مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل- فرآیند بررسی مقالات
فرآیند بررسی مقالات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/22 | 
فرآیند بررسی مقالات (سیستم peer-review):
دریافت و ثبت آنلاین، بررسی توسط سردبیر، ارسال داوری، پس از دریافت جواب داوران طرح در هیات تحریریه و اعلام نتیجه که بصورت تائید چاپ، اصلاحات و یا رد چاپ می باشد. در صورتی که رعایت نکات دستوری زبان فارسی و متدولوژی تحقیق نشده باشد از همان ابتدا در جریان بررسی قرار نگرفته و مقاله رد خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل:
http://jbums.org/find-1.123.35.fa.html
برگشت به اصل مطلب