مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل- درباره نشریه
شناسه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شناسه مجله
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بابل

مدیر مسئول:دکتر سیدفرزاد جلالی

سردبیر: دکتر یداله زاهدپاشا

حیطه فعالیت مجله:  علوم پزشکی (سلامت)

مدیر اجرایی: علی بیژنی

مدیر داخلی: مهرانگیز بالغی

ویراستار: مهرانگیز بالغی
همکاران : زهرا رستمی

چاپ و صحافی: چاپ هنرالتحریر

ناشر: انتشارات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل

آدرس ناشر: بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله

تلفن و دورنویس:32194718-011

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل:
http://jbums.org/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب