of Cyclophosphamide Treated Rat
اثر محافظتی اسانس باریجه بر تغییرات هیستومورفومتریک جفت موش صحرایی تیمار شده با سیکلوفسفامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcohlic Vac Extract on Pituitary-Thyroid Axis Function in Adult Male Rats
اثر عصاره هیدروالکلی گیاه پنج انگشت بر عملکرد محور هیپوفیز-تیروئید در موش های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Palmitic Acid-Induced Toxicity Reduction Due to Production of Triacylglycerol in Cardiac Muscle Cells by Linoleic Acid
کاهش سمیت ناشی از اسیدپالمیتیک به واسطه تولید تری آسیل گلیسرول توسط اسیدلینولئیک در سلول های قلبی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Anthropometric Dimensions of Human Body in Identifying Temperament in Traditional Persian Medicine
نقش ابعاد آنتروپومتری بدن انسان در تعیین مزاج طب سنتی ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antimicrobial Activity of Lactoferrin against P.Aeruginosa and E.Coli Growth
بررسی فعالیت ضد میکروبی پروتئین لاکتوفرین بر روی رشد پسودوموناس‌آئروژینوزا و اشرشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Childhood Trauma, Attachment Style and Self-Knowledge in People with Borderline Personality Disorder
بررسی رابطه آسیب های دوران کودکی و سبک دلبستگی با خودشناسی انسجامی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Coping Strategies During Pregnancy with Perceived Stress Level in Pregnant Mothers
بررسی ارتباط راهبردهای مقابله در بارداری با میزان استرس ادراک شده مادران باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 6 (2016-6)


Cloning and Expression Vector Construction of Glutamate Decarboxylase Gene from Lactobacillus Plantarum
همسانه سازی و ساخت وکتور بیانی ژن گلوتامات دکربوکسیلاز باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Interactive Effects of Glycyrrhiza Glabra Hydroalcoholic Extract and LNAME Drug on Blood Pressure and Heart Rate of Male Rats
تداخل اثر عصاره آبی- الکلی ریزوم شیرین بیان و داروی LNAME بر فشار خون و ضربان قلب موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effects of Grape Seed Oil on the Anxiety Level and Motor Coordination of Male Wistar Rats
اثر روغن هسته انگور بر میزان اضطراب و فعالیت های حرکتی رت های نر بالغ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Anticestode and Antinematode Effects of the Methanol Extract of Ferula Asafoetida on Experimentally Infected Rats
اثرات ضد سستودی و ضد نماتودی عصاره متانولی گیاه آنغوزه در آلودگی تجربی در مدل موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Increased Life Expectancy of Male Patients with Gastric Cancer
اثر بخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری برافزایش امید به زندگی بیماران مرد مبتلا به سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Physical Activity during Pregnancy and Postpartum Mood in Primiparous Women
ارتباط فعالیت فیزیکی دوران بارداری با خلق و خوی پس از زایمان در مادران نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Narrative Therapy and Computer-Assisted Cognitive Rehabilitation on the Reduction of ADHD Symptoms in Children
مقایسه تاثیر قصه‌درمانی و آموزش بازتوانی شناختی رایانه‌ای بر کاهش علائم ADHD کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects of Intravenous Phenylephrine and Ephedrine in Treatment of Hypotension after Spinal Anesthesia in Orthopedic Surgery
تاثیر تزریق وریدی فنیل افرین و افدرین در درمان افت فشارخون متعاقب بی‌حسی نخاعی در اعمال جراحی اورتوپدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Kangaroo Mother Care on the Duration of Phototherapy in Term Infants with Hyperbilirubinemia
اثرمراقبت کانگورویی بر مدت نیاز به فتوتراپی در نوزادان ترم مبتلا به هایپربیلیروبینمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Sesamin on the Glycemic Index, Lipid Profile, and Serum Malondialdehyde Level of Patients with Type II Diabetes
اثر سزامین بر شاخص های گلیسمیک، پروفایل لیپیدی و مالون دی آلدئید سرمی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 5 (2016-5)


Evaluation of the Effect of Religious Beliefs on the Attitude toward Abortion among the Students and Healthcare Personnel of Babol University of Medical Sciences
بررسی تأثیر باورهای دینی در نگرش دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به سقط جنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Performance Indicators and Frequency of Patient Referrals in the Hospitals Affiliated to Babol University of Medical Sciences in 2013
شاخص های عملکردی و بررسی بار مراجعات بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل(1392)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Antifungal Effects of Methylene Chloride and Methanol Extracts of Green and Black Tea on Candida Albicans
مقایسه اثر ضد قارچی عصاره متیلن کلرایدی و متانولی چای سبز و سیاه بر کاندیدا آلبیکنس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Genistein on Spatial Memory in Ovariectomized Rat Model of Parkinson’s Disease
تاثیر جنیستئین بر حافظه فضایی موش‌های صحرایی پارکینسونی اواریکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analgesic Activity of the Extract of Aerial Parts of Colza (Brassica Napus) in Mice
اثر ضد دردی عصاره اندام های هوایی کلزا (brassica napus) در موشهای سفید کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analgesic Effect of Echinophora Platyloba Hydroalcoholic Extract in Male Rats
اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی گیاه خوشاریزه در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Self-Learning on the Improvement of Neonatal Resuscitation Knowledge and Skills among Nurses
تاثیر خود آموزی در بهبود دانش و مهارت احیای نوزاد در پرسنل پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Designated Educational Intervention on the Improvement of Quality of Life in Caregivers of Patients with Chronic Heart Failure
تاثیر مداخله آموزشی مدون بر ارتقاء کیفیت زندگی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects of Lavender Essential Oil and Sesame Oil on Sleep Quality of Nurses
مقایسه تاثیر رایحه اسطوخودوس با روغن کنجد بر کیفیت خواب پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Kangaroo Care on Father Stress of Premature Infants Hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit of Shahid Sadoughi Hospital of Yazd, Iran
تاثیر مراقبت آغوشی بر میزان تنش پدران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 4 (2016-4)


Evaluation of the Audiological Characteristics of Patients with Otosclerosis Referring to the Ear, Nose, and Throat Clinics of Babol City, Iran
بررسی ویژگی های ادیولوژیک افراد مبتلا به بیماری اتواسکلروز مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و بینی شهرستان بابل(91-1390)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Proximal Gastric Vagotomy During a 10-Year Period
بررسی واگوتومی پروگزیمال معده در یک دوره ده ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patient’s Satisfaction of Emergency Department Affiliated Hospital of Babol University of Medical Sciences in 2013 -14
رضایتمندی بیماران اورژانس بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل (93-1392)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevention of Hepatitis B Virus Reactivation in Kidney Transplant Recipients
پیشگیری از فعال شدن مجدد ویروس هپاتیت B در گیرندگان پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Influential Factors in the Incidence Period of Cytomegalovirus after Renal Transplantation
عوامل موثر بر مدت زمان بروز ویروس سایتومگال پس از پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experiences and Clinical Decision-making of Operating Room Nurses Based on Benner’s Theory
تجارب و تصمیم گیری بالینی پرستارانِ اتاق عمل براساس تئوری بنر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spontaneous Vesicoureteral Reflux Resolution among Infants Aged Less Than One Year
بهبودی خودبخودی ریفلاکس وزیکواورترال در کودکان زیر یک سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Temporary Inactivation of Nucleus Accumbens on Chronic Stress Induced by Electric Shock to the Sole of the Foot in Female NMRI Mice
اثر مهار موقت هسته اکومبنس در پاسخ به استرس مزمن شوک الکتریکی کف پا در موش کوچک آزمایشگاهی ماده نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antibacterial Effects of the Hydroalcoholic Extracts of Aloe Vera and Glycyrrhiza Glabra against Cariogenic Bacteria InVitro
بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی آلوئه ورا(Aloe vera) و شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) بر روی باکتری های عامل پوسیدگی دندان در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Anti-Epileptic Effect of Cannabis Sativa Extract on Pentylenetetrazol-Induced Kindling in Male Rats
اثر ضد صرعی عصاره آبی شاهدانه بر کیندلینگ ناشی از پنتلین تترازول در موشهای سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2016-3)


Personal and Behavioral Factors Affecting Body Mass Index in First Grade Highschool Students of Babol, Iran
عوامل فردی و رفتاری موثر بر افزایش نمایه توده بدنی دانش‌آموزان متوسطه اول شهرستان بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Frequency of Virulence Genes in Enterococcus Faecalis Isolates from Fecal Samples by Multiplex PCR Method
فراوانی ژنهای حدت در انتروکوک فکالیس جدا شده از نمونه‌های مدفوع با روش Multiplex- PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Copper Oxide Nanoparticles and Hydroalcoholic Extracts of Berberis Vulgaris, Descurainia Sophia and Silybum Marianum on Catalase, Glutathione Peroxidase, and Malondialdehyde Concentration in Male Diabetic Rats
اثرات نانوذرات اکسید مس و عصاره هیدروالکلی زرشک، خاکشی و سیلی مارین بر روی آنزیم های کاتالاز، مالون دی آلدئید و گلوتاتیون پراکسیداز در موش های نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Iron Oxide Nanoparticles and Iron Ions on Reproductive Indices of Pregnant Syrian Rats and Neuro-Behavioral Development of Newborns
اثر نانوذرات اکسیدآهن و یون آهن بر کارآیی تولید مثلی موش‌های سوری باردار و رشد شناسی عصبی-رفتاری زاده‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Influence of Royal Jelly on Differentiation of Stem Cells into Neuronal Cells Invitro
تاثیر ژل رویال بر تمایز سلول های بنیادی به سلول های شبه عصبی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Enhanced Serum Endogenous Ouabain in a Model of Sporadic Type of Alzheimer's Disease Induced by Intracerebroventricular Streptozotocin Injection
افزایش سطح سرمی اُآبایین اندوژن در مدل آلزایمر القایی توسط تزریق داخل بطنی استرپتوزوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increased Toxicity of Chemotherapeutic Drugs by All-Trans Retinoic Acid in Cd44 Cells
افزایش سمیت داروهای شیمی درمانی با رتینوئیک اسید تمام ترانس بر روی سلول‌های CD44
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects of Transcervical Ccatheter, Laminaria and Isosorbide Mononitrate on Cervical Ripening
مقایسه تأثیر کاتتر ترانس سرویکال، لامیناریا و ایزوسورباید مونونیترات بر آماده سازی سرویکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Dialysis Adequacy in Permanent Catheter, Fistula, and Graft Vascular Access Types
مقایسه میزان کفایت همودیالیز در سه روش کاتتر دائم، فیستول و گرافت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Anatomical Relationship between the Mandibular Canal and Roots of Third Molars Using Cone-beam Computed Tomography (CBCT)
بررسی موقعیت کانال مندیبولر نسبت به ریشه دندان مولر سوم با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2016-2)


Pagetُs Disease of Bone A Case Report
گزارش یک مورد بیماری پاژه استخوان
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physician Responsibility from the Perspective of Islamic Jurisprudence in Iran
مسئولیت پزشک در فقه و حقوق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Human Resources in the Hospitals Affiliated to Babol University of Medical Sciences and Social Security of Qaemshahr City based on the Standards of the Iranian Ministry of Health
برآورد نیروی انسانی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل و تامین اجتماعی قائم شهر بر اساس استاندارد های ملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of silver nanoparticles on oxidative stress and sperm parameters quality in male rats
اثر نانوذرات نقره بر پراکسیداسیون لیپیدی و کیفیت پارامترهای اسپرم در موشهای نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Water Extract of Rhus Coriaria L. on the Pathogenic Bacteria at Different Temperatures
تاثیر عصاره آبی میوه سماق (Rhus Coriaria L.) بر باکتری های پاتوژن در شرایط دمایی مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of BK Potassium Channels in Analgesia Produced by Alpha-2 Adrenergic Receptors
نقش کانالهای پتاسیمی (BK) در بی دردی حاصله از گیرنده های آلفا-2 آدرنرژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of some electrophysiological properties of amphotericin B cationic channel incorporated in bilayer lipid membrane
خصوصیات الکتروفیزیولوژیکی تک کانال کاتیونی حاصل از الحاق آمفوتریسین بی در غشا دو لایه لیپیدی
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Mutations in Exons 7 and 8 of TP53 Gene in Breast Cancer Patients from Azarbaijan
بررسی جهش در اگزون های هفت و هشت ژن TP53 در بیماران آذری مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between time of neonatal discharge with mode of delivery
رابطه زمان ترخیص نوزادان با نوع زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developmental Disorders in Preterm Neonates during the First Two Years of Life Using the Ages and Stages Questionnaire
بررسی وضعیت تکامل نوزادان نارس در دو سال اول زندگی براساس پرسشنامه ASQ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2016-1)


A Report of Thigh Muscle Infarction in a Diabetic Patient
گزارش یک مورد انفارکتوس عضله‌ ران در بیمار مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Audiological Characteristics of Patients with Tinnitus ‎Referring to Otolaryngology Clinics of Babol
بررسی ویژگی های ادیولوژیک بیماران مبتلا به وزوز گوش مراجعه کننده به درمانگاه های ‌گوش و حلق وبینی شهرستان بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Features of 263 Patients with Multiple Sclerosis Residing in ‎Babol, Iran
ویژگی های اپیدمیولوژیک 263 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهرستان بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Hydroalcoholic Extract of Hypericum Perforatum Against Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis in Rats
اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی علف چای(گل راعی) بر فیبروز ریوی ناشی از بلئومایسین ‌در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects of Pre-training Administration of Zinc Oxide and ‎Zinc Oxide Nanoparticles on Long-term Memory of Adult Male Mice
مقایسه اثر تجویز پیش از آموزش نانو اکسید روی واکسید روی معمولی بر حافظه دراز مدت‎ ‎در موش سوری نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Effects of Orally Administered Copper Sulfate on Learning ‎and Spatial Memory of Wistar Rats
اثر تجویز خوراکی سولفات مس بر یادگیری و حافظه فضایی موش‎ ‎های صحرایی نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Expression of Recombinant Type A Botulinum Neurotoxin Light Chain Loaded onto a Cell-Penetrating Peptide
ارزیابی بیان نوترکیب زنجیره سبک توکسین بوتولینوم تیپ ‌A‌ متصل به یک پپتید ‌ نفوذ کننده به سلول ‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Effects of Patellar Taping on Pain, Quality of Life, and Radiographic Findings in Patients with Patellofemoral Pain Syndrome
تاثیر نواربندی اصلاحی پاتلا بر درد، کیفیت زندگی و یافته های رادیوگرافیک مبتلایان به ‌سندروم درد پاتلوفمورال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Massage on Duration of Phototherapy in Premature Infants ‎Admitted to a Neonatal Intensive Care Unit
تأثیرماساژبرطول مدت نور درمانی در نوزادنارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hepatitis B Vaccination at Birth on Reducing the Prevalence of Hepatitis B Surface Antigen among Rural Pregnant Women in Babol, Iran
اثرواکسیناسیون هپاتیتB ‎‌ بدو تولد در کاهش شیوع آنتی ژن سطحی هپاتیت ‌B‌ در زنان ‌باردار روستایی شهرستان بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 12 (2015-12)


Uterine Carcinosarcoma Associated with Tamoxifen Use in a Menopausal ‎Patient: A Case Report ‎
گزارش یک مورد کارسینوسارکومای رحمی در بیمار منوپوز با مصرف تاموکسیفن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Study of Rabies Infection in Specimens Sent to Pasteur ‎Institute of Iran in 2015‎
بررسی اپیدمیولوژیکی عفونت هاری در نمونه های ارسالی به مرکز رفرانس هاری انستیتو ‏پاستور ایران در نیمه اول 1394‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges and Practical Solutions for Pain Management Nursing in ‎Pediatric Wards ‎
چالشهای پرستاری مدیریت درد دربخشهای کودکان و ارائه راهکارهای کاربردی ‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Medicinal Herbs with Antioxidant Properties in the Treatment ‎of Cerebral Ischemia and Reperfusion
مطالعه مروری بر گیاهان دارویی با خاصیت آنتی اکسیدانی در درمان ایسکمی مغزی و ‏خونرسانی مجدد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Exercise and Estrogen on Anxiety-like Behaviors in ‎Ovariectomized Mice
مقایسه تاثیر ورزش با استروژن در کاهش رفتارهای شبه اضطرابی در موش های سوری ‏اوارکتومی شده ‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simultaneous Removal of Chemical Oxygen Demand (COD) and Ammonium ‎from Landfill Leachate Using Anaerobic Digesters
حذف همزمان ‏COD‏ و آمونیوم از شیرابه دفن‌گاه زباله با استفاده از هاضم‌های بی‌هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Postpartum Home Care on Constipation and Hemorrhoids at ‎Sixty Days Postpartum
تاثیر ارائه مراقبت های پس از زایمان در منزل بر میزان بروز یبوست و هموروئید در شصتمین ‏روز پس از زایمان ‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Effects of Cucurbita moschata on Cerebrovascular ‎Accident and Neurological Disorders in an Animal Model of Rats
بررسی اثر پیش تغذیه روغن تخم کدو حلوایی ‏Cucurbita moschata‏ برحجم سکته مغزی ‏و ارزیابی اختلالات نورولوژیکی در مدل جانوری رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of Hypothermia Control and Management Methods in Term ‎Newborns after Training on Neonatal Hypothermia with the Help of Clinical ‎Audit
شیوه های پیشگیری و اداره هیپوترمی در نوزادان ترم بعد از آموزش مراقبت از هیپوترمی ‏نوزادی با کمک ممیزی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Interleukin-6 (IL-6) Serum Levels in Neonates Born via ‎Vaginal Delivery and Caesarean Section
مقایسه مقادیر سرمی اینترلوکین 6 در نوزادان متولد شده با زایمان واژینال و سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 11 (2015-11)


Epidemiological Patterns of Animal Bite Injuries in Victims under 18 Year ‎Old in Babol, Iran (2010-14)‎
الگوهای اپیدمیولوژیکی گاز‌گرفتگی مصدومین زیر 18 سال شهرستان بابل‎ ‎‏(1393-1389)‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Color Doppler Sonography Findings in Polycystic Ovarian ‎Syndrome Patients and Healthy Women
مقایسه یافته های سونوگرافی داپلر رنگی رحم و تخمدانها در بیماران سندرم تخمدان پلی ‏کیستیک با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Social Support in Prediction of Stress During Pregnancy
نقش حمایت اجتماعی در پیش بینی استرس دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Peer Education on Stress Level in Patients Undergoing ‎Coronary Artery Bypass Grafting ‎
تاثیر آموزش توسط گروه همتا بر میزان استرس بیماران کاندیدای جراحی پیوند بای پس ‏عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Incubator-Generated Magnetic Field
ارزیابی میدان مغناطیسی در انکوباتورهای نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Filtration Rates in Radiology Devices Used in Hospitals ‎Affiliated to Babol University of Medical Sciences, Iran
بررسی فیلتراسیون دستگاههای رادیولوژی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Serum Omentin Concentration and Its Association with ‎Cardiovascular Risk Factors in Patients Undergoing Hemodialysis
غلطت امنیتین سرم در بیماران همودیالیزی و ارتباط آن با عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Dialectical Behavior Therapy on Emotion Regulation and ‎Perceived Social Support in Patients with Coronary Heart Disease
اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر تنظیم هیجان و حمایت اجتماعی ادراک شده در ‏بیماران کرونر قلبی ‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Degenerative Changes, Condyle Position and Joint Effusion in ‎Patients with Temporomandibular Joint Disorder via MRI ‎
ارزیابی تغییرات دژنراتیو، وضعیت کندیل و افیوژن مفصلی در بیماران دارای کلیک مفصل ‏گیجگاهی فکی با استفاده از تصاویر ‏MRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects of Cold Compress with Gel Packs and Topical ‎Olive Oil on Episiotomy Wound Healing
بررسی مقایسه ای تاثیر پد ژل سرما و روغن زیتون موضعی بر بهبود زخم ناشی از اپی زیاتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 10 (2015-10)


Predicting Factors of Radiosensitivity in Individual Radiotherapy
فاکتورهای پیش بینی کننده میزان حساسیت پرتویی در رادیوتراپی فردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Effects of Sodium Arsenite and Nanoparticles ‎of Sodium Arsenite on the Apparent and Skeletal Malformations in Rat ‎Embryos
مقایسه تاثیر آرسنیت سدیم و نانوآرسنیت سدیم روی ناهنجاری‌های ظاهری و اسکلتی جنین‌های موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison between the Molecular Identity of Mycoplasma Hominis in ‎Urine Samples of Patients with Urinary Tract Infections and Similar Strains ‎Available in GenBank
مقایسه هویت‎ ‎مولکولی‎ ‎مایکو‎ ‎پلاسماهومینیس ادرار‎ ‎بیماران‎ ‎مبتلا‎ ‎به عفونتهای با سایر جدایه‌های مشابه موجود در بانک ژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Early Detection of blaTEM in Klebsiella Isolates by the Molecular ‎Polymerase Chain Reaction Method
تشخیص سریع ‏blaTEM‏ در ایزوله های کلبسیلا به روش مولکولی‎ PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Effect of Hypoxia on Expression of 107-miR in ‎Gastric Cancer Cell Lines MKN-45 and AGS‎
بررسی تاثیر هیپوکسی بر تغییرات بیان 107‏miR-‎‏ در رده های سلولی سرطان معده ‏‏45‏MKN‏ و ‏AGS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Associations of Oxidative Stress Indices in Infants Born via Natural ‎Delivery with Entonox Exposure
ارتباط شاخص های استرس اکسیداتیو نوزاد، مادران در مواجهه با انتونوکس ‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Maternal Empowerment Program on the Length of ‎Hospitalization and Readmission Rate of Premature Infants
تاثیر برنامه توانمندسازی مادر برطول مدت بستری و بستری مجدد نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Level of Vitamin C in Follicular Fluid and ‎Maturation of Oocytes and Embryo Quality in Patients Undergoing In-vitro ‎Fertilization
ارتباط سطح ویتامینC ‎‏ مایع فولیکولی با بلوغ تخمک و کیفیت جنین در بیماران ‏IVF
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Yakson Therapeutic Touch on the Behavioral Response of ‎Premature Infants
تاثیر لمس یاکسون بر واکنش‌های رفتاری نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Chronic Musculoskeletal Pain and Vitamin D ‎Deficiency in the Elderly Population of Amirkola, Iran
ارتباط بین درد مزمن عضلانی-اسکلتی و کمبود ویتامین ‏D‏ در سالمندان شهر امیرکلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 9 (2015-9)


