مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل- هیات تحریریه
اعضاء هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیات تحریریه

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بابل
مدیر مسئول: سیدعلی مظفرپور(MD)
سردبیر: یداله زاهدپاشا (MD)

هیأت تحریریه

 • جورج ارج(PhD)، استاد میکروبیولوژی بالینی دانشگاه آمریکایی بیروت
 • (garajaub.edu.lb)
 • صدیقه اسماعیل زاده (MD)، استاد گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • (sesmaelyahoo.com)
 • هنک اسمیتس (PhD)، محقق برجسته انستیتو تروپیکال رویال آمستردام هلند
 • (h.smitskit.nl)
 • زهرا بصیرت(MD)، استاد گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • (zahra_basiratyahoo.com)
 • مهدی پورامیر (PhD)، استاد گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • (pouramiryahoo.com)
 • جواد توکلی بزاز (MD,PhD)، استاد ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • (tavakkolybazazjtums.ac.ir)
 • فرزاد جلالی (MD)، استاد گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • (sfjalali۴۲yahoo.com)
 • کریم اله حاجیان (PhD)، استاد گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • (drhajianyahoo.com)
 • محمدرضا حسنجانی روشن (MD)، استاد گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • (dr_mroushanyahoo.com)
 • سینا حقانی فر (DDS)، استاد گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • (dr_haghanifaryahoo.com)
 • بهزاد حیدری (MD)، استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • (bheidari۶gmail.com)
 • احمد خالق نژاد (MD)، استاد گروه جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • (khaleghams.ac.ir)
 • یداله زاهدپاشا (MD)، استاد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • (zypashagmail.com)
 • هادی سرخی (MD)، استاد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • (hadisorkhiyahoo.com)
 • حمید شافی (MD)، استاد گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • (dr_hamidshafiyahoo.com)
 • محمدتقی صالحی عمران (MD)، دانشیار گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بابل 
 • (tomran۴۰yahoo.com)
 • محمدجعفر صفار (MD)، استاد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • (saffarsofthome.net)
 • مهرنوش کوثریان (MD)، استاد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • (mekousarianyahoo.com)
 • امراله مصطفی زاده (PhD)، دانشیار گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • (amrolah۶۵yahoo.com)
 • مینا مطلب نژاد (DDS)، استاد گروه بیماریهای دهان و دندان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • (mmotallebnejadyahoo.com)
 • علی اکبر مقدم نیا(PhD)، استاد گروه فارماکولوژی و فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • (moghadamniayahoo.com)
 • مهدی نیلی احمدآبادی(MD)، استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • (ma_niliyahoo.com)
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل:
http://jbums.org/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب