مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای تدوین مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راهنمای نویسندگان مقالات

راهنمای تدوین مقالات

«مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل» بصورت ماهنامه مبادرت به چاپ مقالات علمی در زمینه های پزشکی (پژوهشهای بهداشتی و سلامت) می نماید و از اساتید، دانش پژوهان و نویسندگان محترم تقاضا دارد، مقالات ارسالی خویش را جهت ارائه به مجله با توجه به نکات زیر تنظیم و تدوین نمایند.
۱-  مقاله باید ضمن رعایت قواعد دستوری، به فارسی سلیس و روان نوشته شده باشد و تا حد امکان از کاربرد اصطلاحات بیگانه که معادل مناسب فارسی دارند پرهیز گردد.
۲-  مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل به انتشار مقالات پژوهشی، گزارش موارد نادر و مقالات مروری می پردازد.
۳- مقاله پژوهشی باید مشتمل بر صفحه رو، خلاصه فارسی و انگلیسی (هر کدام حداکثر ۲۵۰ کلمه)، واژه های کلیدی، مقدمه، مواد و روشها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، تقدیر و تشکر (در صورت لزوم)، مراجع و ضمایم (اشکال، جداول، پرسشنامه خاص، تصاویر) باشد. هر بخش اصلی مقاله باید از اول صفحه جدید شروع گردد و به ترتیب در پایین سمت چپ صفحه شماره گذاری شود.
۴- مقالات مروری (مروری ساده یا سنتی، Narrative Review - مروری سیستماتیک، Systematic Review - مروری متاآنالیز، Meta Analyze Review) از اشخاص مجرب علمی که حداقل ۵-۴ رفرانس از خودشان داشته باشند، پذیرفته می شود و تعداد منابع ذکر شده نباید از ۵۰ مورد کمتر باشد.
۵- مقالات گزارش موردی (case report) باید شامل قسمت های عنوان، چکیده (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، گزارش مورد، بحث و نتیجه گیری باشد.
۶-  چارچوب مقالات دریافتی براساس معاهده تهران (۱۳۸۲) تنظیم شود. متن مقالات باید بصورت یک خط در میان (فاصله سطر ۱.۲cm)، در یک کاغذ A۴ و با حاشیه ۲.۵cm از هر سمت تایپ شده باشد. لازم ست مقالات با برنامه Word ۲۰۰۰ به بالا یا بالاتر از آن (متن فارسی با قلم میترا ۱۲ و متن انگلیسی با Times New Roman ۱۲) تایپ شود.
۷- تصویر ارسالی برای چاپ باید واضح و اصل (غیرفتوکپی) و ترجیحاٌ ۲ نمونه از هر یک ارسال شود.
۸-  واژه ها و یا عباراتی که بصورت علائم اختصاری بکار برده می شوند در اولین استفاده، نام کامل آنها در پرانتز ذکر گردد.

برگه ارسال مقاله (Cover Letter):

۱- عنوان مقاله (به فارسی و انگلیسی) لازم است در برگیرنده موضوع تحقیق بوده و با حروف ضخیم (Bold) تایپ شود.
۲- نام نویسنده و یا نویسندگان (به فارسی و انگلیسی) و سپس آخرین مدرک تحصیلی آنان (MD و PhD و ...) رتبه علمی و گروه آموزشی لازم است بعد از عنوان مقاله ذکر شود. 
۳- نشانی نویسنده و نویسندگان که شامل گروه، دانشکده، دانشگاه و یا موسسه تحقیقاتی مربوط به آنان است، باید به طور کامل قید شود.
۴- درج آدرس نویسنده مسئول جهت تماس های علمی دیگر محققین به زبان فارسی در صفحه اول مقاله لازم است. این آدرس به طور کامل همراه با ذکر کد پستی، شماره تلفن ثابت و همراه نمابر و پست الکترونی (e-mail) قید شود.
۵- عنوان مکرر (Running title) با حداکثر ۵۰ کاراکتر که در بالای هر صفحه مقاله تکرار می شود.
۶- در صورتیکه مطالعه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه می باشد ضمن ارسال شماره طرح، نامه ای به امضاء معاون پژوهشی دانشگاه و یا موسسه مربوطه مبنی بر بلامانع بودن چاپ مقاله در مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل ارائه گردد.