Guideline for Writing and Reviewing of Medical Manuscripts for Publication ‎in Scientific Journals
راهنمای نوشتن و داوری مقالات پزشکی برای چاپ در مجلات علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation the Effect of Glycyrrhetinic and Glycyrrhizic Acids Derived ‎from Licorice Extract on Gastric Cancer Cell Lines
ارزیابی تاثیر گلیسیریتینیک اسید و گلیسیریزیک اسید مشتق از عصاره شیرین بیان بر رده ‏سلولی آدنوکارسینومای معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Fenugreek Seed Powder on Oxidant and Antioxidant Factors ‎in Male Rats with Acetaminophen-induced Liver Toxicity
اثرات پودر دانه شنبلیله بر فاکتورهای اکسیدانی و آنتی اکسیدانی در آسیب کبدی ناشی از ‏استامینوفن در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Diagnostic Value of Fine Needle Aspiration as Compared to ‎Pathology Results in Diagnosis of Thyroid Nodules: A 22-Year ‎Follow-up Study
ارزش تشخیصی آسپیراسیون سوزنی ظریف (‏FNA‏) در مقایسه با نتایج پاتولوژی در تشخیص ‏ندول‌های تیروئید در بیمارستان شهید بهشتی بابل، شمال ایران، طی 22 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Dentists’ Knowledge about Dental Radiology Principles
بررسی شناخت دندان‌پزشکان استان مازندران از اصول رادیولوژی دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Road Accident Injuries among Victims Admitted to Shahid ‎Beheshti Hospital of Babol, Iran in 2010-2012‎
فراوانی ترومای ناشی از تصادفات رانندگی در مراجعین به بیمارستان شهید‌بهشتی بابل ‏(91-1389)‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Frequency of Hypertensive Retinopathy in the Elderly at ‎Amirkola Town During 2011-2012‎
بررسی فراوانی هایپرتانسیورتینوپاتی در سالمندان شهر امیرکلا در سال 91-1390‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Findings of Arthroscopic Release in Treatment of ‎Primary Frozen Shoulder ‎
نتایج بالینی آزادسازی آرتروسکوپیک شانه منجمد اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Umbilical Cord Bilirubin Level as a Predictive Indicator of Neonatal ‎Jaundice
سطح بیلیروبین بند ناف به عنوان نشانگر برای پیشگویی زردی نوزادی ‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Complications of Neonatal Jaundice and the Predisposing Factors in ‎Newborns
بررسی عوارض زردی و عوامل مستعد کننده آن در نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 8 (2015-8)


Evaluation of the Frequency and Type of Damages to the Ears, Nose and Throat in Patients Referring from Forensic Medical Centers to Ayatollah Rohani Hospital in Babol, Iran in 2012
بررسی فراوانی و نوع آسیب های گوش، حلق و بینی در بیماران ارجاعی از مراکز پزشکی قانونی به بیمارستان آیت الله روحانی شهرستان بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Frequency of Different Blood Types in Patients with Stomach Cancer Referring to Shahid Beheshti Hospital during 2006-2011
تعیین فراوانی گروه های خونی در بیماران مبتلا به کانسر معده مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی بین سال‌های 1390-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Prevalence and Predisposing Factors of Spondylolysis and Spondylolisthesis: A Systematic Review of Previous Studies
بررسی شیوع و فاکتورهای زمینه ساز اسپوندیلولیزیس و اسپوندیلولیستزیس: مروری نظام مند بر مطالعات گذشته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Effects of Optional Exercise and Salvia Officinalis Extracts on Pancreatic Tissue Injuries in Rats Poisoned by Diazinon
اثر تمرین اختیاری و عصاره گیاه مریم‏گلی بر آسیب های بافت پانکراس موش های صحرایی مسموم شده با دیازینون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Sound Pollution on the Serum Levels of Corticosterone and Other Hematological Parameters in Male Rats
اثر آلودگی صوتی بر غلظت سرمی کورتیکواسترون و برخی پارامترهای هماتولوژیک در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Benson Relaxation Technique on Depression in Patients Undergoing Hemodialysis
تأثیر آرام‌سازی بنسون بر افسردگی بیماران تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Diagnostic Values of Premenstrual Syndrome Screening Tool (PSST) and Daily Record of Severity of Problems (DRSP)
ارزش تشخیصی ابزار گذشته‌نگر PSST در مقایسه با پرسشنامه آینده‌نگر DRSP در غربالگری سندرم پیش از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antibiotic Resistance in Extended-spectrum Beta-lactamase (ESBL) Genes in the E. coli Isolates of Urinary Infections
بررسی ژنهای بتالاکتاماز طیف گسترده blaCTX-Mbla SHV, bla TEMدر سویه‌های اشریشیاکلی جدا شده از عفونتهای ادراری و مقاومت آنتی‌بیوتیکی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Cut-off Value for Prostate-Specific Antigen in Patients referring to Shahid Beheshti Hospital of Babol
بررسی نقطه برش آنتی ژن اختصاصی پروستات (Prostatic Specific Antigen) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of Fennel and Mefenamic Acid effects on post-partum after pain
مقایسه اسانس رازیانه با مفنامیک اسید بر پس دردهای بعد از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 7 (2015-7)


Effects of the Alcoholic Extract of Ginger on Sex Hormone Serum Levels and Ovarian Follicles during Pregnancy and Lactation in the Adult Female Offspring of Rats
اثر عصاره الکلی زنجبیل در دوران بارداری و شیردهی برسطح سرمی هورمون‌ های جنسی و فولیکول های تخمدانی فرزندان ماده بالغ موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of the Hydro-Alcoholic Extract of Chamomile (Matricaria recutita) on Acute and Chronic Pain in the Presence and Absence of Estrogen Receptors in Adult Male and Female Mice
بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی گل بابونه (Matricaria recutita) بر درد حاد و مزمن در حضور و غیاب گیرنده های استروژنی در موش های سوری نر و ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of the Hydro-alcoholic Extract of Clove (Dianthus deltoides) on Inflammation and Pain Response using the Xylene Test and Hot Plate Test in Mice
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گل میخک (Dianthus deltoides) در پاسخ التهابی با استفاده از تست گزیلن و واکنش به محرک درد به روش آزمون Hot Plate در بین موش های سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Tricyclazole on HepaticEnzyme Changes and Tissue Damage in the Fetus of Laboratory Mice
اثرات تری سیکلازول بر آسیب های بافتی و تغییرات آنزیمی کبد در جنین موش های آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological Evaluation of Kidney and Heart Tissues after Exposure to Copper Oxide Nanoparticles in Mus musculus
مطالعه هیستوپاتولوژی بافت کلیه و قلب بعد از مواجهه با نانوذرات اکسید مس در موش NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Protective Effect of Olive Leaf Extracts on Anxiety-like Behaviors in an Animal Model of Parkinson's Disease
بررسی اثر حفاظتی عصاره‌ برگ زیتون بر رفتارهای شبه‌اضطرابی در مدل حیوانی بیماری پارکینسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Fatigue on Physical Statefluctuations in Men Withgenu Varumas Well as Normal Knees
تاثیر خستگی بر نوسانات وضعیت بدنی مردان دارای زانوی پرانتزی و نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Causes of Poisoning in Patients Admitted to Shahid Beheshti Hospital of Babol in 2011-2012
بررسی فراوانی و علل مسمومیت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی بابل طی سال های 1390 الی 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Mellisan Gel and Acyclovir 5% Cream in the Improvement of Recurrent Herpes Labialis
مقایسه ژل ملیسان با کرم آسیکلوویر %5 در بهبود ضایعات هرپس عود کننده لبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Electrical Stimulation on the Management of Ischemic Diabetic Foot Ulcers
تاثیر تحریک الکتریکی بر تسریع بهبود زخم پای دیابتی ایسکمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 6 (2015-6)


A Case Report of Sarcoma Near the Right of Adrenal Gland as an Rare and Important Differential Diagnosis of Adenoma in It on a 46-year-old Woman
گزارش یک مورد سارکوم مجاور آدرنال طرف راست بعنوان تشخیص افتراقی نادر و مهم آدنوم غده آدرنال راست در یک خانم 46 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of the Methanolic Extracts of Prangos Uloptera and Crossoptera on the Growth, Mutagenicity and Proliferation of Human Lymphocytes, Based on Ames Test
اثر بخشی عصاره متانولی دو گونه جاشیر Prangos uloptera و Prangos crossoptera بر رشد و تکثیر لنفوسیت های انسانی و جهش زایی آن ها در آزمون ایمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of the Concomitant Use of Caffeine and Streptomycin on Histopathological Changes in the Kidney and Liver of Rats
تداخل اثر کافئین با استرپتومایسین بر تغییرات هیستوپاتولوژیک کلیه و کبد موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effects of Atorvastatin on the Brain Injury and Neuronal Damage caused by Ischemia-reperfusion in Rats
تاثیر حفاظتی آتورواستاتین بر میزان ضایعه مغز و آسیب نورونی در زمان ایسکمی-خونرسانی مجدد مغز در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuroprotective Effect of Aqueous Extract of Achillea millifolium Against Retrograde Destruction of Neurons of Ventral Horn of the Spinal Cord After Sciatic Nerve Compression in Rats
اثر محافظت نورونی عصاره آبی گیاه Achillea millifolium در برابر تخریب رتروگراد نورونهای شاخ شکمی نخاع پس از فشردگی عصب سیاتیک در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Analgesic Effects of Teucrium Extract on Rats using the Formalin Test
اثر ضد درد عصاره هیدروالکلی مریم نخودی(کلپوره) در موش صحرایی به روش آزمون فرمالین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Chemical Compounds and Antibacterial Properties of the Aerial Parts of Persian Heracleum Persicum Essence
ترکیبات شیمیایی و خواص ضد باکتریایی اسانس حاصل از بخش‌های هوایی گلپر ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Milk Containing Lactobacillus Acidophilus on Histological and Serum Markers of Liver Tissue Injury in Streptozotoc-3
تاثیر مصرف شیر حاوی لاکتوباسییلوس اسیدو فیلوس بر آسیب شناسی بافتی و شاخص های سرمی آسیب بافت کبد در رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Urinary Iodine Concentrations in Pregnant Women in Tehran
بررسی سطح ید ادراری در زنان باردار ساکن تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Body Mass Index and Diabetes with Serum Prostate-Specific Antigen Levels in the Elderly
ارتباط بین شاخص توده بدنی و دیابت با سطح سرمی آنتی ژن اختصاصی پروستات در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 5 (2015-5)


The Evaluation of the Protective Effects of the Hydro-alcoholic Extract of Rosemary (Rosmarinus Officinalis L.) on Ventricular Arrhythmias in Rats
بررسی اثر محافظتی عصاره آبی-الکلی گیاه رزماری (Rosmarinus Officinalis L.) بر آریتمی های بطنی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of the Analgesic Effects and Acute Toxicity of Methanol Extract of Pimpinella anisum.L in Male Wistar Rats
بررسی اثر ضد دردی و تعیین سمیت حاد عصاره متانولی گیاه رازیانه رومی (anisum.L Pimpinella) در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Dominant Chewing Side on Amylase Enzyme Activities in the Parotid Gland
تاثیر سمت غالب جویدن بر فعالیت آنزیم آمیلاز پاروتید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Human T-lymphotropic Virus in patients with Multiple Transfusions (Thalassemia, Hemophilia and Hemodialysis)
شیوع ویروس لنفوتروپیک سلول تی در بیماران دارای ترانسفوزیون مکرر (تالاسمی - هموفیلی و همودیالیزی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of the Prevalence of Resistance to Clarithromycin in Helicobacter Pylori Isolated from Gastric Biopsy via PCR Method
مقاومت به آنتی بیوتیک در هلیکوباکتر پیلوری جدا سازی شده از بیوپسی معده به روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Escherichia coli Strain Isolates Causing Urinary Tract Infections in the presence of Pathogenic Aerobactin Genes
فراوانی بالای میزان جداسازی سویه های اشرشیاکلی مولد عفونت ادراری واجد ژن بیماریزای آئروباکتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of the Causes of Otitis Externa in Children referring to the ENT Clinic of Ayatollah Rohani Hospital of Babol, 2013-14
علل عفونت گوش خارجی در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان آیت اله روحانی بابل، سال 93-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Multi-sensory Stimulation on the Facial Expression of Neonates during Eye examinations for Retinopathy of Prematurity Screening
تأثیر تحریک چندحسی بر حالت چهره نوزادان حین معاینه چشم جهت غربالگری رتینوپاتی نارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of the Rate of Cesarean section among Medical Experts Aware of the Side Effects
بررسی شیوع سزارین در متخصصین آگاه به مضرات جراحی سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Probiotic Lactobacillus Reuteri on Reducing the Period of Restlessness in Infants with Colic
تاثیر پروبیوتیک لاکتوباسیل روتری در کاهش زمان بیقراری شیرخواران مبتلا به کولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2015-4)


Performance of Family Physicians (FPs) from Viewpoint of Managers and Experts of Northern Provinces of Iran
دیدگاه مدیران و کارشناسان استان‌های شمالی ایران در خصوص سطح عملکرد پزشکان خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Factors Affecting Students’ Acceptance of Mobile Learning Use
عوامل تاثیر گذار بر مقبولیت استفاده از یادگیری سیار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mannose Binding Lectin (MBL) and Its Clinical Significance
لکتین متصل شونده به مانوز و اهمیت کلینیکی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cellular and Molecular Mechanisms involved in the Effects of Resveratrol on Cardiovascular Diseases
مکانیسمهای سلولی مولکولی اثرات رزوراترول در قلب وعروق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Antioxidant Properties of Chamomile and Investigating the ‎Effects of Chamomile Ethanol Extract on Motor Coordination Disorders in Rats ‎
بررسی اثر عصاره اتانولی گیاه بابونه بر اختلالات هماهنگی-حرکتی در موش صحرایی و تعیین ویژگی های آنتی اکسیدانی گیاه بابونه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Learning and Memory Impairment Induced by the Injection of Ascorbic Acid and Ascorbate Oxidase into the Hippocampus in the Morris Water Maze
اختلال یادگیری و حافظه ناشی از تزریق داخل هیپوکمپی اسیداسکوربیک و اسکوربات اکسیداز در مدل ماز آبی موریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Effectiveness of Boericke Alcohol and Miconazole Ointment for the Prevention of Outer Ear Infections after Suction Clearance
تأثیر الکل بوریکه و پماد مایکونازول بعد از ساکشن کلیرانس در پیشگیری از عفونت‌های گوش خارجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Polysomnography in Patients with Nocturnal Bruxism Referring to Mashhad Faculty of Dentistry
پلی سومنوگرافی بیماران مبتلا به براکسیزم شبانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Umbilical Artery PH and Maternal Risk Factors in Premature Birth
PH شریان بند ناف و عوامل خطر مادری در زایمان های زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Omega-3 on the Level of Serum Lipid Profile, Adipocytokines, and Indicator of Vascular Inflammation in Patients Diagnosed with Myocardial Infarction
اثر مکمل امگا-3 بر سطح سرمی پروفایل لیپیدی، آدیپوسایتوکین ها و شاخص التهاب عروقی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2015-3)


The Prevalence of Odontogenic Cysts and Tumors in Babol, North of Iran
فراوانی کیستها و تومورهای ادنتوژنیک در بابل، شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Performance Indicators in the Health Care Centers of Babol University of Medical Sciences by the Pabon Lasso Model (2011-2014)
شاخص های عملکردی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل با مدل پابن لاسو (92-1389)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Self-directed Learning on the Early Symptoms of Menopause
تأثیر آموزش به شیوه فردمحور بر نشانه‌های زودرس یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Menopause Age and the Associated Factors in Postmenopausal Women in Babol, Iran
سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان شهر بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medicinal Herbs Effective in the Treatment of the Alzheimer’s Disease
گیاهان دارویی موثر در درمان بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Update on Lead Poisoning
تازه های مسمومیت با ترکیبات سرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Changes in the Visual Experience during Critical Periods of Brain Development on the Synaptic Plasticity of Hippocampal CA1 Neurons in Rats
تاثیر تغییر در تجربه بینائی طی دوره بحرانی تکامل مغز بر پلاستیسیته سیناپسی در نورون-های ناحیه CA1 هیپوکامپ موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of the Ethanolic Extract of Vitex Agnus Castus on Stroke Outcomes in Ovariectomized Mice
اثر عصاره هیدروالکلی گیاه پنج انگشت (vitex agnus custes) بر پیامد سکته مغزی در موش های سوری اوارکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

VEGF and MMP-9 Gene Expression Caused by Treatment with Helicobacter Pylori Neutrophil-activating Recombinant Protein in a Breast Cancer Model
بیان ژنVEGF و MMp9 در اثر تیمار با پروتئین نوترکیب فعال کننده نوتروفیلی هلیکوباکترپیلوری بر مدل سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the Risk Factors in the Term and Preterm Delivery
مقایسه عوامل خطر در زایمان زودرس با ترم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2015-2)


An Overview of the Evolution of Pathogenicity in Human Pathogenic Fungi
مروری بر تکامل بیماری‌زایی در قارچ‌های پاتوژن انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Aspects of the Cellular Response to Ionizing Radiation
جنبه های بالینی پاسخ سلولی به پرتو های یونیزه کننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Calcifying Odontogenic Cyst Associated with Complex Odontoma: A Case Report
گزارش یک مورد کیست ادنتوژنیک کلسیفیه شونده به همراه ادنتوم کمپلکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Analgesic Effects of Royal Jelly with Morphine and Aspirin in Rats Using the Formalin
مقایسه اثر ضد درد ژل رویال با مورفین و آسپیرین در موش صحرایی نر به روش آزمون فرمالین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Tricyclazole on Testosterone Changes and Testicular Structure in Mice
تاثیر تری سیکلازول بر تغییرات هورمون تستوسترون و ساختار بیضه در موش های کوچک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Phylogenetic Groups and Pathogenicity Encoding Genes with regards to Extra-Intestinal Escherichia coli Isolates’ Factors using Multiplex-PCR Method
ارتباط بین گروه های فیلوژنتیکی با ژن های کد کننده فاکتور های حدت در ایزوله های اشریشیاکلای خارج روده ای به روش Multiplex-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Identification of Streptococcus agalactiae Using gbs1805 Gene and Determination of the Antibiotic Susceptibility Pattern of Isolates
روش مولکولی شناسایی استرپتوکوکوس آگالاکتیه با استفاده از ژن gbs1805 و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Clinical and Laboratory Features of Polycystic Ovary Syndrome of Women with Normal weight with Overweight and Obese Women
مقایسه ویژگیهای بالینی وآزمایشگاهی سندرم تخمدان پلی کیستیک در زنان با وزن نرمال و اضافه وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Serum Uric Acid and Blood Sugar Levels in the Elderly Diabetic Patients of Amirkola City
ارتباط اسید اوریک سرم با میزان قند خون در بیماران دیابتی سالمند امیرکلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production and Purification of Polyclonal Antibody against Cholera Toxin
تولید و تخلیص آنتی‌بادی پلی‌کلونال علیه کلرا توکسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2015-1)


The Antimicrobial Effects of the Alcoholic Extracts of Pomegranate (Punica Granatum) on the Planktonic Forms and Biofilm Structures of Six Pathogenic Bacteria
مقایسه اثر ضد‌میکروبی عصاره‌های الکلی گیاه انار بر فرم منفرد و بیوفیلمی شش باکتری پاتوژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Celery (Apium graveloens) Seed Extract on Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis in Rats
اثر حفاظتی عصاره دانه کرفس بر روی فیبروز ریوی ناشی از بلئومایسین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cmobined Effect of Caffeic Acid and Low-Power Laser on Wound Healing in Male Wistar Rats
اثر ترکیبی لیزرکم توان و کافئیک اسید بر روی ترمیم زخم پوستی ایجاد شده در موش سفید صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association between Non Soy Legume Consumption and Cardiovascular Risk Factors
ارتباط مصرف حبوبات غیر سویا با عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Humor Therapy on the Fatigue in Breast Cancer Patients Undergoing External Radiotherapy
تأثیر خنده‌درمانی بر میزان خستگی مبتلایان به سرطان پستان تحت اشعه‌درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation between OCT4B1 and Apoptosis in Human Cancer Cell Lines
ارتباط ژن OCT4B1و آپوپتوزیس در رده های سلول سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Nutritional Status of Boys with and without Attention Deficit Hyperactivity Disorder
وضعیت تغذیه‌ای کودکان پسر مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نقص‌توجه- بیش‌فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Complications, Bleeding and Satisfaction of Patients with Abnormal Uterine Bleeding through the Integration of Endometrial Degradation and Thermal Balloon Therapy
عوارض، خونریزی و رضایت مندی بیماران با سابقه خونریزی غیر طبیعی رحم با روش درمانی تخریب آندومتر با بالون حرارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Natural Background Radiations, Radioadaptive Response and Radiation Hormesis
پرتوزایی طبیعی، تطبیق و هورمسیس پرتویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trends in the Incidence of Colorectal Cancer and Epidemiologic and Clinical Characteristics of Survivors in Babol City in 2007-2012
روند بروز سرطان کولورکتال و جنبه های اپیدمیولوژیکی و بالینی بازماندگان آن در شهرستان بابل (91-1386)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 12 (2014-12)


A Case Report of Oral Lichen Planus in a Child
گزارش یک مورد لیکن پلان دهانی در یک کودک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Phenomenon of Brain Death in Jurisprudence and Law Scale
پدیده مرگ مغزی در ترازوی فقه و حقوق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hematuria in Urologic Patients
هماچوری در بیماران ارولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Orexin in the Tolerance and Physical Dependence to Morphine
نقش اورکسین در تحمل و وابستگی به مرفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Stress Level and Its Related Factors in Dentistry Students of Babol University of Medical Sciences (2013-2014)
بررسی سطح استرس و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل، (1392-93)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Capparis spinosa L. Seeds and Morus alba L. Leaves Extracts with Glibenclamide on Blood Glucose and Lipids in Diabetic Rats
مقایسه تاثیر عصاره های دانه گیاه کبر (.Capparis spinosa L) و برگ توت سفید (.Morus alba L) با گلی بن کلامید بر گلوکز و چربی های خون در موش های مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pterostilbene on Cellular Proliferation Inhibition and Induction of Apoptosis in Lymphoblastic Leukemia Cell Line
تأثیر تروستیلبن بر مهار تکثیر سلولی و القاء آپوپتوز در رده سلولی لوسمی لنفوبلاستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Differentiation of Dental Pulp Stem Cells into Odontoblastic Lineage
جداسازی و تمایز سلول‌های بنیادی پالپ دندان به سمت ادونتوبلاست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Kangaroo Mother Care on Feeding Tolerance in Preterm Infants
تاثیر مراقبت مادرانه آغوشی بر تحمل تغذیه در نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Vitamin D Deficiency in Common Musculo Skeletal Conditions
فراوانی کمبود ویتامین D در بیماران مبتلا به بیماریهای شایع عضلانی اسکلتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 11 (2014-11)


Treatment Results of Unstable Thoracolumbar Fractures with Surgical Technique of Short Segment Fixation
نتایج درمان شکستگی های بی ثبات توراکولومبار با روش جراحی تثبیت سگمان کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the Concentration of Nitrate and Nitrite in Drinking Water in Rural and Urban areas (2012)
تعیین میزان غلظت نیترات و نیتریت در نقاط مختلف تاسیسات آب آشامیدنی شهرستان بابل، 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Agony of Death and Different Reactions of Moribund People
سکرات مرگ و واکنش متفاوت انسان‌ها به ‏هنگام احتضار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Most Common Genetic Abnormality and Molecular Mutations on Human Sperm Y Chromosome and their Effects on Male Infertility
ناهنجاری های ژنتیکی با جهش های مولکولی کروموزوم Y در اسپرم انسان و تاثیر آن در ناباروری مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Apium Graveolens Leaf Extract on Serum Level of Thyroid Hormones in Male Rat
اثر عصاره برگ گیاه کرفس بر سطح سرمی هورمون های تیروئیدی در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Hydro-alcoholic Extract of Rosa Damascena Mill Leaf on Smooth Muscle Contractions
بررسی اثرعصاره هیدروالکلی برگ گل محمدی (Rosa damascena Mill) بر اثرات انقباضی عضلات صاف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Simultaneous Administration of Felodipine with CCPA (A1 adenosine receptor agonist) or SCH58261 (Adenosine A2A receptor antagonist) on Morphine Withdrawal Syndrome
تاثیر تجویز همزمان فلودیپین باCCPA (آگونیست گیرنده های A1 آدنوزینی) یا SCH58261 (آنتاگونیست گیرنده های A2A آدنوزینی) بر سندرم قطع مرفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between gingivitis and periodontitis with β-thalassemia disease
رابطه ژنژیویت و پریودنتیت با بیماری β تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Single Dose of Dexamethasone on Postoperative Nausea and Vomiting in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy
اثر تک دوز دگزامتازون درجلوگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل لاپاروسکوپیک کوله سیستکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Evaluation of Changes of Cardiac Output and Stroke Volume due to the Increase of Tidal Volume in Mechanical Ventilation of Pulmonary during Controlled Hypotension by Nitroglycerine and Na Nitroprusside
مقایسه تغییرات برون ده قلب و حجم ضربه ای ناشی از افزایش حجم جاری در تهویه مکانیکی ریه ها حین کاهش عمدی فشار خون بوسیله نیتروگلیسرین با نیتروپروساید سدیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 10 (2014-10)


Seroepidemiology of Measles and Rubella among Medical Sciences Students of Babol University in 2012
سرواپیدمیولوژی سرخک و سرخجه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a Walking Program on Metabolic Syndrome Indexes in Non-athlete Menopausal Women during 8 Weeks
تأثیر هشت هفته پیاده روی بر شاخص های سندرم متابولیک زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Education on Nutritional Behavior and Hot Flashes in Perimenopausal and Menopausal Women
تاثیر آموزش بر رفتار تغذیه‌ای و تعداد گرگرفتگی‌ در زنان پره‌منوپوز و منوپوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Cadmium Removability from Aqueous Solutions Using Raw Husk Rice, Bran and Rice Husk Silica
بررسی قابلیت حذف آلودگی کادمیوم از محلولهای آبی با کاربرد شلتوک خام، سبوس و سیلیکای شلتوک برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Spinal Gap Junctions in Reduction or Increase of Inflammatory Rat Paw Edema in Presence and Absence of Morphine Usual and Ultra-low Dose
تأثیر اتصالات منفذدار (Gap junction) نخاعی در کاهش و یا افزایش ادم التهابی پای موش صحرایی در حضور و غیاب دوزهای نرمال و بسیار کم مرفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Rosemary Extract against the Toxicity of Kainic Acid in Rats
اثر عصاره رزماری بر علیه سمیت القا شده توسط اسید کاینیک در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive Effect of Hydro-alcoholic Extract of Biophytum Sensivitum Leaf on Adult Male Rat
اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گل حساس (Biophytum Sensitivum L.) در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Dietary Fructose and Lipid Profile in Non-alcoholic Fatty Liver Disease
ارتباط فروکتوز غذایی با الگوی لیپیدی در بیماری کبد چرب غیر الکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Xerostomia in Patients with Chronic Renal Failure Undergoing Hemodialysis
خشکی دهان در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Lavender Inhalation on Pain Intensity during Insertion of Vascular Needles in Hemodialysis Patients
بررسی اثر استنشاقی اسطوخودوس بر شدت درد حین وارد نمودن سوزن‌های عروقی در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 9 (2014-9)


Improvement of Hajj Pilgrims' Health Status in Hajj-e-Tamattu
ارتقاء سلامت حجاج در حج تمتع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of Loss of Consciousness and Coma State in Patients Referred to Ayatollah Rouhani Hospital in Babol, I.R. Iran (2011-2012)
علل کاهش هوشیاری و حالت کوما در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آ یت اله روحانی بابل در سال 91-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Probiotic and Conventional Yogurt Consumptions on Anthropometric Parameters in Individuals with Non Alcoholic Fatty Liver Disease
اثر مصرف ماست پروبیوتیک و ماست معمولی بر شاخص‌های تن سنجی در افراد مبتلا به کبد چرب غیر الکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Factor V Leiden Deficiency with Preeclampsia, Eclampsia in the Pregnant Women
ارتباط کمبود فاکتور 5 لیدن با پره‌اکلامپسی، اکلامپسی در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Postconditionoing on Inflammatory Response Induced by Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury in Rat
تاثیر پست کاندیشنینگ بر پاسخ التهابی ناشی از آسیب ایسکمی-رپرفیوژن میوکارد در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Parsley (Petroselinum Crispum) Leaf on the Testicle Tissue and Sexual Dynastic Cells of Adult Male Rats
تأثیر عصاره آبی الکلی برگ گیاه جعفری بر بافت بیضه و سلول های دودمانی جنسی موش های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Accompanying Gesture to Auditory Verbal Training Program in Perception and Expression of Some of Simple Verbs to 2-3 Year Old Children with Severe Hearing Loss
تأثیر افزودن حرکات بیانگر به رویکرد شنیداری-کلامی در درک و بیان برخی افعال ساده به کودکان 3-2 ساله کم شنوای شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Intrathecal Injection Rate of Bupivacaine 0.5%
تاثیرسرعت تزریق نخاعی بوپیواکایین 5/0% بر سطح بلوک حسی و حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Findings of Natural Agents for the Management of Radiotherapy Induced Oral Mucositis
یافته های نو از مواد طبیعی در کنترل موکوزیت دهانی ناشی از رادیوتراپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Efficacy of Transdermal Fentanyl Patch and Intravenous Morphine on Postoperative Pain of Esophageal Cancer Surgery with Trans-Hiatal Approach
مقایسه اثر فنتانیل جلدی با مورفین وریدی بر درد بعد از عمل جراحی کانسرمری به روش ترانس هیاتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 8 (2014-8)


Prevalence of Sleep Disorders among Medical Students of Babol University of Medical Sciences, Iran, 2013
فراوانی اختلال خواب در میان دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Serum Prolactin Level in Infertile Women with Polycystic Ovary Syndrome
میزان پرولاکتین در زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxicity Effect of Assa-Foetida L Extract on C2C12 Cells
اثر سمیت عصاره آنغوزه برسلولهای ماهیچه ای رده C2C12
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gamma Aminobutyric Acid (GABA) Production Using Acid Lactic Bacteria
تولید گاما آمینوبوتریک اسید (گابا) به وسیله باکتری‌های اسیدلاکتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Apoptosis following Conventional and Nano-Particles of Sodium Arsenite Treatment in Hepatocytes of Rat
آپوپتوز متعاقب تجویز نانو ذره آرسنیت سدیم و ارسنیت سدیم معمولی در سلول های کبدی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a New Mouthrinse on Remineralization of Demineralized Enamel
اثر بخشی دهانشویه آزمایشی محتوی کلسیم فسفات و زایلتول بر بازمعدنی سازی ضایعات معدنی زدایی شده مینایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Increasing the Discharge Bilirubin Level on Readmission Rate in Hyperbilirubinemic Neonates
اثر بالا آوردن سطح سرمی بیلی روبین زمان ترخیص، بر میزان بستری مجدد نوزادان زرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Social Capital and Altruism in Prediction of Medical Doctors' Attitudes to Organ Donation
نقش سرمایه‎ اجتماعی و نوع‎دوستی در پیش بینی نگرش پزشکان به اهداء عضو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surrogate Motherhood as an Assisted Reproductive Technique in Iran: Commercial or Altruistic?
روش کمک باروری مادر جایگزین در ایران: تجاری یا انسان دوستانه؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Voiding Position on Uroflowmetric Parameters in Patients Who Candidate for Uroflowmetry with Lower Urinary Track Symptoms
تأثیر نحوه ادرار کردن بر پارامترهای اوروفلومتری در بیماران کاندید انجام اوروفلومتری به علت علائم مجاری ادراری تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 7 (2014-7)


Knowledge of General Practitioners (GP) about Characteristics of Breastfeeding
آگاهی پزشکان عمومی درباره خصوصیات و شرایط تغذیه با شیر مادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hospital Information System on Processes and Personnel Function from Users' Viewpoint in the Hospital Affiliated to Babol University of Medical Sciences, Iran 2013
تاثیر سیستم اطلاعات بیمارستانی برفرآیندها و عملکرد کارکنان از دیدگاه کاربران در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation of Emotion Processing Styles and Alexithymia with Symptoms of Borderline Personality Disorder
ارتباط سبک‌های پردازش هیجان و ناگویی خلقی با علائم اختلال شخصیت مرزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surgical Results of Depressed Skull Fractures
نتایج جراحی در شکستگی های فرورفته جمجمه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Students' Attitudes toward Principles of Medical Ethics and Matching them with Islamic Ethics in Kerman University of Medical Sciences
نگرش دانشجویان نسبت به اصول اخلاق پزشکی و تطبیق آن با اخلاق اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy and Side Effects of Maintenance Therapy with Thalidomide following Stem Cell Transplantation in Patients with Multiple Myeloma
اثر بخشی و عوارض درمان نگهدارنده با داروی تالیدومید پس از پیوند سلول بنیادی در بیماران مبتلا به مالتیپل میلوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Body Mass Index and Bone Mineral Density in Older People
ارتباط بین شاخص توده بدنی با تراکم مواد معدنی استخوان در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Prophylactic Corticosteroid Injection in Decreasing the Ulnar Sided Wrist Pain in Patients with Acute Distal Radius Fracture
تاثیر تزریق پیشگیرانه کورتیکواستروئید در کاهش درد سمت آلنار مچ دست در بیماران با شکستگی حاد خارج مفصلی دیستال رادیوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 6 (2014-6)


Report of a Case of Challenging Lesion in Buccal Area with Review of Literatures
گزارش ﻳک مورد ضایعه چالش براﻧﮕﻴز در ناحیه گونه همراه با مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcome of the Patients Admitted to the Surgical Intensive Care Unit of Shahid Beheshti Hospital (Babol, Iran)
پیامد بیماران بستری دربخش مراقبتهای ویژه بیمارستان شهیدبهشتی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Frequency and Antibiotic Resistance of Common Bacteria in Late Onset Sepsis at the Neonatal Ward in Booali-Sina Hospital of Sari, Iran
تعیین فراوانی و مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های شایع در سپسیس نوزادی دیررس در بخش نوزادان بیمارستان بوعلی سینا ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Electro Shock on Estrogen and Progesterone Hormones in Different Stages of Estrous Cycle in Adult Female Mice
تاثیر الکتروشوک بر هورمونهای استروژن ‌و پروژسترون تخمدان در مراحل مختلف چرخه استروس موش سوری‌ ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Cerebral Blood Flow Autoregulation during Early Phase
بررسی خودتنظیمی جریان خون مغز در آغاز مرحله خونرسانی مجدد در مدل ایسکمی موقتی- موضعی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Mechanical Control of Brain Blood Flow on the Embolic Model of Stroke after Delayed Tissue Plasminogen Activator Therapy
اثر کنترل مکانیکی جریان خون مغز بر سکته مغزی مدل آمبولیک پس از درمان تأخیری با فعال کننده پلاسمینوژن بافتی در موش صحرایی اوارکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Berberine Chloride on Long Term Potentiation (LTP) at Dentate Gyrus in Streptozotocin- Induced Diabetic Rats
اثر بربرین کلراید بر تقویت طولانی مدت(LTP) درشکنج دندانه دار موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Aquatic Exercise Therapy and Land-based Therapeutic Exercise on Knee Muscles’ Strength and Quality of Life in Patients with Knee Joint Arthropathy due to Hemophilia
مقایسه اثر تمرین درمانی در آب و خارج آب بر قدرت عضلات زانو و کیفیت زندگی بیماران هموفیلی مبتلا به آرتروپاتی زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experience of Mothers with Premature Infants from Separation
تجربه مادرانِ نوزادان نارس از جدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of 2% Nitroglycerin Ointment and 2% Chlorhexidine Solution Effect in Preventing Catheter-Related Phlebitis
مقایسه تاثیر محلول کلرهگزیدین 2% با پماد نیتروگلیسرین 2% در پیشگیری از فلبیت محل کاتتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 5 (2014-5)


Comparison of the Microbial Colonization of Mobile Phone between Health Care Personnel and Non-Care Personnel of Babol University of Medical Science Hospitals
مقایسه میکروارگانسیم های رشد یافته از گوشی های موبایل پرسنل درمانی با پرسنل غیر درمانی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radiographic Evaluation of Prevalence of Mesiodens and Complications Associated with Mesiodens among 7-12 Year Old Children
بررسی رادیوگرافیک فراوانی مزیودنس در جمعیتی ازکودکان 12-7 ساله و مشکلات ناشی ازآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Light and Sound Consideration in Neonatal Intensive Care Unit
رعایت عوامل فیزیکی محیطی مرتبط با نور و صدا در بخش های مراقبت ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Iranian Shisheh (Containing Methamphetamine) on Serum Levels of ACTH, Cortisol and Aldosterone in Male Rats
اثرات شیشه ایرانی (حاوی مت‌آمفتامین) بر سطوح سرمی هورمون‌های ACTH، کورتیزول و آلدوسترون در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Scrophularia Striata on Burn Healing in Rat
اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه تشنه داری (Scrophularia striata) بر ترمیم زخم سوختگی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Hydralcoholic Extract of Silybum Marianum on Open Wound Healing in Mice
اثر التیام بخشی عصاره هیدروالکلی خارمریم (Silybum marianum) برروی زخم باز پوستی موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical Study and Anti Viral Effect Evaluation of Methanolic Extract with Fractions of Aerial Parts of Euphorbia Spinidens
مقایسه فیتوشیمیایی و اثر ضدویروسی عصاره متانولی با فرکسیون های اندام هوایی گیاه شیرمال (Euphorbia Spinidens)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Laminectomy Alone and Laminectomy with Fusion in Patients with Lumbar Canal Stenosis
مقایسه لامینکتومی تنها و لامینکتومی با فیوژن در بیماران با تنگی کانال کمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Microleakage of Class 5 Cavities Bonded with One-Step Self Etch Adhesive and Two-Step Total Etch Adhesive
مقایسه ریزنشت ترمیمهای کلاس 5 باند شده با چسب عاجی یک مرحله ای سلف اچ و دو مرحله ای توتال اچ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sufentanil Effects Administered Before the Induction of Anesthesia for Cesarean Delivery on Mothers and Neonates
اثر تجویز سوفنتانیل در القای بیهوشی سزارین بر مادر و نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2014-4)


Two Cases Report of Double Aortic Arch
گزارش دو مورد قوس آئورتی دوگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Short-Term Results of Three Linear Stapled Esophagogastrostomy
گزارش نتایج کوتاه مدت 3مورد ازوفاگوگاستروستومی با استپلر خطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Noise Pollution in the Teaching Hospitals of Babol (Iran) in 2012
آلودگی صوتی در بیمارستان های دولتی شهرستان بابل در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Intraperitoneal Injection of Extracts of Origanum Vulgare on Gonadotropin and Testosterone Hormones in Male Wistar Rats
اثر تزریق داخل صفاقی عصاره هیدروالکلی آویشن کوهی (Origanum Vulgare) بر هورمونهای جنسی در موش صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-Inflammation Effect of Alcoholic Extract of Linum
اثر ضد التهابی عصاره هیدروالکلی بذر کتان(Linum Usitatissimum L.) در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Celery on Male Rats in Fertility Control and Sex Ratio of Rat Offspring
اثر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس بر کنترل باروری و نسبت جنسی نوزادان در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Light Curing Glass Ionomer Containing Various Amounts of Zinc Oxide Nanoparticles on the Streptococcus Mutans Activity
بررسی اثر گلاس یونومر نوری حاوی مقادیر مختلف نانوذرات اکسید روی بر استرپتوکوک موتانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Body Fat Percentage with Anthropometric Indices for Identification of Metabolic Syndrome in Tehranian Adolescents
مقایسه درصد چربی بدن با شاخص های تن سنجی برای شناسایی سندروم متابولیک در نوجوانان تهرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Estimation of Annual per Capita Effective Dose from
تخمین دوز سرانه ناشی از آزمایشات پزشکی هسته ای در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Sensorineural Hearing Loss among Neonatal Hyperbilirubinemia
فراوانی کم شنوایی حسی- عصبی در نوزادان مبتلا به زردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Helicobacter Pylori Infection and Erosive Reflux Esophagitis in Patients with GERD
ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و ازوفاژیت اروزیو در بیماران مراجعه کننده با علائم رفلاکس معده به مری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2014-3)


Surgical Results of Third Ventricle Colloid Cysts
نتایج جراحی درکیست های کولوئید بطن سوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Maple Syrup Urine Disease in Amirkola Children’s Hospital, Iran (2002-2012)
فراوانی بیماری ادرار شربت افرا در نوزادان بستری در بیمارستان کودکان امیرکلا (1390-1381)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatitis A Antibody Seroprevalence among Students of Babol University of Medical Sciences Babol, Iran
شیوع آنتی بادی علیه هپاتیت A در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل (1385)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combination Effect of Methadone and Haloperidol on Morphine Withdrawal-Induced Anxiety in Male Mice
اثر ترکیب متادون و هالوپریدول بر اضطراب ناشی از ترک مورفین در موش‌های سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antihyperglycemic and Antihyperlipidemic Effects of Daucuscarota ssp. sativum Seeds Extract in Diabetic Rats
اثرات آنتی هیپرگلیسمیک و آنتی هیپرلیپیدمیک عصاره دانه های هویج (Daucus carota ssp.sativum) در موشهای صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Teratogenic and abortifacient Effects of Heracleum Persicum Hydroalcholic Extract and its Correlation with Mothers’ Estrogen and Progesterone in Balb/C Mice
بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه گلپر (Heracleum persicum) در ایجاد سقط و آسیب به جنین و ارتباط آن با مقادیر استروژن و پروژسترون مادر در موش‌های Balb/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Penile Length in Fars, Turkmen and Sistani Newborns
مقایسه طول پنیس نوزادان در سه قومیت فارس، ترکمن و سیستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitamin B1 on Pain after Insertion of Intrauterine Device
تأثیر ویتامین B1 بر درد ناشی از آ یو دی گذاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Nebulised Salbutamol plus Magnesium Sulfate in Comparison with Nebulised Salbutamol plus Normal Saline in Acute Asthmatic Attack in Children
مقایسه تاثیر نبولایزر سالبوتامول و سولفات منیزیم با نبولایزر سالبوتامول و نرمال سالین در درمان حمله حاد آسم در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2014-3)


The Sources of Microbial Contamination of Stem Cells for Application in Cell Therapy
بررسی منابع آلودگی میکروبی سلول های بنیادی برای استفاده در سلول درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Parenteral Fish Oil Administration in ICU Patients
اثر تجویز وریدی روغن ماهی در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors for Falling among Hospital Inpatients
عوامل خطر سقوط بیماران بستری در بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Orthopedic (Osteoarticular) Manifestations of Brucellosis
تظاهرات ارتوپدی (استخوانی و مفصلی) تب مالت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Roles of Cytokines in Pre-Term Delivery
نقش سایتوکینها در ایجاد زایمان زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different Aspects and Results of Modern Studies of Urtica Dioica: A Review
مروری بر جنبه های مختلف گیاه دارویی گزنه Urtica dioica L و یافته های تحقیقات نوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Disease Modifying Osteoarthritis Drugs
داروهای تعدیل کننده استئوآرتریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Mechanism of Hearing and Different Types of Genetic Hearing Loss in Iran
مکانیسم مولکولی شنوایی و انواع ناشنوایی های ژنتیکی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Implementation of Family Physician Program in I.R. Iran: Achievements and Challenges
اجرای برنامه پزشک خانواده در ایران: دست‌آوردها و چالش-ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Organophosphate Pesticides on Fertility
تاثیرآفت کش های ارگانوفسفره روی باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2014-2)


Adverse Drug Reactions in Amirkola Children’s Hospital (Iran)
عوارض ناخواسته دارویی در بیمارستان کودکان امیرکلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Red Lentil (Lens Culinaris) Extract against Carbon Tetrachloride-Induced Hepatotoxicity in Mice
اثر حفاظتی عصاره عدس قرمز بر روی سمیت کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در موش سفید کوچک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventive and Curative Effect of Garlic on Nephrotoxic Effect of Gentamicin in Rat
تاثیر عصاره سیر بر درمان و پیشگیری از سمیت کلیوی ناشی از جنتامایسین در موش سفید صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Sesame Oil on Improving Spatial Memory in Alzheimers Disease
تاثیر روغن کنجد(sesame oil) بر بهبود حافظه فضایی در بیماران آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Gingival Crevicular Fluid Levels of VEGF in Periodontal Health and Diseased Conditions
مقایسه غلظت فاکتور رشد اندوتلیال عروقی(VEGF) در مایع شیار لثه ای در حالت سلامت و بیماری پریودنتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Various Products of Erythropoietin on Hemoglobin Level in Hemodialysis Patients
مقایسه اثر فرآورده های مختلف اریتروپویتین بر سطح هموگلوبین بیماران تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Propolis and Traditional Toothpaste on Bacterial Plaque
مقایسه اثر خمیر دندان بره موم (پروپولیس) با خمیردندان معمولی بر پلاک میکروبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Dexamethasone and Nebulised L-Epinephrine in Treatment of Croup
تاثیر دگزامتازون و نبولایزر ال- اپی نفرین در درمان کروپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Non-Operative Treatment of Intra-Abdominal Bleeding Following Blunt Abdominal Trauma
درمان غیرجراحی خونریزیهای داخل شکمی به دنبال ترومای غیرنافذ شکم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2014-1)


