مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل- نمایه ها
نمایه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/23 | 
Emrmedex
Barindex.ir Geobase
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل:
http://jbums.org/find-1.126.37.fa.html
برگشت به اصل مطلب