چکیده مقاله:
چکیده فارسی باید در محدوده ۱۵۰ تا ۲۵۰ کلمه و بطور سازمان یافته شامل قسمتهای سابقه و هدف، مواد و روشها، یافته ها و نتیجه گیری و برای چکیده انگلیسی بترتیب شامل قسمتهای  Background ، Methods، Findings و Conclusion باشد. ضمنا لازم است چکیده فارسی و انگلیسی بطور کامل مطابقت داشته باشد.
در پایان چکیده مقاله باید بین ۳ تا ۵ گل واژه (key word) معرفی شود (چکیده فارسی به زبان فارسی و در چکیده انگلیسی به زبان انگلیسی).

مقدمه:
در مقدمه باید ضمن بیان اهمیت و لزوم تحقیق که حاوی چکیده ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر که در گذشته انجام شده است، با ذکر منابع آنها ، هدف از مطالعه نیز در انتهای مقدمه نوشته شود. در مقدمه لازم است مطالب به گونه ای نوشته شود که روزآمد بودن آن به روشنی قابل ملاحظه باشد.

روش کار:
۱- باید به نوع مطالعه و چگونگی انتخاب نمونه (بیمار یا حیوانات آزمایشگاهی) و همچنین کنترل های مربوطه با دقت اشاره شود.
۲- ضروری است به ماخذهای مورد نیاز و نحوه تهیه مواد آزمایشگاهی و مواد مصرفی که در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند، به طور کامل اشاره گردد.
۳- نحوه جمع آوری و تجزیه تحلیل داده ها (شامل روش های آماری و نرم افزاری مورد استفاده) به طور کامل شرح داده شود.
۴- معیارهای ورود و خروج از مطالعه در روش کار دقیقا توضیح داده شود.
۵- در مطالعه کارآزمایی بالینی ارائه شماره ثبت کارآزمایی بالینی (IRCT) و تائیدیه کمیته اخلاق پژوهشی سازمان مربوطه و کد اختصاص یافته به آن الزامی می باشد.
۶- اخذ رضایت نامه آگاهانه ذکر شود.

یافته ها:
۱- یافته های تحقیق را باید در قالب متن، جداول، نمودارها و عکس ها به روشنی بیان نموده و از تکرار مطالب ذکر شده در متن پرهیز گردد.
۲- جداول و نمودارها باید به زبان فارسی و شامل عنوان رسا، زمان و مکان اجرای مطالعه باشد.
۳- تعداد جداول و نمودارها باید حداکثر ۶ مورد بوده و اندازه آنها از cm۱۵*۱۰ بزرگتر نباشد.
۴- عنوان جداول باید بطور کامل در بالای آنها نوشته شود و منحنی ها، نمودارها، تصاویر و اشکال باید با درج زیرنویس کامل و شماره گذاری در صفحات جداگانه ارسال شده و به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شوند. توضیحات اضافی باید بصورت زیرنویس جدول آورده شده و برای ارجاع به زیرنویس از علایم (نظیر *، #، و ...) استفاده شود.

بحث و نتیجه گیری:
۱- پاراگراف اول با پاسخ به سئوال شروع شود.
۲- یافته های جدید و مهم تحقیق باید با دیگر تحقیقات انجام شده در ایران و جهان مقایسه شده (با ذکر منابع) و دلایل رد و یا قبول آنها مورد بحث قرار گیرد.
۳- از تکرار بخش یافته ها خودداری گردد و نباید نتایج جدید که در قسمت یافته ها به آن اشاره نشده است، عرضه شود.
۴- از اظهار نظر درمواردی که یافته های مطالعه آن را مطرح نمی کنند باید خودداری شود.
۵- محدودیت های مطالعه و میزان تعمیم پذیر بودن آن باید مورد توجه قرار گیرد.
۶- مقاله باید با یک نتیجه گیری روشن به طوری که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود خاتمه یابد.
۷- پیشنهاداتی جهت انجام مطالعات بعدی در این بخش قابل طرح است.

تضاد منافع:
در این بخش می توان به عدم تضاد منافع تحقیق انجام شده با افراد و یا سازمان هایی که به نحوی با مطالعه انجام شده ، مربوط می باشند، اشاره کرد.

تشکر و قدردانی:
در این بخش می توان از افراد و یا سازمان هایی که به نحوی در انجام مطالعه و یا نگاشتن مقاله همکاری نموده اند قدردانی کرد.

منابع:
- حتی الامکان از مقالات چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل (مرتبط با موضوع تحقیق) به عنوان منابع استفاده شود.
منابع باید به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شوند و سپس در صفحه ای جداگانه در آخر مقاله، به ترتیب شماره و بصورت زیر نوشته شود.
- مجله فارسی: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان کامل مقاله، نام نشریه، دوره، شماره، سال انتشار، شماره صفحات مورد نظر. (به انگلیسی ترجمه گردد)
- کتاب فارسی: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان کامل کتاب، محل نشر، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحه یا صفحاتی که در مقاله از آن استفاده شده است. (به انگلیسی ترجمه گردد)
- مجله:
Ihab ES, Ola AM, Wafa EM. Passive smoking and lower respiratory tract illness in children. East Mediterr Health J ۱۹۹۷; ۳(۳): ۴۲۵-۳۴.
- مجله خارجی (آدرس اینترنتی):
Bijani KH, Moghadamnia AA, Islami Khalili E.. Intravenous magnesium sulfate as an adjunct to the treatment of severe asthmatic patients not responding to the conventional therapy. Pulmonology ۲۰۰۳; ۶(۱۳): ۲۲۱-۴. Available from: http://www.pulmonology.ru/cnt-۰۳-۶.htm.
* در خصوص مجلات فارسی نیز همین اصول رعایت شد. بصورت انگلیسی نگارش شود.
عنوان مجلات همانند آنچه در Index Medicus نمایه سازی می شود، ذکر گردد. بطور مثال New England Journal of Medicine بصورت N Eng J Med ذکر شود.
نام نویسندگان هر مقاله تا ۶ اسم به روش دستور مذکور نوشته می شود. در صورتیکه تعداد نویسندگان از ۶ نفر بیشتر باشد، نام سه نفر اول را نوشته و از نفر چهارم به بعد از عبارت et al استفاده شود.
- کتاب:
Harvet RA, Champe PC. Pharmacology, ۲nd ed, London, J.B. Lippincott Co ۱۹۹۷; pp: ۸۳-۹۵.
بخشی از یک کتاب:
نویسنده یا نویسندگان فصل مربوطه، عنوان فصل، نام کتاب، ویراستاران، عنوان کتاب شماره ویرایش، محل انتشار، نام ناشر، سال نشر، شماره صفحات. (به انگلیسی ترجمه گردد)
شیوه نگارش منابع برای کتب فارسی و کتب خارجی یکسان می باشد.

هزینه انتشار مقالات:
مطابق مصوبه جدید هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بابل، از تاریخ اول مرداد سال ۱۳۹۸ هزینه ای جهت انتشار مقالات پذیرفته شده از نویسندگان دریافت میگردد.
هزینه چاپ از اول فروردین ۱۴۰۱ مطابق جدول زیر می باشد. (شماره حساب: ۰۱۱۳۲۱۳۴۹۹۰۰۳ بانک ملی)،(شبا:IR۱۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۳۲۱۳۴۹۹۰۰۳)
 

نویسندگان داخلی نویسندگان خارجی نوع مقاله
۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۰ دلار مقالات اصیل و مروری
۸۰۰۰۰۰۰ ریال ۷۵ دلار مقالات گزارش کوتاه
۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۵۰ دلار مقالات گزارش مورد

* نکات قابل توجه:

- کلیه ملاحظات اخلاقی در مورد آزمودنی ها (انسانها و حیوانات) و سایر موارد پژوهشی، باید براساس بیانیه هلسینکی و کد ۳۱ گانه اخلاق پژوهشی کشور رعایت و تنظیم شود. مقالات بدون داشتن کد اخلاق قابلیت چاپ ندارند.