Mortality Rate in the First Year after Hip Fracture in 65 Year Old or Older Patients in Rasool Akram Hospital (Tehran)
میزان مرگ طی سال اول پس از شکستگی استخوان هیپ در بیماران بالای 65 سال بیمارستان رسول اکرم (ص)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Passive Smoking among 12-15 Year School Children (Babol, Iran 2011)
فراوانی سیگاری های غیر فعال در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر بابل (1390)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Upper Limb Musculoskeletal Manifestations in 188 Type 2 Diabetic Patients, Referring to Diabetes Clinic of Firouzgar Hospital, 2011
فراوانی عوارض عضلانی- اسکلتی اندام فوقانی در 188 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان فیروزگر سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Deficit in Theory of Mind and Emotion Regulation in Depressed and Normal Subjects
مقایسه نقص نظریه ذهن و تنظیم هیجان در افراد افسرده و عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exclusive Breastfeeding and its Related Factors among Infants in Bandar Abbas City, Iran
تغذیه انحصاری با شیر مادر و عوامل مرتبط با آن درشیرخواران شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Genetic Algorithm and Neural Network Hybrid Model to Predict Lung Radiation-Induced Pneumonitis in Breast Radiotherapy (A simulation Study)
شبیه سازی یک مدل ترکیبی به کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی التهاب ریه در رادیوتراپی پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of CABP2 c.637+1G>T Mutation in Iranian Families with Autosomal Recessive Non-Syndromic Hearing Loss
جهش c.637+1G>T در ژن CABP2 در خانواده های ایرانی مبتلا به ناشنوایی غیرسندرومی مغلوب اتوزومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accuracy Assessment of Electrocardiography for Non-Invasive Determination of Atrio-Ventricular Block Levels in Patients Need to Temporary Pacemaker
صحت الکتروکاردیوگرافی در تعیین غیرتهاجمی سطح بلوک دهلیزی- بطنی در بیماران نیازمند به ضربان ساز موقت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Spiritual Intelligence in Perceived Stress, Anxiety and Depression of Lorestan Medical University Students (Iran)
نقش هوش معنوی در پیش بینی استرس ادراک شده، اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Clinical Symptoms and Laboratory Results in Diagnoses of Candida Vaginitis
هم خوانی علائم بالینی و نتایج آزمایشگاهی در تشخیص واژینیت کاندیدیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Methanol Extract of Teucrium Orientale on the Serum Levels of Glucose and Lipids in Diabetic Rats
تاثیر عصاره متانولی مریم نخودی شرقی (Tucriom orientale) برگلوکز و پروفایل چربی خون در موش‌های صحرایی نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Carrot (Daucus Carota) Aqueous Extract on Ileum Contractions in Male Rats
اثر عصاره آبی هویج (Daucus carota) بر انقباضات ایلئوم موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effects of Plant Extracts of Alcea Digitata L., Satureja Bachtiarica L. and Ferulago Angulata L.
اثرات ضد باکتریایی عصاره الکلی ختمی، مرزه بختیاری و چویر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Interaction of Cholinergic Muscarinic and Beta-1 Adrenergic Receptors of the CA1 Region in Passive Avoidance Memory Formation in Rat
برهم کنش گیرنده های موسکارینی کولینرژیک و بتا-1 آدرنرژیک ناحیه CA1در تشکیل حافظه اجتنابی غیرفعال در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of Apoptosis Associated Proteins (Fas, Bcl2) in Oral Lichen Planus
بیان پروتئینهای مرتبط با اپوپتوزیس (Fas, Bcl2) در لیکن پلان دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Satisfaction of Family Physicians (FPs) about the Effective Factors on Activation of FP Program and Rural Insurance in the Northern Provinces of Iran
رضایت‌مندی پزشکان خانواده از عوامل موثر بر پویایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در استان‌های شمالی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 6 (2013-11)


Donohue Syndrome in a Neonate with Central Hypothyroidism
گزارش یک مورد سندرم داناهیو همراه با کم کاری تیروئید مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spontaneous Splenic Rupture Following Cesarean Section in a Preeclamptic Woman with Twin Pregnancy
پارگی خودبخود طحال پس از سزارین در یک خانم مبتلا به پره‌اکلامپسی باحاملگی دوقلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors for Strokes in Patients 15-45 Years Old Admitted at Ayatollah Roohani Hospital in Babol, Iran (2009-2010)
عوامل خطر در بروز سکته های مغزی در افراد 45-15 ساله بستری در بیمارستان آیت الله روحانی بابل، 90-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Periodontal Indexes in Individuals with and without Depression Disorders
مقایسه شاخص های پریودنتال در افراد با اختلالات افسردگی و بدون افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Splenectomy in Patients with Chronic Idiopathic Thrombocytopenic Purpura
اسپلنکتومی در بیماران مبتلا به پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Depression and Life Quality of Fertile and Infertile Women and those with Frequent Abortions
مقایسه افسردگی و کیفیت زندگی زنان نابارور، بارور و دارای سقط های مکرر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Clinical Diagnosis and Histopathological Report of Referred Biopsies to Oral and Maxillofacial Pathology Department of Dental School of Babol, Iran (2003-2010)
مقایسه تشخیص بالینی و گزارش آسیب شناسی بیوپسی های ارسالی به بخش پاتولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی بابل (سالهای 1389-1382)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radiological Findings in Children with Bronchiolitis and Two Radiologists Consistency
یافته های رادیولوژیک قفسه سینه در کودکان مبتلا به برونشیولیت و توافق دو رادیولوژیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Growth Indices on Malnutrition in Infants from Health Medical Centers of Babol, Iran 2011-2012
تأثیر شاخص های رشدی بر سوء تغذیه شیرخواران تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر بابل 91-90
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors for Choosing the Delivery Method in Primiparous Women in Babol, Iran
عوامل موثر برانتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا در شهرستان بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Morphine on Serum Deprivation-induced Cell Death in PC12 Cells
اثر حفاظتی مورفین بر مرگ سلولی القا شده در کشت بدون سرم در سلول‌های P‏C12
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive Effect of Hydroalcoholic Leaf Extract of Tribulus Terrestris L. in Male Rat
اثر ضددردی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه خارخسک (Tribulus terrestris.L) در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibition and Destruction Effects of Cuminum Cyminum, Ziziphora Clinopodioides and Nigella Sativa Essences on Aspergillus Cells
اثر مهاری و تخریبی اسانس های زیره سبز،کاکوتی و سیاه دانه روی سلول های آسپرژیلوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Intravenous Morphine with Morphine Sulfate Suppository in Control of Pain after Knee and Hip Arthroplasty
مقایسه تاثیرمورفین وریدی با شیاف مورفین سولفات در کنترل درد در اعمال جراحی آرتروپلاستی اندام تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Probiotic Yogurt-Drink Kefir, % 0.2 Chlorhexidine and % 0.2 Sodium Fluoride Mouthwashes on Streptococcus Mutans: An In vitro Study
مقایسه اثر دوغ پروبیوتیک کفیر با دهان شویه های کلرهگزیدین 2/0% و سدیم فلوراید 2/0% بر استرپتوکوکوس موتانس: یک مطالعه آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Apple Cider Vinegar on Postprandial Blood Glucose in Type 2 Diabetic Patients Treated with Hypoglycemic Agents
اثر سرکه سیب بر سطح سرمی قند بعد از غذا دربیماران دیابتی نوع 2 تحت درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 5 (2013-9)


A Rare Case with Bilateral Foreign Body Aspiration
گزارش مورد نادری از جسم خارجی دوطرفه در ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Evaluation of DMFT of First Permanent Molar in 12 Year Old Students of Babol City Iran (2011-2012)
بررسی شاخص DMFT مولر اول دائمی در دانش آموزان 12ساله شهر بابل در سال 91-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fall at Home and its Related Factors among the Elderly in Babol City Iran
سقوط سالمندان در منازل و عوامل مرتبط با آن در شهر بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic Resistance of Bacteria Causing Urinary Tract Infections in Children Hospitalized in Amirkola Children Hospital during 2010-2011
مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مولد عفونت ادراری در بیماران بستری در بیمارستان کودکان امیرکلا در طی سال 1390- 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Clinical Scale and Electromyographic Parameters in Assessing Spasticity after Stroke- Brief Report
رابطه بین مقیاس کلینیکی و شاخصهای الکترومیوگرافی در ارزیابی اسپاستیسیته بعد از سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Fatty Liver Disease in Obese Children and Adolescents Who Referred to Pediatric Clinic of Kashan University of Medical Sciences, Iran (2012-2013)
شیوع بیماری کبدچرب درکودکان و نوجوانان چاق مراجعه کننده به درمانگاه کودکان دانشگاه علوم پزشکی کاشان (1391)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Neuroectodermal Diseases (Tuberous Sclerosis Complex, Sturge-Weber Syndrom and Neurofibromatosis) and its Main Clinical Manifestations
فراوانی بیماریهای نورواکتودرمال (توبروس اسکروزیس، استورج وبر، نوروفیبروماتوزیس) و تظاهرات شایع آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Fingerprint of Hemophilic Patients and Normal Population
مقایسه اثر انگشت بیماران هموفیلی با افراد طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demographic Characteristics, Clinical Symptoms and Endoscopic Findings in Patients with Gastric Ulcer versus Gastric Cancer
مقایسه اطلاعات دموگرافیک، یافته‌های بالینی و آندوسکوپی بیماران مبتلا به اولسر معده با کانسر معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Body Mass Index and Dental Development in 7-15 Year Old Children and Adolescents in the City of Babol-Iran (2011)
ارتباط بین شاخص توده بدنی و تکامل دندانی در کودکان و نوجوانان 7 تا 15 ساله شهر بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Lavendula Aroma on the Accuracy of Intensive Care Nurses
تأثیر رایحه اسطوخودوس بر دقت پرستاران مراقبت‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Salivary Total Antioxidant Capacity and Lipid Peroxidation in Patients with Recurrent Aphthous Stomatitis and Healthy Persons
مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و پروکسیداسیون لیپیدی بزاق در بیماران مبتلا به آفت راجعه دهانی با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Hemoglobin and Hematocrit of First and Second Trimesters of Pregnancy with Pre-Eclampsia
ارتباط هموگلوبین و هماتوکریت سه ماهه اول و دوم بارداری با پره اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Acute and Chronic Toxicity Effects of Alpha-Solanine in Mice
اثرات سمیت حاد و مزمن آلفا-سولانین در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Pregnancy Outcomes of Low Molecular Weight Heparin with Unfractionated Heparin in the Treatment of Recurrent Abortion Secondary to Antiphospholipid Syndrome
مقایسه پیامدهای بارداری هپارین با وزن ملکولی کم با هپارین شکسته نشده در درمان سقط مکرر ثانوبه به سندرم آنتی فسفولیپید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Morphine Low Concentration on Dexamethasone-Induced Cell Death in Differentiated PC12 Cells
نقش حفاظتی غلظت های پایین مورفین بر اثرات مرگ سلولی القا شده دگزامتازون در سلول های تمایز یافته PC12
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2013-7)


A Rare Case with Short Chain Hydroxyacyl-CoA Dehydrogenase Deficiency (SCHAD) with Symptom of Cardiac Involvement
گزارش مورد نادری ازکمبود آنزیم شاخه کوتاه هیدروکسی آسیل دهیدروژناز (Schad deficiency) با علائم درگیری قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Organizational Climate Assessment of Medical Libraries with International ClimateQUAL Tool in North of Iran
ارزیابی جو سازمانی کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه شمال ایران با ابزار بین المللی کلایمت‌کوآل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Co-Injection of Ascorbic Acid and D2 Agonist (Bromocriptine) with Ascorbic Acid in Nucleus Accumbens Shell on Male Rats Anxiety
مقایسه اثر تزریق توأم اسید آسکوربیک و آگونیست گیرنده D2 دوپامین (بروموکریپتین) با آسکوربیک اسید در پوسته هسته اکومبنس بر اضطراب موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Lavender on Pain during Insertion of Intrauterine Device: A Clinical Trial
تاثیر رایحه اسطوخدوس بر میزان درد ناشی از کارگذاری آی یودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison between Magnesium Sulfate and Nifedipine for Preterm Labor Prevention
مقایسه سولفات منیزیم و نیفیدیپین در جلوگیری از زایمان زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Emergency Peripartum Hysterectomy in North of Iran
هیسترکتومی اورژانس حوالی زایمان در شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Childbirth Preparation using Behavioral-Cognitive Skill in Childbirth Outcomes of Primiparous Women
تاثیر آماده سازی زایمانی با استفاده از مهارت های رفتاری - شناختی بر پیامدهای زایمان زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Three Versions of Software Designed to Detect Mach Band Effect
بررسی کارایی سه نسخه از نرم افزار طراحی شده جهت شناسایی اثرمچ باند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison and Evaluation of Mast Cell Density in Pleomorphic Adenoma, Mucoepidermoid Carcinoma and Adenoid Cystic Carcinoma of Salivary Gland with Toluidine Blue Staining
ارزیابی و مقایسه تراکم ماست سل در پلئومورفیک آدنوما، موکواپیدرموئید کارسینوما و آدنوئید سیستیک کارسینومای غدد بزاقی با رنگ آمیزی تولوئیدین بلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Some Personality Traits of Patients with Functional Dyspepsia and Healthy Individuals
مقایسه برخی از ویژگیهای شخصیتی بیماران سوء هاضمه عملکردی با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Low Glycemic Index Diet on Blood Pressure and Obesity among Adolescent Girls with Excess Weight
تأثیر مصرف رژیم با نمایه گلیسمی پایین بر چاقی و فشار خون در دختران نوجوان مبتلا به چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Allium Latifolium on the Liver Phosphatidate Phosphatase and Serum Lipid Profile in Hyperlipidemic Rats
تاثیر عصاره هیدروالکلی سیر کوهی (Allium latifolium) بر میزان فعالیت آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز کبد و پروفایل لیپیدی سرم موش صحرایی هیپرلیپیدمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Celox Powder and Standard Dressing in Control of Angiography Location Bleeding
اثربخشی پودر Celox و پانسمان استاندارد در کنترل خونریزی محل آنژیوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Zinc Sulphate Syrup on Children’s Respiratory Tract Infections
اثر شربت سولفات روی بر علائم بالینی کودکان بستری مبتلا به عفونت های تنفسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Piperine on Caffeine Salivary Concentration in Healthy Volunteers
بررسی اثر پی پرین بر غلظت بزاقی کافئین در داوطلبین سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Oral Tizanidine on Postoperative Pain after Perianal Surgery
بررسی اثرات تیزانیدین خوراکی بر روی درد پس از جراحی آنورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2013-5)


Bone Marrow Transplantation in Seven ?-Thalassemia Major Patients in Amirkola Children Hospital of Babol, Iran (2010-2011) Case Series
گزارش هفت مورد پیوند مغز استخوان در بیمارستان کودکان امیرکلا بابل از سال 90-1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Has Fukushima Nuclear Accident Changed the Local Gamma Rays Level in Babol, Iran?
آیا حادثه اتمی فوکوشیما سطح تابش پرتوهای گامای زمینه در شهرستان بابل در شمال ایران را تغییر داده است؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Mucous Retention Cysts of Maxillary Sinus in Panoramic Radiography
شیوع کیست احتباسی مخاطی سینوس ماگزیلا در رادیوگرافی پانورامیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroalcoholic Extract of Vitex Agnus-Castus Fruit on Ovarian Histology in Rat with Induced Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)
تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه گیاه پنج انگشت (Vitex agnus-castus) بر تغییرات بافت تخمدان در سندرم تخمدان پلی کیستیک القایی (PCOS) در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the Role of Hematologic Agent Deficiencies in the Etiology of Recurrent Aphthous Stomatitis
ارزیابی نقش کمبودهای عناصر خون ساز در اتیولوژی آفت های راجعه دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of Anti-Tumor Necrosis Factor-Alpha (TNF-?) scFvs Antibody from Phage Antibody Library
جداسازی قطعات مناطق متغیر آنتی بادی تک زنجیره ای (scFv) علیه فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-?) از کتابخانه آنتی بادی فاژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Correlation between Serum Concentration of Magnesium and C-Reactive Protein in Patients with Acute Coronary Syndrome
بررسی ارتباط بین سطح سرمی منیزیم و پروتئین واکنشی C در مبتلایان به سندرم حاد کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Ki67 Expression in Nasal Polyp Epithelium and Non-Polypoid Nasal Inflamed Mucosa
مقایسه بیان ki67 در اپیتلیوم پولیپ و مخاط ملتهب غیر پولیپوئید بینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Effect of Curcumin on Changes of Liver in Adrenalectomised Rats
بررسی اثر کورکومین بر تغییرات بافت کبد در موش های صحرایی آدرنالکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histomorphometric Evaluation of Testis Tissue in Second Generation after Intraperitoneal Sperm Injection in Female Rats
هیستومورفومتری سلولهای بافت بیضه در نسل دوم حاصل از باروری رت های ماده بعد از دریافت داخل صفاقی اسپرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Dursban on Sexual Hormones and Changes of Testis Tissue in Mice
تاثیر دورسبان بر روی هورمون های جنسی و تغییرات بافتی بیضه در موش های آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Serum Magnesium Level and Cardiac Arrhythmia in Patients with Acute Coronary Syndromes
ارتباط سطح سرمی منیزیم با بروز آریتمی های قلبی در بیماران مبتلا به سندرمهای حاد کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Life Process of Postmenopausal Women
عوامل موثر بر فرآیند زندگی زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Intramuscular Dexamethasone on Onset of Labor in Postdate Pregnancy
تأثیر تزریق عضلانی آمپول دگزامتازون بر شروع دردهای زایمانی در حاملگی های پس از موعد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Oral Sucrose, Breast Milk and EMLA Cream on Acute Pain during Venipuncture in Full Term Neonates
مقایسه اثر سوکروز، شیرمادر و کرم املا بر درد حاد ناشی از خونگیری در نوزادان رسیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Obesity and Central Obesity with Breast Cancer Risk in Pre- and Postmenopausal Women
رابطه بین چاقی و چاقی مرکزی با خطر بروز سرطان پستان در زنان قبل و بعد از یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2013-3)


Infection due to Retained Gauze (Textiloma), 35 Years after the Operation for Femur Fracture- A Case Report
گزارش یک مورد عفونت ناشی از گاز به جامانده (textiloma) سی و پنج سال پس از عمل جراحی شکستگی ران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on 175 Cases of Bladder Cancer in the Patients Who Referred to the Hospitals Affiliated to Babol University of Medical Sciences, Iran (2001-2011)
بررسی 175 مورد سرطان مثانه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های توابع دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سال های 90-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Portal Vein Thrombosis after Splenectomy in Thalassemic Patients
ترومبوز وریدپورت بدنبال طحال‌برداری در بیماران بالغ تالاسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Etiology of Seizure Disorder in Cases Admitted to Emergency Department of Ayatollah Roohani Hospital in Babol, Iran (2009-2011)
بررسی علل حملات تشنجی در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان روحانی بابل(90- 1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safety Indicators in the Hospitals Affiliated to Babol University of Medical Sciences, Iran 2010
بررسی برخی شاخص های ایمنی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Age and Gender on Stuttering in the Students of Babol (Iran) in Educational Year 2010-2011
تاثیر سن و جنس بر لکنت زبان در دانش آموزان شهر بابل در سال تحصیلی 90 - 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nanosuspensions: a New Approach in Drug Delivery
نانوسوسپانسیون ها: رویکردی نوین در دارورسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Administration of Human Umbilical Cord Whartons Jelly-Derived Mesenchymal Stem Cells on Rat Sciatic Nerve Regeneration
استفاده از پیوند سلول های مزانشیمی ژله وارتون بند ناف انسان در ترمیم عصب سیاتیک موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Arsenic Compounds Toxicity
مسمومیت با ترکیبات ارسنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Pedicular Screw Efficiency in the Treatment of Unstable Upper and Middle Thoracic Spine Fractures
ارزیابی کارایی پیچ پدیکولار در درمان شکستگی های ناپایدار بخش فوقانی و میانی فقرات سینه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Protective Effect of Lepidium Sativum on Spermatogenesis in Diabetic Rat Testis Induced by Streptozotocin
مطالعه اثر محافظتی عصاره لیپیدیوم ساتیوم بر اسپرماتوژنز در بیضه رت دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

MegaVoltage Radiation Dose Enhancement in Polymer Gel Dosimeter Containing Gold Nanoparticles
افزایش دز جذبی پرتوهای مگاولتاژ در ژل پلیمر دزیمتر حاوی نانوذرات طلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventive Effect of Pyrus Biossieriana Buhse Leaves Extract on Lipid and Protein Peroxidation in Hyperglycemic Rats
اثر مهاری عصاره برگ درخت گلابی وحشی (تلکا) بر پراکسیداسیون لیپیدها و پروتئین ها در رت های هیپر گلیسیمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Single Dose of Erythropoietin on Blood Transfusion Requirement in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery
تاثیر تک دوز اریتروپویتین در میزان نیاز به تزریق خون در بیماران جراحی بای پس عروق کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Outpatient Isorbide Mononitrate on Success of Labor Induction
تاثیر تجویز سرپائی ایزوسورباید منونیترات بر موفقیت القاء زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Miscarriage Risk with the Use of Ultrasound Indicators
پیش بینی خطر سقط خودبخودی با استفاده از شاخص های سونوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2013-2)


Jurisprudence and Legal Assessment of Brain Death
بررسی فقهی و حقوقی مرگ مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment of Depression by Praying and Worship
درمان افسردگی با دعا و نیایش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Religious Resources among Graduate Students’ Theses in Medical Sciences
استفاده از منابع مذهبی درتدوین پایان نامه های پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ways for Promotion of Hope to Future According to Holy Quran and Hadith
راههای تقویت امید به آینده از منظر قرآن و روایات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Practical Results of Western World View in Traditional Medicine and Its Comparison with the Islamic Medicine
مقایسه نتایج عملی حاصل از جهان بینی غربی در طب رایج با طب اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Organic Compost Fertilizer Manufacturing Technology According to Holy Quran and Environmental Scientists
بررسی تطبیقی فناوری تولید کود آلی کمپوست از دیدگاه قرآن کریم و نظرات دانشمندان محیط زیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Quranic Intimacy and Psychological Health
رابطه انس با قرآن و سلامت روانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Theory of Euthanasia (Autonomous and Active Euthanasia) In Quranic Perspective
مرگ ترحم آمیز(اُتانازی ارادی فعال) از دیدگاه قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Euthanasia According to Islamic Jurisprudence and Legal System
«مرگ ترحم آمیز» از منظر فقه و حقوق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Euthanasia in Islamic Perspective
مرگ ترحم آمیز از دیدگاه اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Nutrition in Educational and Spiritual Development of Human Beings: Quranic Perspective
نقش تغذیه در ارتقاء بعد تربیتی و معنوی انسان از منظر قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Holy Quran Perspective on Autoimmunity
خود ایمنی از منظر قرآن مجید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Quranic and Biological View on the Creation of Man and the Growth and the Development of Embryo
خلقت انسان، رشد و نمو جنین از دیدگاه قرآن و علوم زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Islam and Breastfeeding
اسلام و تغذیه با شیر مادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Islamic Idea of Anatomy
کالبدشناسی از دیدگاه اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2013-1)


Prostate Adenocarcinoma with Pelvic and Para-Aortic Lymph Node Metastasis: A Case Report
گزارش یک مورد آدنوکارسینومای پروستات با متاستاز به غدد لنفاوی پاراآئورتیک و لگن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case of Hydrocele Secondary to Ventriculoperitoneal Shunt
گزارش یک مورد هیدروسل ثانویه به شانت مغزی صفاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drug Resistance among Campylobacter Jejuni Strain Isolated from Children with Diarrhea
تعیین مقاومت دارویی سویه های کمپیلوباکتر ژژونی جدا شده از کودکان مبتلا به اسهال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Fatty Acids on Bone Health and Osteoporosis
اثر اسیدهای چرب بر سلامت استخوان و بروز استئوپروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of C-Band on Preventing Nausea and Vomiting after General Anesthesia in Abdominal Surgery
بررسی تاثیر سی – باند در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از بیهوشی در اعمال جراحی شکم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Subglottic Secretion Drainage on theVentilator-Associated Pneumonia in ICU Patients
تاثیرساکشن ترشحات ساب گلوتیک بر میزان پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بیماران بستری در مراقبت های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining of the Variety of Genotypes in Salmonella Typhimurium by ERIC-PCR
بررسی تنوع ژنوتایپی سویه های سالمونلا تایفی موریوم با استفاده از روش ERIC-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Evaluation of Laparoscopic Cholecystectomy in Acute and Chronic Cholecystectomy
مقایسه نتایج کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک در مبتلایان به کوله سیستیت حاد با مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zinc Supplement on Job Stress of ICU Nurses
تاثیر مکمل روی بر میزان استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Aerobic Exercise against Some of Proinflammatory Cytokines-Induced Chronic Nitric Oxide Synthase Inhibition in Renal Tissue Rats
اثرحمایتی تمرین هوازی در مقابل برخی از شاخص های پیش التهابی ناشی از مهار مزمن نیتریک اکسید سنتاز در بافت کلیه موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Silver Nanoparticles on the LH, FSH and Testosterone Hormones in Male Rat
اثر نانوذرات نقره بر روی هورمون های LH، FSH و تستوسترون در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Renal Function with Liver Iron Overload in Beta-Thalassemia Major Patients
رابطه عملکرد کلیه با میزان ذخیره آهن کبد در بیماران تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Outcomes of Inguinal Hernia Repair with Mesh and Non-Mesh Methods
مقایسه نتایج درمانی ترمیم فتق اینگوئینال به روش با مش و بدون مش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Umbilical Artery PH and Neonatal Outcome in Preterm Delivery
ارتباط pH شریان بند ناف و پیامد نوزادی در زایمان زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 6 (2012-11)


A Rare Case with 49,XXXXY Syndrome
گزارش مورد نادری از سندرم 49XXXXY
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A 10 Year Survey of Cancer in Patients Who Referred to Shahid Rajai Radiotherapy Center in North of Iran (2000-2009)
بررسی ده ساله سرطان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی بابلسر در شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Anti-HTLV-1 Antibody Frequency in Gastric Cancer and Colorectal Cancer Patients in Compare to Control Group
مقایسه فراوانی آنتی بادی بر علیه ویروس HTLV-1 در بیماران مبتلا به سرطان معده و سرطان روده بزرگ با گروه کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Medium-Term Injection of MDMA on the Anxiety of Male Rat with plus Maze Test
بررسی اثر میان مدت MDMA (اکستازی) بر اضطراب در موش سفید آزمایشگاهی بزرگ نر با استفاده از تست Plus Maze
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Antitumour Activities of Heated and Raw Garlic Extracts on Fibrosarcoma in Mice
مقایسه اثرات ضد توموری عصاره سیر خام و حرارت داده شده بر فیبروسارکومای القا شده در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Female Sexual Hormones on the Gastric Motility Activity following Traumatic Brain Injury in Female Rats
اثرات استروئیدهای جنسی زنانه بر فعالیت حرکتی معده بعد از القاء ترومای مغزی در موش های صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Cognitive Coping Strategies with Symptoms of Anxiety and Depression in Adolescents and Adults
مقایسه راهبردی مقابله ای شناختی با نشانه های اضطراب و افسردگی در نوجوانان با بزرگسالان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Results of Operative Treatment of CTS Based on Physical Examination and Electrodiagnosis (EDX) in Shahid Yahyanejad and Shahid Beheshti Hospitals (Babol 2001-2007)
ارزیابی نتایج درمان جراحی سندرم کارپال تونل با معاینه بالینی و الکترودیاگنوزیس در بیمارستانهای شهید یحیی نژاد و شهید بهشتی بابل (86-1380)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between High Doses Consumption of Niacin and Type 2 Diabetes
ارتباط مصرف دوزهای بالای نیاسین با دیابت نوع2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Seminal Plasma Total Antioxidant Capacity in Human Semen with Hyperviscosity and Non-Hyperviscosity
مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانهای تام در مایع سمینال مردان نابارور با سمن هیپرویسکوز و غیر هیپرویسکوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Phosphate Ions on Biophysical Properties of Rat Hepatocytes Endoplasmic Reticulum Potassium Channel
اثر یون فسفات بر خواص بیو فیزیکی کانال پتاسیمی شبکه آندوپلاسمی هپاتوسیت موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of CYP1A2 Phenotype after Oral Administration of Caffeine in a Sample of Healthy Volunteer from Mazandaran Province
فنوتیپ فعالیت متابولیکی آنزیم سیتوکروم پی (1A2 (CYP1A2 با تجویز کافئین خوراکی در نمونه ای از داوطلبین سالم مازندرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Breastfeeding in the First Hours of Life with Duration of Lactation
رابطه شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول زندگی و تداوم آن در ماههای آتی زندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival of Very Low Birth Weight Infants in Neonatal Intensive Care Unit at the Mahdieh Hospital (Tehran-Iran)
امید به حیات نوزادانVLBW در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان مهدیه (تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 5 (2012-9)


Case Series of Crimean–Congo Disease: an Outbreak in South of Fars, Iran
گزارش مواردی از تب کریمه کنگو: طغیان بیماری در جنوب فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Successful Management of Pregnancy in Patient with Severe Morbid Obesity
اداره موفقیت آمیز یک بارداری با چاقی مرضی بسیار شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Muscle Strength, Vitamin D Deficiency and Knee Osteoarthritis
قدرت عضلانی، کاهش ویتامین ‌D و استئو آرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Protective Mask Filters in Removal of Hexavalent Chromium Mist
کارایی فیلترهای ماسک تنفسی در ربایش میست کروم شش ظرفیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-α)-1031 Polymorphism with Chronic Infection of Patients with HCV
ارتباط پلی مورفیسم تومور نکروز فاکتور آلفا ناحیه 1031، با بیماران مبتلا به عفونت مزمن هپاتیت C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Vascular Endothelial Growth Factor in Unstimulated Saliva of the Patients with Minor Aphtha
فاکتور رشدی آندوتلیال عروقی در بزاق تحریک نشده افراد مبتلا به آفت مینور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Prevalence of OXA-2 and OXA-10 Type ESBL and Class I Integron among Acinetobacter Bumanii Strains Isolated from Patients of Tabriz City (Iran) by PCR Technique
بررسی شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف OXA Type نوع OXA-2 وOXA-10 و اینتگرون کلاس یک در اسینتوباکتر بومانی ایزوله شده از بیماران شهر تبریز با روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Olive Oil in Brain Temporal Cortex Following Ischemia-Reperfusion
تاثیر روغن زیتون بر کورتکس تمپورال مغز بدنبال ایسکمی – ریپرفیوژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Alcoholic Extract of Thymbra Spicata on Blood Lipid Profile in Compared with Lovastatin in Male Rats
مقایسه اثر عصاره هیدروالکلی بخش های هوایی گیاه زوفایی با لواستاتین بر پروفایل لیپیدی خون در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Modified Radical Mastectomy with Breast Conservative Therapy and Radiotherapy in Patients with Breast Cancer
مقایسه ماستکتومی رادیکال تعدیل شده و درمان حفظ پستان با رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitex Agnus Castus Extraction on Anxiety-Like Behaviors in Ovariectomized Rats
بررسی اثر عصاره گیاه پنج انگشت (Vitex agnus castus)بر رفتارهای شبه اضطرابی در موش های صحرایی اوارکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydro-Methanolic Extract of Sour Orange Flowers, Citrus Aurantium, on Pentylentetrazole Induced Seizure in Male Rats
اثر عصاره هیدرومتانولی بهار نارنج Citrus aurantium بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zinc Oxide (ZnO) Nanoparticles on Death Kinetic of Gram-Negative and Positive Bacterium
تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر کینتیک مرگ باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Depth of Anesthesia and Hemodynamic Variables with Sodium Thiopental and Propofol as Induction Agents for Cesarean Section
مقایسه عمق بیهوشی و تغییرات همودینامیک تیوپنتال سدیم با پروپوفول در القای بیهوشی عمل سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2012-7)


The Relationship between Some of Functional Foods and Risk of Chronic Diseases
ارتباط مصرف برخی از غذاهای فراویژه با خطر بیماریهای مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability of Longus Colli Muscle Size Measurement in Healthy Subjects and Patients with Cervicogenic Headache Using Ultrasonography
تکرارپذیری اندازه گیری سطح مقطع عضله لونگوس کولی درافراد سالم و بیماران سردرد گردنی با اولتراسونوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Histopathological Lesions in CA1 of the Hippocampus after Injection of Beta-Amyloid in a Rat Model of Alzheimer’s Disease
بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک در ناحیه CA1 هیپوکمپ متعاقب تزریق بتا آمیلویید در مدل تجربی آلزایمر در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Need of Transfusion and Adverse Effects before and after Splenectomy in Beta-Thalassemic Patients
مقایسه نیاز به ترانسفوزیون خون و عوارض قبل و بعد از طحال برداری در بیماران بتا تالاسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mite Sensitivity in Children with Allergy
حساسیت به مایت در کودکان مبتلا به آلرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of ESR, CRP and WBC Count as Inflammatory Marker in Patients with Infected and Non-Infected Diabetic Foot
مقایسه مارکرهای التهابی ESR، CRP و شمارش گلبولهای سفید در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی عفونی با غیرعفونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Lovastatin on Serum Osteoprotegerin Level in Type 2 Diabetic Nephropathy
تأثیر داروی لووستاتین بر استئوپروتگرین سرم در افراد مبتلا به نفروپاتی دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Crust and Seed’s Aqueous Extract and Hydro-Alcoholic Extracts of Crust, Seed and Pulp of Citrullus Colocynthis on Lipid’s Factors and Hepatic Enzyme in Fructose-Fed Male Rats
اثر عصاره های آبی و آبی الکلی پوسته، دانه و عصاره آبی-الکلی پولپ هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis) بر فاکتورهای لیپیدی و آنزیم های کبدی موش صحرائی نر تغذیه شده با فروکتوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Simple Alternative Method for Determining Wedge Angle in Chest Wall Radiotherapy Treatment Planning
معرفی روشی ساده برای تعیین زاویه فیلتر وج (Wedge) در طراحی درمان دیواره قفسه سینه در رادیوتراپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-Atherosclerotic Effects of Aloe Vera in Hypercholesterolemic Rabbits
اثرات ضد آترواسکلروزی ژل گیاه آلوئه ورا (Aloe vera) در خرگوشهای هایپرکلسترولمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ruta Graveolens Hydro-Alcoholic Extract on Pentylenetetrazole-Induced Seizure in Male Mice
اثر عصاره هیدروالکلی گیاه سداب (Ruta graveolens) بر تشنج القا شده با پنتیلن تترازول در موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic Potential of Cord Blood Stem Cell in Brain Damage of an Animal Model
توانایی درمان سلول های بنیادی خون بند ناف بر آسیب مغزی مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Best Appropriate Level of Endometrial Thickness in the Outcome of Intra-Cytoplasmic Sperm Injection
تعیین مناسب ترین میزان ضخامت آندومتر در موفقیت تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Piperine Pretreatment on Biochemical Profiles of Acetaminophen-Induced Hepatotoxicity in Rats
اثر پی پرین در پارامترهای بیوشیمیایی ناشی از سمیت کبدی استامینوفن درموش‌های سفید بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2012-5)


The Incidence of Bladder Cancer in Mazandaran Province for Three Years
میزان بروز کانسر مثانه در استان مازندران طی یک دوره سه ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic Value of Ultrasonography and Laparoscopy in Undescended Testes
ارزش تشخیصی سونوگرافی و لاپاراسکوپی در بیضه های غیر قابل لمس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drug Resistance in Mycobacterium Tuberculosis Isolates to Isoniazid and Rifampin
مقاومت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به داروهای ایزونیازید و ریفامپین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Participatory Care Program in Neonatal Intensive Care Unit on State Anxiety of Mothers of Preterm Newborns
تأثیر برنامه مراقبت مشارکتی در بخش مراقبت ویژه نوزادان بر اضطراب وضعیتی مادران دارای نوزاد نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kangaroo Care Effect on Self-Esteem in the Mothers of Low Birth Weight Infants
تاثیر مراقبت مادرانه آغوشی بر میزان عزت نفس مادران نوزادان کم وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of IGFBP3 Gene (rs2854744) Polymorphism and Colorectal Cancer
ارتباط پلی مورفیسم پروتئین متصل شونده به فاکتور رشد شبه انسولین 2854744rs با سرطان روده بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Rhus Coriaria Consumption with High Cholesterol Food on Some Atherosclerosis Risk Factors in Rabbit
اثر مصرف سماق (Rhus coriaria) همراه غذای پرکلسترول بر برخی فاکتورهای آترواسکلروز در خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Urtica Dioica Extract on the Damage of Rat Small Intestinal Mucosa Caused by Diabetes
اثرات محافظتی عصاره برگ گیاه گزنه بر تخریب ناشی از دیابت ساختمان مخاط روده باریک موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Tactile Learning on Serum Levels of IL-17 in Male Rats
اثر یادگیری لمسی بر غلظت سرمی IL-17 در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Gum Chewing after Cesarean-Delivery on Return of Bowel Function
تاثیر جویدن آدامس بر بازگشت عملکرد روده ای بعد از عمل جراحی سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Investigation of Beta Globin Gene Cluster Deletions in Anemic Patients Referred to the Genetic Laboratory of Amirkola Children Hospital (Iran)
بررسی مولکولی حذف های خوشه ژنی بتا- گلوبین در افراد کم خون مراجعه کننده به آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان کودکان امیرکلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oral Misoprostol with Oxytocin versus Oxytocin Alone for Labor Induction in Pre-Labor Rupture of Membranes (PROM) at Term Pregnancy
مقایسه تاثیر میزو پروستول با اکسی توسین و اکسی توسین به تنهایی در اینداکشن لیبر بیماران حامله ترم با پارگی زودرس کیسه آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2012-3)


Testicular Metastasis from Prostate Carcinoma: A Case Report
گزارش یک مورد متاستاز بیضه از کارسینومای پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcome of 200 Kidney Transplantation in Kidney Transplant Center of Shahid Beheshti Hospital in Babol (Iran)
نتایج 200 مورد پیوند کلیه در مرکز پیوند کلیه بیمارستان شهید بهشتی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Negative Affectivity and Severity of Irritable Bowel Syndrome (IBS) Symptoms
ارتباط بین عواطف منفی و شدت علائم سندرم روده تحریک پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Skin Prick Test with Aeroallergens in Patients with Chronic Urticaria
حساسیت به آلرژنهای هوائی در بیماران دارای کهیر مزمن با تست پوستی پریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison Study of Behavioral Activation System and Behavioral Inhibition System in Irritable Bowel Syndrome Patients and Normal Individuals
مقایسه فعالیت نظامهای مغزی مهار کننده و فعال کننده رفتاری بیماران سندرم روده تحریک پذیر با گروه کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Renal Scaring in Infants with Prenatal Hydronephrosis and Vesicoureteral Reflux
اسکار کلیه در شیرخواران با هیدرونفروز مادرزادی و ریفلاکس وزیکویورترال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Frequency of P53 and P21 Proteins with Pathological Parameters in Colorectal Adenocarcinoma
ارتباط فراوانی پروتئین های P53 و P21 با شاخصهای پاتولوژیک آدنوکارسینوم های کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Vasorlaxant Effect of Achillea Wilhelmsii Hydroalcholic Extract on Isolated Aorta in Rat
اثر گشاد کننده رگی عصاره آبی- الکلی بومادران بر آئورت ایزوله موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of p53 Arg/Pro Polymorphism at Codon 72 with Risk of Breast Cancer in East Azerbaijani Women
ارتباط پلی مورفیسم آرژنین/ پرولین کدون 72 ژن p53 با خطر ابتلاء به سرطان پستان در زنان آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interactive Effect of Endurance Exercise and Crude Alcoholic Extract of Magnolia on Liver Interleukin-6, Interleukin-10, Glucose, and Glycogen in Male Rats
تاثیر تعاملی تمرین استقامتی و عصاره الکلی خام مگنولیا بر سطوح اینترلوکین شش، اینترلوکین ده، گلوکز و گلیکوژن کبد در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Environment Temperature Effect on the Antibacterial Activity of Water Extract of Different Organs of Viola Odorata in the Different Stages of Growth
بررسی تاثیر دمای محیط بر فعالیت ضد باکتریایی عصاره آبی اندام های مختلف گونهViola odorata در مراحل مختلف رشد گیاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Interactive Effect of Lead Acetate and Endurance Training on the Brain-Derived Neurotrophic Factor and Malondialdehyde Levels in Rats Cortex
اثر تعاملی استات سرب و تمرین استقامتی بر میزان فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز و مالون دی آلدهید قشر مغز موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2012-1)


A Case of Hyoscine N-Butyl Bromide (NBB) Dependence
گزارش یک مورد وابستگی به هیوسین(N.Butyl Bromide, NBB)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Two Exercise Therapy Programs (Proprioceptive and Endurance Training) to Treat Patients with Chronic Non-Specific Neck Pain
تأثیر دو روش تمرین درمانی حس عمقی و تحملی در درمان بیماران با گردن درد مزمن غیر اختصاصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Painless Labor with Entonox Gas
بررسی بیدردی زایمانی با گاز انتونوکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analgesic Effect of Alcoholic Extract of Tanacetum Parthenium on Pain in Mice in Formalin Model
اثر ضد دردی عصاره اتانولی گیاه مخلصه (Tanacetum parthenium) درموش کوچک آزمایشگاهی در مدل فرمالین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drug Resistance of Candida Species Isolated from Fungal Peritonitis by PCR-RFLP Method
مقاومت دارویی گونه های کاندیدایی جداشده از پریتونیتهای قارچی به روش PCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Paraoxon on the Oxidative Stress Indices and Lactate Dehydrogenase Activity in Rat Liver
اثر پاراکسان بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو و فعالیت لاکتات دهیدروژناز در کبد موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Amnesia Induced by Scopolamine on the Astrocytes Number in Rats Dentate Gyrus
ارزیابی میزان فراموشی ناشی از اسکوپولامین بر تعداد آستروسیت های شکنج دندانه ای موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electronic Microscopic Evaluation of Sodium Sulfonate Effect on Hybrid Layer and Resin Tags Thickness
ارزیابی میکروسکوپیک اثر سولفونات سدیم بر ضخامت لایه هایبرید و تگهای رزینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Expression Estrogen Receptor and Progesterone Receptor and P53 in Patients with Stress Urinary Incontinence and Pelvic Organ Prolapse
ارزیابی بیان ژن گیرنده های استروژنی، پروژسترونی وP53 در بیماران مبتلا به بی اختیاری ادراری استرسی و پرولاپس ارگانهای لگنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Alcoholic Extract of Sour Orange Peel on Total Antioxidant, Insulin Level and Hyperglycemia in Alloxanized Rats
اثر عصاره الکلی پوست نارنج بر میزان آنتی اکسیدان توتال، انسولین سرم و هیپرگلیسمی ناشی از آلوکسان در موش سفید آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Helicobacter Pylori (H. Pylori) Infection and Esophageal Squamus Cell Carcinoma (ESCC)
ارتباط بین عفونت هلیکو باکترپیلوری (H.pylori) با اسکوآموس سل کارسینومایٍ (ESCC)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Lidocaine-Nitroglycerine with Lidocaine for Intravenous Regional Anesthesia
مقایسه اثر بی دردی لیدوکائین و نیتروگلیسیرین با لیدوکائین در روش بی حسی وریدی منطقه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2011-12)


Effect of Oral and Dental Hygiene Education on the Knowledge of Caries Preventive Behaviors in the Guidance School Students
تاثیرآموزش بهداشت دهان و دندان درآگاهی از رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندانی در گروهی از دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Heavy Metals (Pb, Cd, Zn) Concentrations in the Industrial, Agricultural Areas and Highway Soils of Amol and Babol Towns (Mazandaran, Iran 2008)
مقایسه میزان سرب، کادمیوم و روی در خاک مناطق صنعتی، کشاورزی و بزرگراه آمل و بابل (1387)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Natural Treatment of Domestic Wastewater by Marzon Abad Wetland in Babol, Iran
بررسی وضعیت تصفیه طبیعی فاضلاب های خانگی توسط آب بندان مرزون آباد بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nitrate and Nitrite in Available Bottled Water in Babol (Mazandaran Iran) in Summer 2010
مقادیر نیتریت و نیترات در آبهای بطری شده موجود در سطح شهر بابل در تابستان 89
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Cigarette Smoking and Occupational Noise Exposure on Hearing Loss and Hearing Impairment
ارتباط استعمال سیگار و مواجهه شغلی با سروصدا بر افت شنوایی و نقص عضو شنوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of 24 Hour Variations of BTEX Concentration in the Ambient Air of Tehran
تغییرات روزانه غلظت ترکیبات (Benzene Toluene, Ethylbenzene Xylenes, BTEX) در هوای شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Stage–Matched Educational Intervention on Reduction in Musculoskeletal Disorders among Computer Users
تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مرحله در کاهش مشکلات اسکلتی عضلانی بین کاربران رایانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance of Ultrasonic Process on Removal of Fecal Indicator Bacteria of Escherichia Coli and Enterococcus Faecalis from Drinking Water
کارایی فرآیند فراصوت در حذف باکتریهای شاخص مدفوعی اشرشیاکلای و انتروکوکوس فیکالیس از آب آشامیدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compost Production from Household Solid Wastes by Earthworms
قابلیت تولید کمپوست از پسماندهای خانگی توسط کرم های خاکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Benzene-Toluene-Xylene (BTX) Removal from Polluted Airflow by Combined Filter of Zero Valence Iron and Copper oxide Nanoparticles on Iranian Amended Clinoptilolite Bed
بررسی حذف ترکیبات (Benzene Toluene Xylenes, BTX) از جریان هوای آلوده با استفاده از فیلتر ترکیبی نانوذرات آهن صفر و اکسید مس در بستر کلینوپتیلولیت اصلاح شده ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adsorption of Humic Acid from Aqueous Solutions onto Modified Pumice with Hexadecyl Trimethyl Ammonium Bromide
جذب اسید هیومیک از محلولهای آبی با استفاده از پامیس اصلاح شده با هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Eliminating Malathion from Water by Ultraviolet Irradiation
میزان اثربخشی حذف مالاتیون از آب با استفاده از پرتوهای فرابنفش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 6 (2011-11)


Determination of Clinical Outcome of Surgery in Patients with Chiari 1 Malformation
بررسی نتایج بالینی عمل جراحی در بیماران با ناهنجاری کیاری 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning from the Perspective of Theology and Jurisprudence
شبیه سازی از دیدگاه کلامی و فقهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Potassium Citrate Solution in Children with Urolithiasis
اثربخشی محلول پلی سیترات پتاسیم در درمان سنگ کلیه کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors for Post Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography Pancreatitis and Hyperamylasemia
بررسی ریسک فاکتورهای هیپرآمیلازمی و پانکراتیت بعد از آندوسکوپیک رتروگراد کلانژیو پانکراتوگرافی (ERCP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mediating Processes between Depression and Cardiac Adverse Events
فرآیندهای واسطه ای بین افسردگی و رویدادهای قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Pregnancy and Neonatal Outcomes in HELLP Syndrome and Preeclampsia
مقایسه پیامد بارداری و نوزادی در مبتلایان به سندرم HELLP با پره اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Glucose–Insulin–Potassium on Plasma Concentrations of C - Reactive Protein in Acute Myocardial Infarction
بررسی اثرات محلول گلوکز، انسولین و پتاسیم (GIK) بر غلظت پروتئین C در انفارکتوس قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of the Supernatant of Phytohemagglutinin (PHA) Stimulated Lymphocytes on the Isolated Rat Heart
بررسی اثر مایع رویی کشت لنفوسیتهای انسانی تحریک شده با فیتوهمآگلوتینین (PHA) بر قلب ایزوله رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genistein Effect on Sex Hormones, Sperm Count and Sperm Viability in Male Rats
تاثیر جنیستئین (Genistein) بر هورمونهای جنسی، تعداد و قابلیت زنده ماندن اسپرم در موش های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Antibacterial Effect of Hydroalcoholic Extract of Four Plants against Cariogenic Microorganisms by two in Vitro Methods
مقایسه اثر ضد باکتریائی عصاره هیدروالکلی چهار گونه گیاه بر میکرو ارگانیسم های عامل پوسیدگی دندان به دو روش آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pharmacokinetics Characteristics of Clomiphene Citrate in Patients with Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)
شاخص های فارماکوکینتیکس کلومیفن سیترات در خانمهای نازای مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Investigation of Class I Integron in Klebsiella Pneumoniae Isolated from Intensive Care Unit (Shahid Beheshti Hospital of Babol 2010)
بررسی مولکولی اینتگرون کلاس I در سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید بهشتی بابل، 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 5 (2011-9)


A Case Report of Malignant Infantile Osteopetrosis
گزارش یک مورد استئوپتروزیس بدخیم نوزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Two Cases of Congenital Hypothyroidism in Two Sets of Twins with Fetal Goiter
گزارش دو مورد کم کاری مادرزادی تیروئید در دو نوزاد دو قلوی مبتلا به گواتر جنینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment Outcomes of 22 Patients with Substernal Goiter
نتایج درمانی 22 بیمار مبتلا به گواتر ساب استرنال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pharmaceutical Care Unit Activities on Health Personnel Knowledge in Shahid Beheshti Hospital in Kashan, Iran (2009-2010)
تاثیر فعالیت بخش مراقبت های دارویی بر آگاهی پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان، 89-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Nutritional Status and Growth in Phenylketonuria Patients in Mazandaran Province Iran
بررسی وضعیت تغذیه و رشد بیماران مبتلا به فنیل کتونوری در استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Pregnancy Outcomes in Diabetic Pregnant Women with Control Group
مقایسه پیامد بارداری در افراد دیابتی تحت درمان با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between the Effect of Half Time and Full Time in Soccer Match on Mucosal Immune Factors in Male Soccer Players
مقایسه تاثیر یک نیمه با زمان کامل مسابقه فوتبال بر تغییرات فاکتورهای ایمنی مخاطی فوتبالیست های مرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Noise-Induced Hearing Loss by Distortion Product Otoacoustic Emissions
بررسی افت شنوایی ناشی از سر و صدا (Noise) نویز با گسیل های صوتی حاصل اعوجاج گوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Apical Transportation with Using Hand, Reciprocal and Race Instrumentation
مقایسه جابجایی آپیکالی کانال ریشه با استفاده از روشهای آماده سازی دستی، Reciprocal و Race
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant Effect of Cinnamon Bark Extract following an Exhaustive Exercise in Male Rats
اثر ضد اکسایشی عصاره پوسته دارچین به دنبال یک جلسه ورزش درمانده ساز در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Serum Gastrin Level with Anti–Helicobacter Pylori Antibody in Helicobacter Pylori Infected Patients with and without Peptic Ulcer
مقایسه سطح سرمی گاسترین با آنتی بادی IgG ضد هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری با و بدون زخم پپتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cloning and Expression of Carboxyl Terminal Part of Protective Antigen from Bacillus Anthracis
کلون سازی و تولید پروتئین نوترکیب مربوط به پایانه کربوکسیل انتهایی آنتی ژن مصونیت زای باسیل سیاه زخم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2011-7)


Quality of Life in Gynecologic Cancer Patients before and after Chemotherapy
کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان های ژنیکولوژیک قبل و بعد از شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of ABO and Rh Blood Groups in Gastro Esophageal Reflux Disease
فراوانی توزیع گروه های خونی ABO و Rh در بیماران مبتلا به ریفلاکس معدی مروی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bone Mineral Density (BMD) in Women with Helicobacter Pylori (HP) Induced Chronic Gastritis in Comparison with Healthy Women
مقایسه میزان توده استخوانی در زنان مبتلا به گاستریت مزمن ناشی از هلیکوباکترپیلوری با زنان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anorectal Manometry as a Tool to Determine the Necessity of Rectal Biopsy in Children with Severe Chronic Constipation
مانومتری آنورکتال بعنوان ابزار تعیین لزوم بیوپسی رکتوم در کودکان مبتلا به یبوست مزمن شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Human Papillomavirus Infection with Esophageal Squamous Cell Carcinoma
ارتباط عفونت پاپیلوما ویروس انسانی با کارسینوم سلول سنگفرشی مری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Aerial Parts Extract of Scrophularia Striata on Cadmium and Mercury-Induced Nephrotoxicity in Rat
اثر حفاظتی عصاره بخش های هوایی اسکلروفولاریا استریاتا در برابر نفروتوکسیسیتی ناشی از کادمیوم و جیوه در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Delayed Stimulation of Sigma-1 Receptor on Embolic Model of Cerebral Ischemia in Rat
اثر تحریک تاخیری گیرنده سیگما -1 بر ایسکمی مغزی مدل آمبولیک در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immune Response in Preterm Infants to Hepatitis B Vaccine
پاسخ ایمنی به واکسن هپاتیت B در نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of TGF-β1 Codon 10 Polymorphism in Chronic Hepatitis C Patients
نقش پلی مورفیسم کدون 10 ژن TGF-β1در بیماران مبتلا به عفونت مزمن هپاتیت C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenotyping of CYP3A by Oral Midazolam in Healthy Mazandarani Volunteers (Iran)
فنوتیپ فعالیت متابولیکی آنزیم سیتوکروم پی CYP3A) 3A) با تجویز میدازولام خوراکی در نمونه ای از داوطلبین سالم مازندرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Euphorbia Helioscopia Extract on Acute and Chronic Pain in Mice
اثر عصاره گیاه شیرمال (Euphorbia Helioscopia) بر روی درد حاد و مزمن در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of P53 and P63 in Oral Lichen Planus and Oral Lichenoid Lesions
بیان نشانگرهای P53و P63 در لیکن پلان و ضایعات لیکنوئید دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2011-5)


Evaluation of Risk Factors for Hepatitis C Virus Infection in Individuals Infected with the HIV in Shiraz, Iran
بررسی عوامل خطر ابتلای به عفونت ویروس هپاتیت (C (HCV در افراد مبتلا به عفونت HIV در شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intravenous Immunoglobulin and its Complications
کاربرد ایمنوگلوبولین وریدی در کودکان و عوارض آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of Postoperative Stroke after Coronary Artery Bypass Surgery and its Risk Factors
بروز و عوامل خطر سکته مغزی بعد از جراحی بای پس عروق کرونر قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Center of Rotation Profiles of Lumbar Spine of Healthy Men in Sagittal Plane: A Preliminary Study
مرکز چرخش مهره های کمری مردان سالم در صفحه ساژیتال: یک مطالعه مقدماتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Mother and Newborn Skin to Skin Contact on Postpartum Blues
تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بر شدت اندوه بعد از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Mefenamic Acid and Matricaria Camomilla Capsules on Primary Dysmenorrhea
مقایسه تاثیر مفنامیک اسید و کپسول بابونه بر دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Three Different Disinfection Materials on Alginate Disc by Immersion and Spray Methods
تاثیر سه ماده ضدعفونی کننده مختلف بر روی دیسکهای آلژینات به دو روش غوطه وری و اسپری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Exogenous Ghrelin on Lipopolysaccharide Induced Change Livers Enzyme Level in Rats
اثر گرلین اگزوژن بر تغییر سطح آنزیم های کبدی ناشی از لیپوپلی ساکارید باکتریایی در موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Prophylactic Effect of Ondansetron and Dexamethasone on Postoperative Nausea and Vomiting after Intrathecal Meperidine in Women Scheduled for Elective Cesarean Section
مقایسه اثر پروفیلاکتیک اندانسترون و دگزامتازون در پیشگیری از تهوع و استفراغ مپریدین اینتراتکال در زنان کاندید سزارین انتخابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive Effect of Vaccinium Myrtillus in Diabetic Rats
اثر ضددردی قره قاط سیاه (Vaccinium myrtillus) در موش صحرائی دیابتی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concomitant Administration of Alprazolam and Ibuprofen in Acute Migraine Headache
مصرف همزمان آلپرازولام و ایبوپروفن در حمله حاد میگرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological Evaluation of Capsaicin on Cat Dental Pulp
اثر کاپسایسین بر هیستوپاتولوژی پالپ گربه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2011-3)


Assessment of Consistency Rate of Clinical Grading of Varicocele and Sonography Findings
بررسی میزان همخوانی درجه بالینی در واریکوسل با یافته های سونوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visceral Leishmaniasis in Mazandaran Province and Review on its Current Situation in Iran
بیماری لیشمانیوز احشایی در استان مازندران و مروری بر وضعیت کنونی آن در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of CD3 and CD4 Positive Lymphocytes in Trichomonas Vaginalis Infection
ارزیابی لنفوسیت های CD4 وCD3 مثبت در عفونت های ناشی از تریکوموناس واژینالیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performing and Evaluation of Breast Feeding Education Program on Exclusive Breastfeeding and Growth Indices of Preterm Infant at 4 Months after Birth
اجرا و ارزیابی برنامه آموزش شیردهی بر تغذیه انحصاری و شاخصهای رشد نوزاد نارس در 4 ماه اول پس از تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Convergence Angles of Tooth Preparation for Porcelain Fused to Metal Restorations by General Dentists
بررسی میزان تقارب تراش دندانها جهت روکش های چینی – فلز توسط دندانپزشکان عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Apical Sealing of White Mineral Trioxide Aggregate, Hydroxy Apatite and Amalgam
مقایسه سیل آپیکالی (Mineral Trioxide Aggregate, MTA) سفید و آمالگام با هیدروکسی آپاتیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Radiographic Evaluation of Effect of OSTEORA on Class II Furcation Defects in Chronic Periodontitis
ارزیابی کلینیکی و رادیوگرافیک تاثیر استئورا (OSTEORA) بر ضایعات فورکای کلاس II در پریودنتیت مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Hemoglobin Concentration and Body Iron Stores in Normal Pregnancy and Gestational Diabetes Mellitus
مقایسه میزان غلظت هموگلوبین و ذخایر آهن سرم در زنان باردار سالم و مبتلایان به دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Carpenter– Coustan Criteria and National Diabetes Data Group Criteria in Evaluation of Adverse Pregnancy Outcome
مقایسه استفاده از مقیاس کارپنترکوستان با مقیاس گروه ملی داده های دیابت در ارزیابی پیامدهای نامطلوب بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Using Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) in Acupuncture Points [Hegu (Li4) and Sanyinjiao (Sp6)] on Duration of the First Stage of Labor
تاثیر تحریک الکتریکی اعصاب از طریق پوست (تنس) در نقاط طب سوزنی (هوگو و سان اینجیائو) بر کاهش طول مدت مرحله اول زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Role of Pharmacologic Postconditioning with Natural Honey on Myocardial Infarction Size
نقش محافظتی آماده سازی بعد از ایسکمی (Postconditioning) فارماکولوژیک با مصرف عسل طبیعی برروی اندازه انفارکت قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Effect of Evening Primrose Oil and Vitamin E in Treatment of Cyclic Mastalgia
مقایسه اثر گل مغربی (Evening Primrose) با ویتامین E در درمان ماستالژی دوره ایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2011-2)


Local Application of Antibiotics in Periodontal Pockets
کاربرد موضعی آنتی بیوتیک ها در پاکت های پریودنتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mortality and Injury Severity in the Accident Victims Referred to the Hefdah Shahrivar Hospital of Amol 2007
میزان مرگ و میر و شدت صدمات ناشی از حوادث ترافیکی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 17 شهریور آمل در سال1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Laboratory Findings of Favism in Adults in Yahyanejad Hospital, Babol
علائم بالینی و آزمایشگاهی بزرگسالان مبتلا به فاویسم بستری در بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Pinch and Grip Strengths with Dexterity in Adult Hemiplegic Patients
ارتباط قدرت Pinch و Grip با زبردستی در افراد همی پلژی بزرگسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hearing Screening in Neonatal Division (Levels II and III) in Amirkola Children Hospital
غربالگری شنوایی نوزادان بستری در بخش نوزادان (سطح 3 و 2) بیمارستان کودکان امیرکلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Efficacy of Manu Splint and Cock-up Splint in Carpal Tunnel Syndrome Treatment
مقایسه تأثیر اسپیلنت Manu و اسپیلنت Cock-up در درمان سندرم کارپال تانل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Quality of Life in Women after Vaginal Delivery and Cesarean Section
بررسی مقایسه کیفیت زندگی زنان بعد از زایمان طبیعی با سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Neck Circumferences with Cardiovascular Risk Factors
رابطه بین اندازه دور گردن با ریسک فاکتورهای قلبی عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Alcoholic Extract of Berberis Vulgaris Fruit on Acute and Chronic Inflammation in Male Rats
اثر عصاره الکلی میوه زرشک (Berberis Vulgaris L) بر التهاب حاد و مزمن در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Some Biochemical and Hematological Parameters Changes of Wistar Rats Blood Parallel to Oral Nanosilver Consumption
بررسی تغییرات برخی پارامترهای بیوشیمیائی وهماتولوژیک درخون موش های صحرائی نژاد ویستار به موازات مصرف خوراکی نانوذرات نقره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Anacardium Occidentale Extract on Histopathology and Hepato- Renal Function Tests in Rats
تاثیر عصاره متانولی قرص کمر Annacardium Occidentaleبر هیستوپاتولوژی و تستهای کبدی و کلیوی موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison between the Effect of Halothane and Propofol on Liver Enzymes after General Anesthesia
مقایسه اثرهالوتان و پروپوفول بر روی تستهای کبدی بعد از بیهوشی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 5 (2010-12)


The Association between Mental Health and Demographic Factors with Educational Success in the Students of Arak Universities
ارتباط سلامت روانی و سایر ویژگیهای فردی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاههای اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Directions to Preparing Multiple Choice Items in General English Language Tests of Universities
چگونگی تهیه پرسش های چند گزینه ای در آزمون های عمومی زبان انگلیسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Medical Students and Pediatric Residents Practices in Medical Records at Amirkola Children Hospital
مقایسه عملکرد دانشجویان پزشکی و دستیاران اطفال در ثبت پرونده های پزشکی در بیمارستان کودکان امیرکلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Educational Performance and Communication Skills of Jahrom Medical Teachers
رابطه مهارتهای ارتباطی با عملکرد آموزشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Training by Nursing Teachers and Clinical Nurses: Graduates and Students Point of View
دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان در ارائه آموزش بالینی توسط اساتید پرستاری و پرستاران بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Causes of Nursing Student Drop Out
علل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Educational Drop-out Indexes and its Related Factors in Alumni of Paramedical Faculty of Kashan Medical University
بررسی شاخصهای افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Advantages and Disadvantages of Using PreLab Form as the One of the Problem Based Learning Ways
بررسی مزایا و معایب استفاده از فرم پیش آزمایشگاه بعنوان یکی از روش های یادگیری بر مبنای مسئله (PBL)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Self Assessment of the Examination Questions by Educational Groups on the Quality of Final Exams
تاثیر خودارزیابی سوالات امتحانی توسط گروههای آموزشی بر کیفیت آزمونهای پایان ترم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses and Nurse Managers Opinions about the Patient’s Training Barriers
موانع اجرای آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران و مدیران پرستاری شاغل در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Opinions of Graduated Students of Medicine on the Amount of Compatibility Existing between the Programs of Clinical Education and their Occupation Needs in Kerman
نظرات فارغ التحصیلان پزشکی درمورد میزان انطباق برنامه آموزش بالینی با نیازهای شغلی در شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Educational Status of Dental Students at Clinical Courses in Babol University of Medical Sciences during 1998-2002
ارزیابی وضعیت تحصیلی دوره بالینی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل، (81-1377)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Effecting Factors on Educational Status of Medical Students in Jahrom Medical University during 1994- 2003
بررسی فاکتورهای موثر بر وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم طی 82-1373
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

General Dental Practitioners’ and Faculty Members’ Opinions about Continuing Dental Education Program in Kerman
دیدگاه اعضای هیات علمی و دندانپزشکان عمومی کرمان نسبت به برنامه های آموزش مداوم دندانپرشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on Teachers Skills in Educational Clinics (Ambulatory Setting) in Isfahan University of Medical Sciences
بررسی مهارت های تدریس مدرسین در درمانگاه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Opinions of Patients and Clinical Faculty Members of Babol University of Medical Sciences on Patient-Centeredness in Doctor-Patient Relationship Using Patient-Practitioner Orientation Scale
مقایسه دیدگاه بیماران و اعضای هیأت علمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در خصوص بیمارمحوری در ارتباط پزشک و بیمار با استفاده از پرسشنامه PPOS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Lesson Plans of Faculty Members of Medical and Dental Schools of Babol University of Medical Sciences
ارزیابی طرح درس های اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Criteria for a Desirable Teacher from the View Point of Students of Babol University of Medical Sciences
شاخص های استاد مطلوب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2010-10)


A Case Report of Severe Rhabdomyolysis after Lovastatin and Diltiazem Consumption
گزارش یک مورد رابدومیولیز شدید به دنبال مصرف همزمان استاتین ودیلتیازم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Headache Severity and Medications Requested by Patients Visiting Day-and-Night Pharmacy in Babol (Iran)
بررسی شدت سردرد و داروهای مورد تقاضای بیماران مراجعه‌کننده به داروخانه شبانه‌روزی شهرستان بابل، 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self Care Behaviors in Diabetic Patients Referring to Diabetes Clinics in Babol City, Iran
رفتارهای مراقبت از خود در بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاههای دیابت شهر بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fibrinogen and C-Reactive-Protein Variation in Mild and Severe Preeclampsia
تغییرات فیبرینوژن و C-Reactive- Protein) CRP) در پره اکلامپسی خفیف و شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Associated Factors in Response to Treatment in Children with Refractory Epilepsy
فاکتورهای موثر در پاسخ درمانی کودکان مبتلا به صرع مقاوم به درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surfactant Replacement Therapy at NICU in Amirkola Children Hospital, Iran Experience for a Decade
درمان با سورفکتانت در بیماریهای ریوی نوزادان، تجربه یک دهه در بیمارستان کودکان امیرکلا، بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Echocardiographic Findings in Cirrhotic Patients with and without Ascites Compared to Normal
مقایسه یافته های اکوکاردیوگرافیک در بیماران مبتلا به سیروز کبدی با و بدون آسیت با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Incidence of Chorionic Villus Sampling Complications at 10-13 Weeks of Gestation for Early Diagnosis of Major Thalassemia
بررسی فراوانی عوارض نمونه گیری از پرزهای جفتی جهت تشخیص زودهنگام تالاسمی ماژور در خانمهای باردار13-10 هفته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathologic Study of Caries at the Full and Partial Crowns Finish Line
مطالعه هیستوپاتولوژیک پوسیدگی درخط خاتمه تراش روکش های کامل و پارسیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Evaluation of Influence of FSH Hormone on Growth and Maturation of Oocyte and Rat Preantral Follicular
ارزیابی تاثیر هورمون FSH بر رشد و بلوغ اووسیت و فولیکولهای پری آنترال موش در حالت Invitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antihyperglycemic and Antihyperlipidemic Effect of Chronic Administration of Hesperetin in Diabetic Rats
اثر آنتی هیپرگلیسمیک و آنتی هیپرلیپیدمیک تجویز دراز مدت هسپرتین در موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ketamine in the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder
اثر کتامین در درمان بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Flutamide and Metformin in Overweight-Obese Women with Polycystic Ovary Syndrome Following a Hypocaloric Dieting
مقایسه فلوتامید و مت فورمین در زنان دارای اضافه وزن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک تحت رژیم غذائی کم کالری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2010-8)


Chediak-Higashi Syndrome Report a Case
گزارش یک مورد سندرم چدیاک - هیگاشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Histopathological Findings in 26 Patients with Oral Lichenoid Lesions
یافته های بالینی و هیستوپاتولوژیکی در 26 بیمار مبتلا به ضایعات لیکنوئید مخاط دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Structure of Power and Cohesion in Family and Self Concept of Students
رابطه ساختار قدرت و همبستگی در خانواده با خودپنداره دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cognitive Abilities and Psychological Health after Traumatic Brain Injury (TBI)
توانایی شناختی و سلامت روانشناختی بیماران با آسیب مغزی ناشی از ضربه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coping Strategies among Post Myocardial Infarction Patients with Anxiety Symptoms
روشهای مقابله ای درمان سکته قلبی بیماران با علائم اضطراب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Polyunsaturated Fatty Acids in Depressed Patients Attempted Suicide with Healthy Controls
مقایسه اسیدهای چرب غیراشباع در بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Plasma C- Reactive Protein Levels in Pseudoexfoliation (PXF) Glaucoma with Normal Population
مقایسه سی راکتیو پروتئین (CRP) مبتلایان به گلوکوم پسودواکسفولیشن (PXF) با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Fungal Flora in Patients with Acute Otitis Externa and Healthy Subjects
مقایسه فلور قارچی مبتلایان به اوتیت حاد خارجی با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lavender and Clotrimazol Effect on the Growth Standard Strains of C. Albicans in Vitro Conditions
اثر لاوندر و کلوتریمازول بر رشد گونه های استاندارد کاندیدا آلبیکانس در شرایط آزمایشگاهی (In vitro)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between the Type of Delivery and Intelligence Quotient in Children at 6-7 Years of Age
ارتباط بین نوع زایمان با بهره هوشی کودکان 6 تا 7 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Extremely Low-Frequency Electromagnetic Field (50 Hz, 5mT) on Memory Consolidation and Retrieval in Male Rats
تاثیر میدان الکترومغناطیسی با فرکانس کم (شدت 5 میلی تسلا و فرکانس 50 هرتز) بر تثبیت و فراخوانی حافظه در موشهای صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Acupressure at the Sanyinjiao Point (SP6) on the Process of Active Phase of Labor in Nulliparas Women
تاثیر فشار نقطه سانینجیائو بر سیر مرحله فعال زایمانی در زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2010-6)


Characteristic of Wastewater in the Hospitals of Babol Medical University (Iran)
ویژگی فاضلاب بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the two Methods of Storytelling in Decrease of Aggression from ParentsPoint of View
مقایسه دو رویکرد قصه گویی در کاهش مولفه های رفتار پرخاشگرانه از دیدگاه والدین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Educational Intervention Based on the Theory of Planned Behaviour on the Physical Activities of Kerman Health Center’s Staff (2008)
تاثیر مداخله آموزشی مبتنی برتئوری رفتار برنامه ریزی شده برفعالیت فیزیکی کارکنان مرکز بهداشت استان کرمان، (1387)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Generation of Bone Cements
نسل جدید سیمانهای استخوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity and Specificity of Anorectal Manometry in the Differential Diagnosis of Chronic Constipation in Children
حساسیت و ویژگی مانومتری آنورکتال در تشخیص افتراقی یبوست مزمن در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vesicoureteral Reflux and Renal Scarring in Infants
ریفلاکس وزیکویورترال و آسیب کلیه در سال اول زندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Generalized and Multilevel Poisson Regression Model with Poisson Model in Fertility Data in Rural of Fars Province (Iran)
مقایسه کارایی مدل رگرسیون پواسن تعمیم یافته و چند سطحی با پواسن معمولی در تحلیل رفتار باروری زنان روستایی استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Tracheal Tube Cuff Pressure Complications in ICU Patients of Shahid Beheshti hospital (2007-2008)
بررسی عوارض ناشی از اثرات فشاری کاف لوله تراشه بر نای در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان شهید بهشتی بابل (87-1385)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Coenzyme-Q10 in Congestive Heart Failure
اثر تجویز کوآنزیم Q10 در نارسایی پیشرفته قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Betamethasone on Acute Phase Reactant Serum Markers in Pregnant Women at Risk of Preterm Labor
اثر تجویز بتامتازون روی نشانگرهای واکنشی فاز حاد درخانمهای باردار در معرض خطر زایمان زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Handling-Injection Stress with Noise Stress on Learning and Memory in the Early Life of Male Rats
مقایسه استرس ملایم با استرس صدا بر حافظه و یادگیری در دوران نخست پس از تولد در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Doses of Clomiphen Citrate on Morphology and Proliferation of Human Endometrial Stromal Cells in In-Vitro Culture
تاثیر دوزهای مختلف کلومیفن سیترات بر مورفولوژی و تکثیر سلول های استرومای آندومتر انسانی در محیط کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2010-4)


Fibrodysplasia Ossificans Progressive Two Forms of a Disease
فیبرودیسپلازی اسیفیکان پیشرونده، دو چهره از یک بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Model for Hospital Services Globalization in Iran
طراحی الگوی جهانی شدن خدمات بیمارستانی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Organophosphorus Compounds Poisoning
مسمومیت با ترکیبات ارگانوفسفره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

he Impact of Self Care Education on Quality of Life of Those Clients Suffering from Osteoarthritis in Rehabilitation Centers of Shiraz University of Medical Science (Iran)
تاثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران استئوآرتریت در مراکز توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Behavioral Activation and Inhibition Systems on the Pathological and Non-Pathological Worry
رابطه سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری با نگرانی آسیب شناختی و غیرآسیب شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of the Tapering on the Concentration of Some Plasma Cytokines and Physical Performance in Endurance Male Runners
تاثیر طول دوره کاهش حجم تمرین بر غلظت برخی از سایتوکاین های پلاسمایی و عملکرد جسمانی در مردان دونده استقامتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Depression, Anxiety and Stress Rate between Chemical Warfare Victims and Healthy Persons in Sardasht Iran
مقایسه میزان افسردگی، اضطراب و استرس در آسیب دیدگان شیمیایی با افراد سالم در سردشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Exercise on Pregnancy Outcomes
تاثیر تمرینات هوازی بر پیامدهای بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Apolipoprotein A5-1131T>C Polymorphism Associated with Lipid Profile in Babol Population
همراهی پلی مورفیسم 1131T>C آپولیپوپروتئین A5 با نمایه چربی ها در جمعیت بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Allele 61888G>T Polymorphism VDR Gene and Colorectal Cancer
بررسی پلی مورفیسم آلل T
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Time-Dependent Hypoglycemic and Hypolipidemic Effect of Allium Ascalonicum L. Feeding in Diabetic Rats
اثر هیپوگلیسمیک و هیپولیپیدمیک، وابسته به زمان مصرف موسیر در موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Inhibition and Recovery of the Plasma, Cerebral Cortex and Hippocampus Acetylcholinesterase Activity in Male Paraoxon-Treated Rats
تعیین مهار و بازیافت فعالیت استیل کولین استراز پلاسما، قشر مغز و هیپوکامپ در موشهای صحرایی نر تیمار شده با پاراکسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 6 (2010-1)


Periodontal Destruction in a Child with Habit Disorder A Case Report
گزارش یک مورد تخریب پریودنتال در یک کودک مبتلا به اختلال عادتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Physical Activities in Babol City
بررسی میزان فعالیت های فیزیکی در جمعیت شهری بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Hemophilia A Families to Detect Carriers Using Gene Linkage in Mazandaran Province
بررسی خانواده های مبتلا به هموفیلی نوع A جهت تعیین ناقلین با استفاده از روش پیوستگی ژنی در استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunohistochemical Study of Type IV Collagen during Lense Development
مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی بیان کلاژن نوع 4 در خلال شکل گیری عدسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Color Filters on the Visual Acuity and Contrast Sensitivity in Low Vision Patients
تاثیر فیلترهای رنگی بر تیزبینی و حساسیت کنتراست در افراد کم بینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Function of Referral System in Family Physician Program in Northern Provinces of Iran: 2008
ارزیابی عملکرد نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده در دانشگاه های علوم پزشکی استان های شمالی ایران 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Celiac Disease in Type 1 Diabetic Children and adolescents in East Azarbaijan
شیوع بیماری سلیاک در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت تیپ یک در آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Promoting Knowledge, Attitude and Practices (KAP) of the Mothers in their Girls’ Pubertal Health Based on Peer Education Approach
ارتقاء آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در بهداشت جسمی بلوغ با آموزش مبتنی بر گروه همسالان دختران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chloride Hexahydrate Iontophoresis with Topical Application of It in Primary Palmar Hyperhidrosis
مقایسه اثربخشی و پایایی یونتوفورز آلومینیوم کلراید هگزا هیدرید با استعمال موضعی آن در پر تعریقی اولیه کف دست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Continuous Entonox Inhalation on the Length of Labor in Duration of Active Phase of Labor
تاثیر مصرف مداوم انتونوکس در طی مرحله اول زایمان بر طول زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ralofen Effects on Serum Lipids in Menopause Women
تاثیر رالوفن بر روی لیپیدهای سرم در زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Anticonvulsant Effects of Methanolic Extract of Tilia Plathyphyllos Scop. in Mice
بررسی اثر ضد تشنجی عصاره‌ متانولیگیاه زیرفون در موش‌ سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 5 (2009-12)


A Case of Stent Fracture and Very Late Stent Thrombosis 15 Months after Drug-Eluting Stent Implantation
گزارش یک مورد شکستن وترومبوز دیررس stent دارویی کرونر 15 ماه بعد از گذاشتن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Survey of Rabies in Mazandaran Province during 1996-2006
اپیدمیولوژی بیماری هاری در استان مازندران طی سال های 1385-1375
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of the Phytosterols Intake and Serum Lipids in Patients with Diabetes Type II
رابطه فیتواسترولهای دریافتی با لیپیدهای سرم بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Temporomandibular Disorders and Tinnitus in the Students of Medical Sciences and Technology Universities in Babol
بررسی رابطه اختلال گیجگاهی – فکی و وزوز گوش در دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی و صنعتی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Uterine Arteries Hemodynamic Indexes Changes in Women with Unexplained Infertility
بررسی تغییرات شاخص های همودینامیک شرائین رحمی در افراد با نازائی توجیه نشده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Determination of Acute Oral L-Carnitine Ingestion on Physiological and Biochemical Parameters Related with Lipids in Endurance Exercise
تاثیر مصرف کوتاه مدت ال کارنیتین خوراکی بر پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مرتبط با لیپیدها در ورزش استقامتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Resistance and Endurance Trainings on Salivary Immunoglobulin A, Cortisol and Dehydroepiandrosterone Concentration in Untrained Females
تأثیر تمرینات قدرتی و استقامتی برغلظت ایمونوگلوبولین A، کورتیزول، دی هیدرواپی اندرسترون بزاقی دختران غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Breast Sucking with Being in the Mothers Hug on Pain Relieving during Immunization Injection
مقایسه تاثیر مکیدن پستان توسط شیر خواران با قرار گرفتن در آغوش مادر بر درد ناشی از واکسیناسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Remifentanil on Blood Pressure and Pulse Rate of Mothers and Apgar Score of Neonates during General Anesthesia in Elective Cesarean Section
ا ثر رمی فنتانیل روی فشار خون و ضربان قلب مادران و آپگار نوزادان طی بیهوشی عمومی در سزارین انتخابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Clofibrate on Prolonged Jaundice of Term Neonates
اثر کلوفیبرات بر زردی طول کشیده نوزادان رسیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Remifentanil on Intra-Ocular Pressure in Cataract Surgery under General Anesthesia with Isoflurane
اثر رمی فنتانیل بر فشار داخل چشمی در عمل جراحی کاتاراکت تحت بیهوشی عمومی با ایزوفلوران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Protective Effects of Different Feeder Layers on Mouse Embryonic Stem Cells
بررسی اثر حمایتی لایه های مختلف تغذیه کننده بر روی سلول های بنیادی جنینی موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2009-10)


Von Hippel–Lindau Syndrome: A Case Report
گزارش یک مورد فون هیپل – لیندو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Laboratory Findings of Celiac Disease in Patients Referred to Children Medical Center (Tehran Iran)
یافته های بالینی و پاراکلینیکی بیماری سلیاک در کودکان مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان (تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Evaluation of the Wear of Three Composite Resins
بررسی آزمایشگاهی سایش سه نوع کامپازیت رزین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors of Uterine Leiomyoma in Women of Reproductive Ages
عوامل خطر همراه با فیبروم رحمی در زنان سنین باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Prepregnancy Body Mass Index on the Development of Gestational Hypertension and Preeclampsia
تاثیر شاخص توده بدنی قبل از بارداری در ایجاد فشارخون حاملگی و پره اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Prenatal Anxiety and Spontaneous Preterm Birth
رابطه اضطراب مادر در بروز زایمان زودرس خودبخودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Regular Aerobic Exercise on Vasomotor Symptoms (Hot Flashes) in Postmenopausal Women
تاثیر برنامه ورزشی منظم هوازی بر علائم وازوموتور (گرگرفتگی) در زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Betamethason on Maternal Hemodynamic Changes in Preterm Labor
اثر بتامتازون روی تغییرات همودینامیک (ضربان قلب و فشارخون) مادران در خطر زایمان زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Perineal Massage with Lavender Essence on Episiotomy and Laceration
تاثیر ماساژ پرینه با اسانس روغنی اسطوخودوس، بر تعداد موارد اپی زیاتومی و پارگی پرینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exon 9 of Vitamin D Receptor Association with Occult Hepatitis B Virus Infection
ارتباط عفونت نهفته هپاتیت B با چند شکلیهای ژنی موجود در اگزون 9 ژن گیرنده ویتامین D
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Streptokinase Production Potential by Group C Streptococcal Strain H46A in Batch Culture and Bactericidal Effect of Hexyl Resorcinol
ارزیابی پتانسیل تولید استرپتوکیناز از استرپتوکوک گروه C سوش H46A در کشت بسته و بررسی دوز کشنده هگزیل ریزور سینول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Pyrus Boissieriana Buhse Leaves Extract on Antihyperglycemic, Antioxidant and Antilipidproxidative in Rats
بررسی اثر عصاره برگ درخت گلابی وحشی(تلکا) بر غلظت گلوکز سرم، فعالیت آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2009-8)


Two Cases of Terson’s Syndrome
گزارش دو مورد سندرم ترسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Hysterosalpingography in Infertile Women Referred to a Private Radiology Clinic (Sari 1999-2007)
بررسی نتایج هیستروسالپنگوگرافی در بیماران نابارور مراجعه کننده به یک کلینیک خصوصی رادیولوژی سال (1386-1377)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Energy and Macronutrients Intake in Breast Cancer Patients
دریافت انرژی و درشت مغذیها در مبتلایان به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey on Tendencies of Primiparous Women for Selecting the Mode of Delivery
بررسی تمایلات زنان نخست زا برای انتخاب نوع زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison Level of Interferon γ in Tuberculosis and Non Tuberculosis Pleural Effusion
مقایسه سطح انترفرون گامای مایع پلور در پلورال افیوژن سلی و غیرسلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity and Specificity of Ultrasonography in Diagnosis of Acute Appendicitis
حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Elective Labor Induction and Spontaneous Onset of Labor on Caesarian Section Rate beyond Term
اثرات القاء زایمان بر میزان سزارین در مقایسه با زایمان خودبخودی در حاملگی طول کشیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association between Iron Deficiency and the First Episode of Febrile Seizure
رابطه اولین نوبت تشنج ناشی از تب با فقر آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Clotrimazole and Boric Acid in Treatment of Complicated Vulvovaginal Candidiasis
مقایسه اسید بوریک و کلوتریمازول در درمان ولوواژنیت کاندیدایی عارضه دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Sucralfate in Prevention of Radiation- Induced Acute Proctitis
اثر سوکرالفیت خوراکی در پیشگیری از التهاب حاد رکتوم ناشی از پرتودرمانی لگن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Radiation Leakage of Microwave Oven on Pregnant Mice
تاثیر امواج نشتی از اجاق مایکروویو بر موش سوری باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Teucrium Polium Honey on Burn Wound Healing Process
اثرات عسل گیاه کلپوره بر فرآیند التیام زخم سوختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2009-6)


Bilateral Simultaneous Femoral Neck Fractures in a 4 Year Child–a Case Report
گزارش یک مورد شکستگی دوطرفه همزمان گردن فمور در یک کودک 4 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of the Triple P-Positive Parenting Program on Children with Somatic Complaints
تاثیر برنامه آموزش فرزندپروری مثبت بر کاهش شکایات جسمانی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability of Longus Colli Muscle Size Measurement Using Ultrasonography
تکرارپذیری اندازه گیری سطح مقطع، ضخامت و پهنای عضله لونگوس کولی با اولتراسونوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Fatigue, Velocity and Interaction of Them on the Inter-Muscular Coordination of Hamstring and Quadriceps Muscle
تاثیر سرعت حرکت، خستگی عضلانی و اثر متقابل آنها بر هماهنگی بین عضلات کوادری سپس و همسترینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Serum Levels of Soluble CD26 and CD30 in Patients with Brucellosis and Controls
مقایسه ارزیابی سطوح سرمی CD26 و CD30 در مبتلایان به بروسلوز و گروه کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Perinatal Outcomes of Twin Births Conceived Using Assisted Reproduction Technology versus Spontaneous
مقایسه سرانجام نوزادان دوقلو متولد شده از روشهای کمک باروری و خودبخودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Lidocaine Gel in Pain Relieving after Episiotomy
تاثیر ژل لیدوکائین بر درد بعد از اپیزیاتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Asthma in Children and Mode of Delivery
ارتباط آسم کودکان با نوع زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Serologic and Histologic Tests in Detection of Helicobacter Pylori in Patients with Dyspepsia
مقایسه تست های سرولوژی و بافت شناسی برای تعیین هلیکوباکترپیلوری در مبتلایان به دیس پپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects of Clozapine, Olanzapine and Risperidone with Haloperidol on Fasting Blood Level of Glucose, Cholesterol and Triglyceride in Patients with Psychotic Disorders
مقایسه اثرات کلوزاپین، اولانزاپین و ریسپریدون با هالوپریدول بر سطح خون ناشتا، کلسترول و تری گلیسرید در مبتلایان به اختلالات سایکوتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analgesic Effect of Intrathecal Transplantation of Adrenal Medullary Tissue and Histogranin in Neuropathic Rats
اثر ضددردی پیوند داخل نخاعی بخش مرکزی آدرنال به همراه استفاده از هیستوگرانین در موشهای صحرائی نوروپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Erythromycin on the Intestinal Transport of Cyclosporine
تاثیر اریترومایسین بر عبور روده ای سیکلوسپورین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2009-4)


A Case of Rhizomelic Chondrodysplasia Panctata with Congenital Heart Disease
گزارش یک مورد نوزاد مبتلا به کوندرودیسپلازی منقوط ریزوملیک با تترالوژی فالوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Indication and Early Complications of Tracheostomy in the Intensive Care Unit Patients in Shahid Beheshti and Shahid Yahyanejad Hospital (Babol, Iran 2001-2006)
علل و عوارض زودرس تراکئوستومی در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان شهید بهشتی و شهید یحیینژاد بابل (1385-1380)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of Ocular Trauma in Patients Referred from Medicolegal Centers to Farabi Hospital, Tehran, Iran
علل آسیب های چشمی در بیماران ارجاعی از مراکز پزشکی قانونی به بیمارستان فارابی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Fasting on Intraocular Pressure (IOP) in Normal Individuals
اثر روزه داری بر میزان فشار داخل چشم در افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Pessimism, General Health and Emotional Intelligence in College Students at Shiraz University and Shiraz University of Medical Sciences
رابطه بدبینی با سلامت عمومی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenomenologic Study of Experiences of Researchers in Kerman and Tehran Medical University about Ethics in Animal Research
پدیدار شناسی تجربیات پژوهشگران دانشگاههای علوم پزشکی کرمان و تهران در زمینه رعایت اصول اخلاقی در پژوهش با حیوانات آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Equilibrium Deficits in Idiopathic Parkinson’s Disease with Normal Subjects Using Videonystagmography
مقایسه مشکلات تعادلی در بیماری پارکینسون ایدیوپاتیک با افراد سالم توسط ویدئونیستاگموگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Endometrial Hyperplasia with Some Risk Factors
ارتباط هیپرپلازی آندومتر با برخی از عوامل خطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fertility Rate Following Laparoscopy in Infertile Women
میزان حاملگی به دنبال لاپاراسکوپی در زنان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Follicular Response with Outcome of Intrauterine Insemination in Infertile Women
ارتباط پاسخ فولیکولها با نتایج تلقیح داخل رحمی اسپرم (IUI) در خانم های نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Tamoxifen and Clomiphene on Ovulation and Pregnancy Rates in Polycystic Ovary Syndrome Patients
مقایسه تاموکسی فن با کلومیفن بر میزان تخمک گذاری و بارداری در مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک (Pcos)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity and Specificity of P16 Immunohistochemistry in Diagnosis of Dysplastic Neoplastic Changes in Cervix
حساسیت و ویژگی بیومارکر P16 در تشخیص تغییرات دیسپلاستیک- نئوپلاستیک سرویکس به روش ایمونوهیستوشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 6 (2009-1)


CLIENT SATISFACTION WITH HEALTH SYSTEM SERVICES OFFERED BY URBAN HEALTH CARE CENTERS OF SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, TEHRAN, IRAN
میزان رضایت مراجعین به مراکز بهداشتی – درمانی شهری تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران از نظام ارائه خدمات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

STRUCTURE OF SPACE, PERSONNEL AND EQUIPMENT OF HOSPITAL EMERGENCY DEPARTMENT OF BABOL UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES BASED ON NATIONAL STANDARDS (2007)
وضعیت ساختار نیروی انسانی، فضا و تجهیزات اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بابل بر اساس استانداردهای ملی، 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EARLY ORAL FEEDING EFFECT ON GASTROINTESTINAL SYMPTOMS AND PATIENTS’ SATISFACTION AFTER CESAREAN DELIVERY UNDER GENERAL ANESTHESIA
اثر تغذیه زودهنگام بر عوارض گوارشی و رضایتمندی بیماران بعد از سزارین تحت بیهوشی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ASSOCIATION OF ADMISSION INSULIN RESISTANCE INDEX WITH EARLY CARDIAC COMPLICATIONS IN NON DIABETIC PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME
ارتباط شاخص مقاومت به انسولین حین بستری با عوارض زودرس قلبی در بیماران غیر دیابتی با سندرم حاد عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

INFLUENCE OF AIRCRAFT NOISE ON HYPERTENSION IN AIRPORT STAFF
تاثیر سر و صدا بر پرفشاری خون کارکنان فرودگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

COMPARISON OF MEPERIDINE AND TRAMADOL IN TREATMENT OF SHIVERING AFTER SPINAL ANESTHESIA
مقایسه مپریدین و ترامادول در درمان لرز پس از بیهوشی نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

COMPARISON OF CUMINUM CYMINUM WITH MILK OF MAGNESIA IN PREVENTION OF GASTROINTESTINAL DISCOMFORTS AFTER
مقایسه تاثیر زیره سبز با شیرمنیزی در جلوگیری از عوارض گوارشی بعد از عمل جراحی سزارین اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EFFECT OF SUBLINGUAL NIFEDIPINE ON INTRAOCULAR PRESSURE FOLLOWING ENDOTRACHEAL INTUBATION AND ADMINISTRATION OF SUCCINYLCHOLINE
اثر نیفیدیپین زیر زبانی بر روی فشار داخل چشمی به دنبال لوله گذاری داخل نای و تجویز ساکسی نیل کولین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

COMPARISON OF ANALGESIA DURATION, NAUSEA AND VOMITING BETWEEN MARCAINE AND BUPRENORPHINE WITH BUPIVACAINE ALONE IN SPINAL ANESTHESIA
مقایسه طول بی دردی و تهوع و استفراغ بوپیواکائین همراه با بوپرونورفین با بوپیواکائین تنها در بی حسی نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

EFFECT OF FORMALDEHYDE ON INTERSTITIAL TISSUE OF SEMINIFEROUS TUBULES IN TESTIS OF BALB/C MICE
اثر فرمالدهید بر بافت بینابینی لوله های سمینیفردربیضه موش های Balb/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PROTECTIVE EFFECT OF URTICA DIOICA ON RENAL MORPHOMETRIC AND HISTOLOGIC ALTERATIONS IN STREPTOZOTOCIN DIABETIC RATS
اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گزنه برتغییرات هیستولوژیک و مورفومتریک کلیه درموش های صحرایی هیپرگلیسمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ASSOCIATION OF A POLYMORPHISM IN 1562 PROMOTER NUCLEOTIDE OF COLLAGENASES IV WITH THE AGE AND TYPE OF METASTASIS IN BREAST CANCER
ارتباط پلی مورفیسم نوکلئوتید 1562 ژن کلاژناز 4 با سن شیوع و نوع بدخیمی در بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 5 (2008-12)


A CASE REPORT OF MIDDLE LOBE SYNDROME DUE TO HYDATID CYST
گزارش یک مورد سندرم لوب میانی ناشی از کیست هیداتید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF RURAL SOLID WASTES (BABOL, IRAN 2007)
ویژگی های کمی و کیفی پسماند های جامد روستایی شهرستان بابل (1386)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PREVALENCE OF ENTAMOEBA HISTOLYTICA IN CHILDREN WITH DYSENTERY (AMIRKOLA CHILDREN HOSPITAL, BABOL, IRAN 2005-2006)
فراوانی آمیب هیستولیتیکا در کودکان مبتلا به اسهال خونی (بیمارستان کودکان امیرکلا، 85-1384)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

