مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل- ملاحظات اخلاقی
رعایت کد 31 گانه اخلاق پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/17 | 

- کلیه ملاحظات اخلاقی در مورد آزمودنی ها (انسانها و حیوانات) و سایر موارد پژوهشی، باید براساس بیانیه هلسینکی و کد 31 گانه اخلاق پژوهشی کشور رعایت و تنظیم شود.

- در مطالعه کارآزمایی بالینی ارائه شماره ثبت کارآزمایی بالینی (IRCT) و تائیدیه کمیته اخلاق پژوهشی سازمان مربوطه و کد اختصاص یافته به آن الزامی می باشد.
اخذ رضایت نامه آگاهانه ذکر شود.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل:
http://jbums.org/find-1.114.22.fa.html
برگشت به اصل مطلب