- فرآیند بررسی مقالات (سیستم peer-review): دریافت و ثبت آنلاین، بررسی توسط سردبیر، ارسال داوری، پس از دریافت جواب داوران، طرح در هیات تحریریه و اعلام نتیجه که بصورت تائید چاپ، اصلاحات و یا رد چاپ می باشد. در صورتی که رعایت نکات دستوری زبان فارسی و متدولوژی تحقیق نشده باشد از همان ابتدا در جریان بررسی قرار نگرفته و مقاله رد خواهد شد.
- در صورتیکه تعداد نویسندگان بیش از یک نفر باشد، ضروری است به همراه نسخه های مقاله صورتجلسه ای با امضاء تمامی نویسندگان با ذکر نقش هر یک از نویسندگان و اعلام رضایت از ترتیب اسامی نوشته شده افراد، ارسال گردد.
- مشخصات سازمان حمایت کننده مالی طرح حتما قید شود.
- در صورت ارسال یافته ها بصورت تصاویر، به جهت رعایت ملاحظات اخلاقی، مشخصات بیماران باید محفوظ بماند. کلیه حقوق افراد مورد مطالعه نیز باید رعایت گردد.
- قبل از ارسال، از همخوانی شماره های ماخذ استفاده شده در متن با شماره های بخش انتهایی (منابع) مقاله، همچنین شماره اشکال و جداول با شماره های اشاره شده در متن اصلی مقاله، مطمئن شوید.
- مجله از درج مقالاتی که در دیگر مجلات داخلی و خارجی به چاپ رسیده باشد، معذور است.
- مجله از مقالات تحلیلی، حاصل کارآزمایی های کنترل شده، مطالعات تجربی و موارد برخاسته از نیاز جامعه که در رفع مشکلات بهداشتی درمانی جامعه ما کمک می کند استقبال می کند و از پذیرش مقالاتی که نوآوری نداشته باشد معذور است.
- مقالات توصیفی که از مطالعه آنها بیش از یک سال گذشته باشد پذیرفته نمی شوند. ضمناٌ مقالات توصیفی تکراری که واجد نتایج تاثیر گذاری بر روند تغییر رفتارهای   بهداشتی و سلامت جامعه نگردد پذیرفته نخواهند شد.
- از مقالاتی که تنها یک نویسنده دارند، استقبال نمی شود مگر آنکه نوع مقاله، مقاله مروری باشد. ضمناٌ توصیه می شود که ارائه کنندگان محترم مقالات نام تمامی افراد دخیل در روند تولید مقاله را به ترتیب مشارکت طبق نظر همه نویسندگان قید نمایند.
- مطالعاتی که انتشار نتایج آنها ارزش منطقه ای داشته باشند، پیشنهاد می گردد که در مجلات منطقه مربوطه به چاپ برسند.
- مسئولیت صحت و سقم مطالب به عهده نویسنده یا نویسندگان محترم مقالات است.
- مجله حق رد، قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن مقالات را برای خود محفوظ می دارد.
- مقالات دریافتی مسترد نخواهد شد. درخواست انصراف فقط از طریق ایمیل و تا قبل از اعطای پذیرش مقاله، امکان پذیر می باشد. پس از دریافت پذیرش، نویسندگان حق انصراف از چاپ مقاله را نخواهند داشت.
- استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع و با اجازه سردبیر برای مقاصد غیر از نشر بلامانع است.
- از آنجائیکه مجله به دو زبان فارسی و انگلیسی انتشار می یابد، کل مقاله به هر دو زبان به دفتر مجله ارسال گردد.

- تعداد کلمات مقاله گزارش کوتاه از ۲۰۰۰ کلمه، مقاله تحقیقی از ۲۵۰۰ و مقالات مروری از ۳۰۰۰ کلمه تجاوز نکند.
- کلیه حقوق و منافع حاصل از درج مقالات علمی در این نشریه، برای ناشر محفوظ می باشد.
 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل:
http://jbums.org/find.php?item=1.48.14.fa
برگشت به اصل مطلب