COMPARISON OF RESULTS AND COMPLICATIONS OF EXTERNAL DACRYOCYSTORHINOSTOMY WITH AND WITHOUT SILICONE TUBE
مقایسه نتایج و عوارض عمل جراحی داکریوسیستورینوستومی بیرونی با لوله سیلیکون و بدون آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EVALUATION OF NEAR BINOCULAR VISION IN SYMPTOMATIC AND ASSYMPTOMATIC MICROSCOPISTS
ارزیابی دید دو چشمی نزدیک در میکروسکوپیست های علائم دار و بدون علائم چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

CORRELATION OF HEARING IMPAIRMENT WITH DESFERAL AND SERUM FERRITIN LEVEL IN β THALASSEMIA MAJOR PATIENTS
رابطه اختلال شنوایی با تزریق دسفرال و فرّیتین سرم دربیماران تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

POSTPARTUM STRESS URINARY INCONTINENCE AND SOME RELATED FACTORS
بی اختیاری استرسی ادراری بعد از زایمان و برخی از عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EFFECT OF LAUGHTER THERAPY ON BLOOD PRESSURE PATIENTS WITH ESSENTIAL HYPERTENSION
اثر خنده درمانی روی فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EFFECT OF LEAD APRONS ON DECREASING THE DOSE REICEIVED BY PERSONNEL IN NUCLEAR MEDICINE DEPARTMENTS
تاثیر روپوشهای سربی درکاهش دوز دریافتی کارکنان بخشهای پزشکی هسته‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

KI67 AND P53 PROTEINS IN ODONTOGENIC KERATOCYST
پروتئین ki67 و p53 در ادنتوژنیک کراتوسیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EFFECT OF HONEY FROM NORTH OF IRAN ON CANDIDA ALBICANS
اثر عسل شمال ایران بر کاندیدا آلبیکانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

COMPARISON OF MUSCLE ENERGY TECHNIQUES WITH ULTRASOUND THERAPY IN MYOFASCIAL TRIGGER POINT TREATMENT IN UPPER TRAPEZIUS
مقایسه تکنیک های انرژی عضلانی با امواج مافوق صوت در درمان نقاط ماشه ای تراپزیوس فوقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2008-10)


A CASE REPORT OF ABDOMINAL PREGNANCY WITH PRIMARY DIAGNOSIS OF MISSED ABORTION
گزارش یک مورد حاملگی شکمی با تشخیص اولیه سقط فراموش شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PREVALENCE AND CORRELATES OF CIGARETTE SMOKING AMONG STUDENTS OF TWO UNIVERSITIES IN KERMAN, IRAN
شیوع مصرف سیگار و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دو دانشگاه شهرکرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

NEEDLE STICK AND SHARPS INJURIES AND ITS RISK FACTORS AMONG HEALTH CENTER PERSONNEL (ASTARA IRAN, 2006)
آسیب‌‌های ناشی از سر سوزن و اجسام تیز و عوامل خطرساز آن (آستارا- 1385)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

THE MEASUREMENT OF THE DIMENSIONS OF ANTERIOR MANDIBULAR LINGUAL TISSUES RELATIVE TO THE PLACEMENT OF A LINGUAL BAR MAJOR CONNECTOR
اندازه‌گیری ابعاد بافتهای لینگوال قدام فک پایین در رابطه با جایگذاری اتصال دهنده اصلی لینگوال بار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

COMPARISON OF SERUM LIPIDS LEVEL IN PATIENTS WITH BENIGN POSITIONAL VERTIGO WITH NORMAL SUBJECTS
مقایسه میزان لیپیدهای سرم در بیماران با سرگیجه خوش خیم وضعیتی با افراد طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EFFECT OF INJECTION DURATION ON BRUISE SIZE ASSOCIATED WITH SUBCUTANEOUS HEPARIN
تاثیر طول مدت تزریق بر میزان کبودی ناشی از تزریق هپارین زیر جلدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EFFECT OF DIFFERENT ROOT CANAL IRRIGANTS IN THE RETENTION OF CASTING POST
تأثیر مواد مختلف شستشو دهنده کانال بر گیر پستهای ریختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EFFECTS OF PROGESTERONE IN THREATENED ABORTION
تأثیر پروژسترون در تهدید به سقط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

CORRELATION BETWEEN THE MODE OF DELIVERY WITH THE RISK OF NEONATAL RESPIRATORY MORBIDITY
رابطه نوع زایمان و خطر بیماری تنفسی نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EFFECT OF METOCLOPRAMIDE AND PROPOFOL PLUS DEXAMETHASONE ON POSTOPERATIVE NAUSEA AND VOMITING IN PATIENTS UNDER SPINAL ANESTHESIA
اثر داروهای متوکلوپرامید و پروپوفول همراه با دگزامتازون بر میزان تهوع و استفراغ بعد از عمل در بیماران تحت بی حسی نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

RELIABILITY OF CLINICAL EXAMINATION IN PATIENTS WITH CHRONIC LOW BACK PAIN SUSPECTED TO LUMBAR SEGMENTAL INSTABILITY
تکرار پذیری معاینه بالینی در بیماران کمردرد مزمن مشکوک به بی ثباتی سگمنتال مهره های کمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ROLE OF CT SIMULATION IN RADIATION THERAPY PLANNING
نقش شبیه سازی با سی تی اسکن درطراحی پرتو درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2008-8)


PREVALENCE OF OVERWEIGHT AND UNDERWEIGHT AMONG PRIMARY SCHOOL CHILDREN AGED 7-12 YEARS (BABOL 2006)
شیوع اضافه وزن و لاغری در دانش آموزان مقطع ابتدایی 7 تا 12 ساله شهر بابل( 1385)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

CHARACTRISTICS AND FINAL DIAGNOSIS OF PATIENTS WITH PRIMARY DIAGNOSIS OF ACUTE CORONARY SYNDROME
خصوصیات و تشخیص نهائی بیماران با تشخیص اولیه سندرم کرونری حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PREVALENCE OF PRE AND POSTPARTUM DEPRESSION SYMPTOMS AND SOME RELATED FACTORS (BABOL 2006-2007)
فراوانی علائم افسردگی قبل و پس از زایمان و رابطه آن با برخی از عوامل موثر (بابل 85-1384)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EFFECT OF FAT EMBOLIZATION DUE TO BONE CHANNEL REAMING ON THE HEART RATE, BLOOD PRESSURE AND ARTERIAL BLOOD GASES VARIATIONS
اثرات آمبولی چربی ناشی از تراشیدن کانال استخوانهای بلند بر تغییرات نبض، فشارخون و گازهای خونی شریانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EFFECT OF TRAINED CARDIOPULMONARY RESUSCITATION TEAM ON THE OUTCOMES OF CARDIOPULMONARY RESUSCITATION
تأثیرحضور تیم احیاء ورزیده بر نتایج احیاء قلبی - ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EFFECT OF HEAT THERAPY ON PAIN SEVERITY AND DURATION OF LABOR IN PRIMIGRAVIDA WOMEN
تاثیر گرما درمانی بر شدت درد و طول مدت مراحل زایمان در زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

COMPARISON OF SUBCUTANOUS INJECTION OF DISTILLED WATER AND NORMAL SALINE IN PAINFUL REGION OF SACRUM ON LOW BACK PAIN IN THE FIRST STAGE OF LABOR
مقایسه تأثیر تزریق زیرجلدی آب مقطر و نرمال سالین در ناحیه دردناک ساکروم بر درد کمری مرحله اول زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

COMPARISON OF LETROZOLE AND CLOMIPHENE CITRATE FOR INDUCTION OF OVULATION IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME
مقایسه لتروزول و کلومیفن سیترات در تحریک تخمک گذاری در بیماران نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

COMPARISON OF SERUM LEVEL OF INTERLEUKIN (IL)-10 AND INTERLEUKIN (IL)-12 HUMAN BRUCELLOSIS IN CATTLE OWNERS AND HEALTH CONTROLS (BABOL)
مقایسه سطح سرمی اینترلوکین 10 و اینترلوکین 12 بروسلوز انسانی در دامداران و افراد سالم (بابل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

RADIOSENSITIVITY OF HELA CELLS INFECTED WITH POLIO VIRUS IRRADIATED BY CO 60
حساسیت پرتویی سلولهای سرطانی آلوده به ویروس فلج اطفال، تحت تابش اشعه یونیزان کبالت 60
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

COMPARISON BETWEEN DUPUIS AND PANJABI METHODS IN CALCULATING TRANSLATION AND ROTATION OF LUMBAR VERTEBRAE IN FLEXIONEXTENSION RADIOGRAPHY
مقایسه دو روش Panjabi و Dupuis در اندازه گیری میزان جابجایی و چرخش مهره ها در رادیوگرافی فلکسیون – اکستانسیون ستون فقرات کمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EFFECT OF α-TOCOTRIENOL AND PROXISOME PROLIFRATIVE-ACTIVATED RECEPTOR LIGAND ON THE BRAIN ISCHEMIA IN MALE RAT
اثر آلفاتوکوترینول و لیگاند رسپتور فعال شونده بوسیله پروکسیزوم پرولیفراتور بر ایسکمی مغزی در موش صحرائی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2008-6)


A CASE REPORT OF IMIPENEM-INDUCED SEIZURE DUE TO DRUG INTERACTION AND ACCIDENTAL HIGH DOSE
گزارش یک مورد تشنج ناشی از ایمی پنم (به علت تداخل دارویی و تجویز اتفاقی دوز بالا)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

POST PARTUM DEPRESSION AND ITS RELATIONSHIP WITH SOME RELATED FACTORS
افسردگی پس از زایمان و رابطه آن با برخی از عوامل مرتبط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PREVALENCE OF CHRONIC DISEASES IN ELDERLY POPULATION IN AMIRKOLA (2006-2007)
فراوانی بیماری های مزمن شایع در سالمندان شهر امیرکلا بابل (6-1385)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

TREATMENT OF OPEN TIBIA FRACTURE WITH FLEXIBLE MEDULLARY NAILING
درمان شکستگی با زخم باز ساق پا به روش Flexible Medullary Nailing
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

FREQUENCY OF CRYPTOSPORIDIOSIS AND ISOSPORIASIS AND OTHER ENTEROPATHOGENIC PARASITES IN GASTROENTERITIC PATIENTS (BABOL AND BABOLSAR 2005-2006)
فراوانی کریپتوسپوریدیوزیس، ایزوسپوریازیس و سایر انگلهای پاتوژن در مبتلایان به گاستروانتریت (بابل و بابلسر، 5-1384)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EFFECT OF ACIDIC, BASIC AND NEUTRAL SOAPS ON MICROLEAKAGE OF DENTIN BONDING AGENT
اثر کاربرد صابونهای اسیدی، بازی و خنثی بر میزان ریزنشت عامل چسبنده عاجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

THERAPEUTIC EFFECT OF AMITRIPTYLINE IN MANAGEMENT OF CHRONIC LOW BACK PAIN
تاثیر آمی تریپتیلین در درمان کمر دردهای مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

SYNTHESIS AND SWELLING BEHAVIOR OPTIMIZATION OF ACRYLIC SUPERABSOEBENT POLYMERS FOR MEDICAL, PHARMACEUTICAL AND HYGIENIC APPLICATIONS
سنتز و بهینه سازی رفتار تورمی فوق جاذب های اکریلیک SAPs با هدف کاربری در پزشکی، دارو سازی وآرایشی - بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DIAGNOSTIC VALUE OF FROZEN SECTION AND PERMANENT SECTIONS
بررسی ارزش تشخیصی حین عمل جراحی روش Frozen Section و برش های دائمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

COMPARISON OF COPPER AND ZINC LEVELS IN THE SERUM OF ISCHEMIC CARDIOMYOPATHY PATIENTS WITH HEALTHY VOLUNTEERS
مقایسه سطح سرمی مس و روی در بیماران مبتلا به کاردیومیوپاتی ایسکمیک و داوطلبان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

MESENCHYMAL STEM CELLS WITH HIGH GROWTH RATE IN THE SUPERNATANT MEDIUM FROM RAT BONE MARROW PRIMARY CULTURE
سلول های بنیادی مزانشیمی با توان تکثیر بالا در محیط رویی کشت اولیه مغز استخوان موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

AMOUNTS OF SALIVARY TOTAL PROTEIN BEFORE AND AFTER ORTHODONTIC TOOTH MOVEMENT
مقادیر پروتئین تام بزاق قبل و بعد ازحرکت ارتودنتیک دندانها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2008-4)


PHYSICAL AND NUTRITIONAL STATUS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN RAMSAR CITY IN 2003
ارزیابی وضعیت جسمانی و تغذیه ای کودکان دبستانی شهر رامسر، سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PREVALENCE OF SMALL BOWEL PROTOZOAN AMONG DYSPEPTIC PATIENTS WHO UNDERWENT UPPER GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY (TEHRAN 2004-2006)
شیوع تک یاخته های روده باریک در بیماران مبتلا به سوء هاضمه تحت آندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش، تهران (85-1383)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DIAGNOSTIC VALUE OF BARIUM ENEMA IN HIRSCHSPRUNG S DISEASE
ارزش تشخیصی باریم انما در بیماری هیرشپرونگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

OUTBREAK OF cagA AND iceA IN H. PYLORI STRAINS ISOLATED FROM PATIENTS WITH GASTRO DUODENAL DISEASES IN BABOL CITY
فراوانی ژن cagA و iceA در سویه های هلیکوباکترپیلوری جدا شده از افراد مبتلا به بیماری های گاسترودئودنال در شهرستان بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EVALUATION OF BACKGROUND AND ENVIRONMENTAL FACTORS ON MENOPAUSAL RELATED SYMPTOMS
بررسی ارتباط بین عوامل زمینه ای و محیطی بر روی علائم بالینی یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EFFECT OF CERVICAL MICROBIAL FLORA ON ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY
تاثیر فلور میکروبی گردن رحم بر نتایج تکنیک های کمک باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

COMPARISON OF BONE MINERAL DENSITY IN HYPOTHYROID CHILDREN UNDER LEVOTHYROXINE REPLACEMENT THERAPY WITH NORMAL CHILDREN
مقایسه تراکم استخوان کودکان تحت درمان جایگزینی لوتیروکسین با افراد طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

COMPARISON OF SERUM LEVELS OF CD26 AND CD30 IN CHRONIC RENAL FAILURE AND HEMODIALYTIC PATIENTS
غلظت سرمی CD26 و CD30 در بیماران با نارسایی مزمن کلیه و همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ASSESSMENT OF CYTOCHROME C OXIDASE ACTIVITY IN WHITE BLOOD CELLS OF PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
ارزیابی فعالیت آنزیم سیتوکروم اکسیداز در گلبولهای سفید بیماران مبتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی (COPD)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

THE INOTROPIC AND CHRONOTROPIC EFFECTS OF AQUEOUS ETHANOLIC EXTRACT FROM TEUCRIUM POLIUM L. ON GUINEA PIG ISOLATED HEART
اثرات اینوتروپیک و کرونوتروپیک عصاره آبی الکلی کلپوره بر قلب ایزوله خوکچه هندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 6 (2008-1)


COMMON POISONING EPISODES THE ROUTES OF SOLUTION WITH A VIEW OF POISONING IN MAZANDARAN PROVINCE PAST, PRESENT AND THE FUTURE
مسمومیتهای شایع راهکارهای مقابله و نگرشی بر وضعیت استان مازندران، گذشته، حال و آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

PREVALENCE OF VENTRICULAR FIBRILLATION IN PATIENTS WITH ANTERIOR AMI AND RBBB IN SHAHID YAHYANEJAD HOSPITAL (BABOL 1997-2006)
تعیین فراوانی فیبریلاسیون بطنی در بیماران مبتلا به انفارکتوس قدامی همراه با بلوک شاخه راست در بیمارستان شهید یحیینژاد بابل از سال 85-1376
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

PREVALENCE OF FLAT FOOT IN ELEMENTARY, GUIDANCE AND HIGH SCHOOL STUDENTS (BABOL 2005-2006)
تعیین شیوع صافی کف پا در دانش آموزان مقاطع ابتدایی راهنمایی و دبیرستانی شهر بابل در سال تحصیلی 85-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

FACTORS RELATED TO THE BIRTH OF CHILDREN WITH THALASSEMIA MAJOR IN BABOL DURING 1997-2006
بررسی عوامل مرتبط با تولد کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور در بابل (85-1376)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

RELATIONSHIP BETWEEN FETAL GENDER AND SOME PERINATAL COMPLICATIONS
رابطه جنس جنین با برخی عوارض پری ناتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

EFFICACY OF AEROBIC EXERCISE IN THE TREATMENT OF MECHANICAL SHOULDER, LUMBAR AND KNEE PAIN
اثر ورزش های هوازی در درمان دردهای مکانیکال شانه، کمر و زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

FREQUENCY RATE OF VASCULAR DEMENTIA AND ITS RELATIONSHIP WITH TOPOGRAPHY AND ETIOLOGY IN STROKE PATIENTS
بررسی فراوانی نسبی دمانس عروقی و رابطه آن با محل ضایعات مغزی و سبب شناسی در بیماران سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

CHARACTERIZATION OF HEAT SHOCK PROTEINS IN BRUCELLA ABORTUS AND INTERACTION OF THESE PROTEINS WITH PATIENT AND CONTROL SERA
بررسی خصوصیات پروتئین های شوک حرارتی در بروسلا آبورتوس و واکنش این پروتئین ها با سرم افراد بیمار و کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

VITAMIN E EFFECTS ON AFLATOXIN B1- INDUCED LIVER CELLS IN ALBINO NMRI MALE MICE
اثرات ویتامین E بر تغییرات سلولی و سینوزوئیدی کبد موش های نر (Albino-NMRI) ناشی از آفلاتوکسین B1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

EFFECT OF LONG TERM CONSUMPTION OF AQUEOUS DATE FRUIT EXTRACT ON ANALGESIA RESPONSE IN MALE RAT
بررسی اثر ضد دردی مصرف طولانی مدت عصاره آبی خرما بر آستانه درد حاد و مزمن در موشهای صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 9, Number 5 (2007-12)


NULL
گزارش یک مورد استئوپتروزیس بدخیم شیرخوارگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

NULL
مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با افراد غیر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

NULL
ارزیابی میزان آگاهی های تغذیه ای زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

INFLUENCE OF CIGARETTE SMOKING ON THE OCCURRENCE OF COATED AND HAIRY TONGUE
تاثیر مصرف سیگار بر ابتلا به زبان باردار و مودار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EVALUATION OF THE APICAL LEAKAGE OF SURROUND ENDODONTIC IMPLANTS CEMENTED WITH MTA IN VITRO
بررسی آزمایشگاهی میزان ریزنشت آپیکال در اطراف ایمپلنت های اندودنتیک سمان شده با Mineral Trioxide Aggregate
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EFFICACY OF DACRYOCYSTORHINOSTOMY WITH CATHETER INSERTION OR BODKIN TUBE IN THE TREATMENT OF NASOLACRIMAL OBSTRUCTION
داکریوسیستورینوستومی با تیوب و لوله سیلیکون (Bodkin Tube) در درمان انسداد مجرای اشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

NULL
رابطه میزان بیلیروبین بندناف با گروه های خونی مادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

NULL
مقایسه میزان آفلاتوکسین M1 در شیر پاستوریزه مصرفی شهر بابل در فصول زمستان و تابستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

COMPARISON OF PROTEIN VALUE OF CERELAC WITH HOMEMADE FOOD (VETCH AND RICE)
مقایسه ارزش پروتئینی سرلاک با غذای خانگی (ماش و برنج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

THE EFFECT OF GABAPENTIN ON ACETIC ACID INDUCED VISCERAL PAIN: INVOLVMENT OF MU OPIOID & GABAa RECEPTORS
اثر گاباپنتین بر دردهای احشایی ناشی از استیک اسید: نقش گیرنده های اپیوپیدی مو و گابا A
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

NULL
مقایسه اثرEtomoxir و Ranolazine بر آریتمی های ناشی از ایسکمی - پرفیوژن در قلب ایزوله موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2007-10)


PULMONARY TUBERCULOSIS IN A 2.5 YEAR OLD CHILD WITH IMPRESSION OF BIRD FLU
گزارش یک مورد بیماری سل ریوی در یک کودک 5/2 ساله با تشخیص اولیه بیماری آنفلوانزای مرغی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

FINDINGS ABOUT THE NEUROPHYSIOLOGY OF MAMMALIAN MUSCLE SPINDLE SYSTEM
نوروفیزیولوژی سیستم دوک عضلانی Muscle Spindle پستانداران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PREVALENCE OF FEMALE SEXUAL DYSFUNCTION IN MARRIED WOMEN AND ITS RELATED FACTORS (BABOL 2006)
تعیین فراوانی اختلال فعالیت جنسی در زنان متاهل و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر بابل(1385)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ASSESSMENT OF SEXTUAL FUNCTION DURING BREASTFEEDING AND ITS RELATED FACTORS IN PRIMIPAROUS WOMEN REFERRED TO BABOL HEALTH CENTERS (2005-2006)
بررسی وضعیت عملکرد جنسی زنان در دوره شیردهی و عوامل مرتبط با آن در مادران نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بابل در سال 85-84
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

CORRELATION BETWEEN BLOOD PRESSURE AND URINE CA/CR RATIO WITH PREECLAMPSIA IN NULLIPARA WOMEN
ارتباط فشارخون حاملگی و نسبت کلسیم به کراتینین با پره اکلامپسی در زنان با حاملگی اول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

IDENTIFICATION AND SAFETY ASSESSMENT OF THE HAZARDOUS ZONES (UNWANTED ENERGY FLOWS) IN A PETROCHEMICAL PROJECT BY APPLICATION OF ET& BA METHOD
شناسایی و ارزیابی ایمنی کانونهای خطر (جریانهای ناخواسته انرژی) در یکی از طرح های پتروشیمی به روش ET&BA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

THE EFFECT OF CASTOR OIL ON INITIATING LABOR IN 40-42 WEEKS PREGNANCY
تاثیر روغن کرچک بر شروع زایمان در حاملگی 42-40 هفته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

COMPARISON OF ORAL MIDAZOLAM WITH ORAL PROMETHAZINE ON DECREASING ANXIETY OF CHILDREN WHEN SEPARATED FROM THEIR PARENTS BEFORE ANESTHESIA
مقایسه اثر میدازولام و پرومتازین خوراکی بر میزان کاهش اضطراب جداسازی اطفال از والدین قبل از بیهوشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

SALIVARY ALKALINE PHOSPHATASE ACTIVITY AND INORGANIC PHOSPHORUS CONCENTRATION IN CHILDREN WITH DIFFERENT DENTAL CARIES
فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز و غلظت فسفر معدنی در بزاق کودکان با درجات مختلف پوسیدگی دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

THE EFFECT OF DIAZINON ON THE LEYDIG CELLS AND THE LEVEL OF SEX HORMONES IN MICE
تاثیر دیازینون بر روی سلو