مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل- اهداف و زمینه‌ها
علوم پزشکی(سلامت)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
«مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل» بصورت مدارم Continuous مبادرت به چاپ مقالات علمی در زمینه های پزشکی (پژوهشهای بهداشتی و سلامت) می نماید و از اساتید محترم تقاضا دارد مقالات ارسالی خویش را جهت ارائه با توجه به راهنمای تدوین این مجله تنظیم و ارسال نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل:
http://jbums.org/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب